Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Ymgysylltu â goroeswyr

Rhwydwaith Goroeswyr

Os ydych chi’n ferch sydd wedi profi trais neu gam-drin rydym yn eich gwahodd i fod yn aelod o’n Rhwydwaith Goroeswyr Cenedlaethol. Gallwch gofrestru drwy glicio’r ddolen isod.

Ar ôl i chi lenwi’r ffurflen gofrestru bydd gennych fynediad i adnoddau cysylltiedig â thrais yn erbyn merched, cam-drin domestig a thrais rhywiol (VAWDASV) a gallwch gael gwybodaeth am gyfleoedd i ymgysylltu ag ystod eang o wasanaethau a darparwyr. Felly, os ydych chi’n teimlo’n angerddol am y ffordd mae merched a phlant yn cael eu diogelu a’u cefnogi ac am gyfrannu at godi ymwybyddiaeth am faterion sy’n effeithio ar oroeswyr ymunwch â’n rhwydwaith!

Rhwydwaith goroeswyr

Cofrestru

SEEdS

Mae SEEdS (Gwasanaethau Grymuso ac Addysgu Goroeswyr) yn brosiect cyfranogi goroeswyr sy’n cael ei gydlynu gan Cymorth i Ferched Cymru oedd yn rhoi cyfleoedd i ferched â phrofiad byw o bob math o gam-drin domestig a/neu drais rhywiol i rannu eu profiadau er mwyn dylanwadu ar amrywiaeth eang o randdeiliaid a rhoi gwybodaeth iddynt.

Daeth y prosiect â merched o bob cwr o dde Cymru at ei gilydd a darparu hyfforddiant, cymorth ac adnoddau yn ogystal â lle diogel lle y gallai goroeswyr gyfarfod, rhannu gwybodaeth a phrofiadau a dysgu gan ei gilydd.

Gan weithio mewn partneriaeth ag asiantaethau ar draws y sector cyhoeddus a’r sector gwirfoddol, fe wnaeth y prosiect ddarparu llwyfannau lle’r oedd goroeswyr yn gallu cyfrannu’n ystyrlon at lywio’r gwaith o gynllunio, datblygu a darparu gwasanaethau trais yn erbyn merched, gan gynnwys cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Ar ôl tair blynedd o gyllid gan y SWPCC a The Pilgrim’s Trust bydd y prosiect SEEdS presennol yn dod i ben yn gynnar yn 2020. Mewn cydweithrediad â goroeswyr sydd wedi cymryd rhan yn y prosiect, mae Cymorth i Ferched Cymru wedi datblygu pecyn cymorth arferion da ar gyfer ymgysylltu â goroeswyr y gellir ei lawrlwytho yma.

Mae Cymorth i Ferched Cymru wedi ymrwymo i barhau i ymgysylltu â goroeswyr a sicrhau bod eu profiadau a’u lleisiau wrth wraidd yr holl waith a wnawn. Rydyn ni wrthi’n datblygu ein Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â Goroeswyr a fydd yn llywio’r ffordd rydym yn cydweithio â goroeswyr o 2020, edrychwch ar ein gwefan am y newyddion diweddaraf yn y dyfodol ar hyn o fis Ionawr. Yn y cyfamser, gallwch fanteisio ar gyfleoedd parhaus drwy ddod yn aelod o’n Rhwydwaith Goroesi ar-lein, gweler isod am wybodaeth am sut i ymuno.

A huge thank you/diolch to @kiripritchardmc for sharing this wonderful photo of her in her Chopsy necklace!

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter