Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Hyfforddiant a chymwysterau

Mae Gwasanaeth Hyfforddi Cenedlaethol Cymorth i Ferched Cymru’n bartneriaeth genedlaethol unigryw o wasanaethau arbenigol yn cyflenwi hyfforddiant, dysgu a datblygu ar draws Cymru ar bob agwedd o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol. Rydym ni’n darparu cyrsiau achrededig a chyffredinol a gyflwynir gan hyfforddwyr arbenigol.

Cymorth i Ferched Cymru hefyd yw’r darparwr achrededig cenedlaethol i gyflenwi’r rhaglen ‘hyfforddi’r hyfforddwr’ sy’n cefnogi fframwaith polisi ‘Gofyn a Gweithredu’ Llywodraeth Cymru.

Hyfforddiant

Bydd Gwasanaeth Hyfforddi Cenedlaethol Cymorth i Ferched Cymru’n cynnig cyrsiau agored drwy gydol 2016/17. Fel arall, gallwn ddod atoch chi i gyflwyno pecynnau hyfforddiant yn fewnol, neu gallech ddymuno comisiynu cwrs wedi’i deilwra i anghenion eich asiantaeth.

Mae’r cyrsiau mae ein Gwasanaeth Hyfforddi Cenedlaethol yn gallu eu cyflenwi’n cwmpasu amrywiaeth o bynciau arbenigol gan gynnwys:

 • Cam-drin domestig
 • Rheolaeth gymhellol
 • Priodas dan orfod
 • Masnachu mewn pobl
 • Anffurfio organau cenhedlu benywod (FGM)
 • Cefnogi goroeswyr sydd â phroblemau iechyd meddwl, cyffuriau ac alcohol
 • Cefnogi plant a phobl ifanc
 • Cam-drin domestig a rhywiol ymhlith cymunedau Du a lleiafrifol ethnig
 • Cefnogi anghenion goroeswyr
 • Trawma dirprwyol
 • Trais rhywiol
 • Yr hyn a elwir yn drais ar sail ‘anrhydedd’
 • Diogelu a cham-drin domestig
 • Cam-drin domestig a rhywiol mewn perthynas LGBTQI
 • Gweithio gyda chyflawnwyr
 • Dynodi a lleihau risg
 • Ymatebion y gweithle i gyflogeion a effeithiwyd gan gam-drin domestig
 • Deall ac erlyn achosion o lindagu
 • Gweithio gyda dioddefwyr a thystion trawma
 • Cynorthwyo dioddefwyr gwrywaidd

Rydym ni’n cyflwyno’r cymhwyster achrededig cenedlaethol mewn atal ac ymdrin â cham-drin domestig a thrais rhywiol. Mae hwn wedi’i gynllunio i sicrhau’r sgiliau a’r wybodaeth i weithwyr proffesiynol allu cynorthwyo goroeswyr ac mae’r cymhwyster wedi’i achredu gan Agored Cymru (QCF, Dyfarniad, Tystysgrif a Diploma). Rydym ni hefyd wedi hyfforddi hyfforddwyr i gyflwyno hyfforddiant ar reolaeth gymhellol i heddluoedd ar draws Cymru fel rhan o gyflwyno hyfforddiant heddlu mewn partneriaeth gyda’r Coleg Plismona Cenedlaethol.

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau a chostau Gwasanaeth Hyfforddi Cenedlaethol Cymorth i Ferched Cymru ebostiwch: [email protected]

neu cysylltwch â’r tîm hyfforddi:  01286 882733 neu 02920 541551.

Pleased to be contributing to this important webinar for School Officers in Wales, discussing working with children affected by #VAWG during #COVID19 twitter.com/cinspmatlewis/…

About 2 days ago from WelshWomensAid's Twitter