Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Cymorth i Ferched Cymru Wrecsam

Rydym ni’n cynnig gwasanaeth cyfrinachol, anfeirniadol am ddim sy’n darparu gwybodaeth, cymorth emosiynol ac ymarferol i fenywod a phlant sydd wedi profi, neu sydd yn profi cam-drin corfforol, emosiynol, rhywiol neu ariannol. Rydym ni’n darparu gwasanaeth cynhwysol i bob menyw, ac rydym ni’n cefnogi menywod sydd â phlant ac sydd heb blant.


Lloches

Pan fydd angen, mae llety dros dro diogel gydag amrywiaeth o gefnogaeth ar gael.

Tŷ diogel yw lloches ac mae angen cadw’r holl fenywod a phlant sy’n byw yno’n ddiogel.

Os ydych chi’n dod i’n lloches ni, fyddwch chi ddim yn cael y cyfeiriad ond byddwn ni’n dod i’ch nôl chi o fan cyfarfod a gytunir. Fyddwch chi ddim yn gallu dweud wrth neb ymhle ydych chi a fyddan nhw ddim yn cael ymweld â chi yn y lloches.

Mae camera cylch cyfyng 24 awr yn y lloches a chaiff ei fonitro a’i recordio. Mae popeth rydych chi’n ei ddweud wrth y gweithwyr lloches yn gyfrinachol. Ni fyddwn ni fyth yn cadarnhau nac yn gwadu eich bod yn aros yn y lloches oni bai bod ystyriaethau’n ymwneud ag amddiffyn a diogelu plant neu os gorfodir ni i wneud hynny gan Orchymyn Llys. Ni fyddwn ni’n siarad amdanoch chi gydag unrhyw asiantaeth nac unigolyn arall heb eich caniatâd.

Mae’n bosib fod rhai menywod angen egwyl o rai wythnosau o’u sefyllfa, ond i eraill, gall cymorth lloches fod yn gam cyntaf at fywyd gwbl newydd. Mae’r menywod i gyd yn derbyn yr un lefel o wasanaeth a chymorth gan y gweithwyr, waeth pa mor hir maen nhw’n aros.

Mewn argyfwng, bydd Gweithwyr Lloches yn eich helpu chi gyda’ch anghenion uniongyrchol – sylw meddygol, dillad, bwyd, taclau ymolchi ac ati. Yn ystod eich arhosiad gallwn gynnig:

 • Cymorth emosiynol
 • Help i drefnu heddlu i’ch hebrwng i nôl eich pethau
 • Help i hawlio budd-daliadau
 • Help i ddod o hyd i ysgolion i’ch plant
 • Help i gofrestru gyda Meddyg
 • Help gyda gweld cyfreithiwr
 • Help gydag ystyriaethau cartrefu
 • Cwnsela (os ydych chi’n dymuno ei gael)
 • Help gyda materion mewnfudo
 • Help i’ch ailsefydlu chi’n ddiogel
 • Help i drefnu cymorth gan asiantaethau eraill
 • Help i fynd i’r Llys

Siop Un Stop

Mae ein Siop Un Stop yn Wrecsam azr gael i unrhyw un sydd wedi profi neu sydd yn profi cam-drin domestig yn ardal Wrecsam.

Gall unrhyw fenyw sy’n galw heibio fod yn sicr y caiff groeso cynnes. Rydym ni’n gwrando ac yn cynnig gwybodaeth i alluogi menywod i benderfynu beth sy’n iawn iddyn nhw, mewn lle diogel.

Rydym ni’n cynnig cymorth galw heibio, cyswllt ag eiriolaeth drwy ein gwasanaeth Cynghorydd Trais Domestig Annibynnol (IDVA), a chyswllt â chymorth gan ddarparwyr gwasanaeth eraill fel cyfreithwyr, cynghorwyr dyled, gwasanaethau cwnsela a thai. Gall cymorth hefyd gynnwys cymorth gyda materion cyfreithiol, trefniadau cyswllt plant a phroblemau gyda thai, dyled neu gam-drin cyffuriau ac alcohol.


Galw Heibio

Mae ein Gwasanaeth Galw Heibio ar gael i unrhyw un sydd wedi profi neu sy’n profi cam-drin domestig yn ardal Wrecsam, ddydd Llun, Mawrth, Iau a Gwener, 10am – 2pm (does dim angen apwyntiad).


Rhaglenni Grŵp

Rydym ni’n rhedeg rhaglenni grŵp sydd ar agor i unrhyw fenyw sy’n dymuno ymuno â grŵp cefnogol i edrych mwy ar y materion sy’n ymwneud â cham-drin domestig, a helpu i symud at adferiad yn dilyn cam-drin.

Mae ein rhaglenni grŵp yn cynorthwyo menywod i wella hunan-barch, adeiladu hyder, datblygu perthnasoedd iach a gwella pendantrwydd, sydd oll yn cael effaith gadarnhaol ar berthynas deuluol a rhianta.


Gwasanaeth Cynghorydd Trais Domestig Annibynnol (IDVA)

Mae Cynghorydd Trais Domestig Annibynnol yn canolbwyntio ar gynyddu diogelwch dioddefwyr sydd mewn perygl o niwed yn sgil trais domestig. Gall ein gwasanaeth IDVA ddarparu cymorth mewn nifer o ffyrdd gan gynnwys:

 • Cynnig cefnogaeth wrth benderfynu a ydych am hysbysu’r heddlu am y trais a darparu gwybodaeth am y broses gyfreithiol a’ch hawliau
 • Lle bydd adroddiad heddlu wedi’i wneud, eich cefnogi drwy holl gamau’r broses gyfreithiol, gan gynnwys mynd gyda chi i roi tystiolaeth yn y llys
 • Cynorthwyo gyda chysylltiadau heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron
 • Cyfle i chi siarad am eich sefyllfa mewn man diogel.
 • Eich helpu i sicrhau cymorth gan asiantaethau eraill e.e. tai, iechyd, caethiwed a chwnsela.

Ni fydd pawb yn dymuno hysbysu’r heddlu ac yn yr achosion hyn byddwn yn gweithio gyda chi i’ch helpu chi i ganfod y cymorth a allai fod ei angen arnoch chi. Mae gan ein IDVA gysylltiadau â gwasanaethau ar draws Wrecsam a bydd yn eich helpu i gyrchu’r gwasanaethau hyn fel bo’n briodol.


Fforwm Cyfeillgarwch

Rydym ni’n cydnabod pwysigrwydd menywod yn ymgysylltu ag eraill i’w helpu i symud ymlaen gyda’u bywydau. Rydym ni’n rhedeg Fforwm Cyfeillgarwch sy’n gyfle i fenywod sydd wedi defnyddio ein gwasanaethau gyfarfod mewn amgylchedd anffurfiol a diogel, a mwynhau gweithgareddau cymdeithasol ac addysgol gyda’i gilydd. Mae hefyd yn gyfle i dderbyn cymorth cymheiriaid a gwneud ffrindiau.

Cysylltwch am ragor o fanylion.

Thanks to the Cross Party Group on Women for the chance to speak today about the response to violence against women and girls in Wales ⁦@WENWales⁩ ⁦@OxfamCymru#endVAWG pic.twitter.com/0k1rLIWwon

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter