Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Cymorth i Ferched Cymru Bae Colwyn

Rydym ni’n cynnig gwasanaeth cyfrinachol, anfeirniadol am ddim sy’n darparu gwybodaeth, cymorth emosiynol ac ymarferol i fenywod a phlant sydd wedi profi, neu sydd yn profi cam-drin corfforol, emosiynol, rhywiol neu ariannol. Rydym ni’n darparu gwasanaeth cynhwysol i bob menyw, beth bynnag ei hil, oed, anabledd, tueddfryd rhywiol a chred grefyddol, ac rydym ni’n cefnogi menywod sydd â phlant ac sydd heb blant.


Lloches

Pan fydd angen, mae llety dros dro diogel gydag amrywiaeth o gefnogaeth ar gael.

Tŷ diogel yw lloches ac mae angen cadw’r holl fenywod a phlant sy’n byw yno’n ddiogel.

Os ydych chi’n dod i’n lloches ni, fyddwch chi ddim yn cael y cyfeiriad ond byddwn ni’n dod i’ch nôl chi o fan cyfarfod a gytunir. Fyddwch chi ddim yn gallu dweud wrth neb ymhle ydych chi a fyddan nhw ddim yn cael ymweld â chi yn y lloches.

 

Mae camera cylch cyfyng 24 awr yn y lloches a chaiff ei fonitro a’i recordio. Mae popeth rydych chi’n ei ddweud wrth y gweithwyr lloches yn gyfrinachol. Ni fyddwn ni fyth yn cadarnhau nac yn gwadu eich bod yn aros yn y lloches oni bai bod ystyriaethau’n ymwneud ag amddiffyn a diogelu plant neu os gorfodir ni i wneud hynny gan Orchymyn Llys. Ni fyddwn ni’n siarad amdanoch chi gydag unrhyw asiantaeth nac unigolyn arall heb eich caniatâd.

Mae’n bosib fod rhai menywod angen egwyl o rai wythnosau o’u sefyllfa, ond i eraill, gall cymorth lloches fod yn gam cyntaf at fywyd gwbl newydd. Mae’r menywod i gyd yn derbyn yr un lefel o wasanaeth a chymorth gan y gweithwyr, waeth pa mor hir maen nhw’n aros. 

Mewn argyfwng, bydd Gweithwyr Lloches yn eich helpu chi gyda’ch anghenion uniongyrchol – sylw meddygol, dillad, bwyd, taclau ymolchi ac ati. Yn ystod eich arhosiad gallwn gynnig:

 • Cymorth emosiynol
 • Help i drefnu heddlu i’ch hebrwng i nôl eich pethau
 • Help i hawlio budd-daliadau
 • Help i ddod o hyd i ysgolion i’ch plant
 • Help i gofrestru gyda Meddyg
 • Help gyda gweld cyfreithiwr
 • Help gydag ystyriaethau cartrefu
 • Cwnsela (os ydych chi’n dymuno ei gael)
 • Help gyda materion mewnfudo
 • Help i’ch ailsefydlu chi’n ddiogel
 • Help i drefnu cymorth gan asiantaethau eraill
 • Help i fynd i’r Llys

Prosiect cymunedol

Mae ein prosiect cymunedol yn cynnig cymorth i fenywod, plant a phobl ifanc sy’n profi neu sydd wedi profi cam-drin domestig.

Gall y prosiect ddarparu cymorth emosiynol ac ymarferol naill ai drwy apwyntiadau unigol mewn lle cyhoeddus neu dros y ffôn. Gall hyn gynnwys gwrando, mynychu apwyntiadau asiantaethau gyda chi, rhoi gwybodaeth i chi ar faterion cyfreithiol fel gwaharddebau, cynllunio diogelwch ac asesiadau risg a gwneud atgyfeiriadau ar eich rhan.


Rhaglenni Grŵp

Rydym ni’n rhedeg rhaglenni grŵp sydd ar agor i unrhyw fenyw sy’n dymuno ymuno â grŵp cefnogol i edrych mwy ar y materion sy’n ymwneud â cham-drin domestig, a helpu i symud at adferiad yn dilyn cam-drin.

Mae ein rhaglenni grŵp yn cynorthwyo menywod i wella hunan-barch, adeiladu hyder, datblygu perthnasoedd iach a gwella pendantrwydd, sydd oll yn cael effaith gadarnhaol ar berthynas deuluol a rhianta.


Fforwm Cymorth Cymheiriaid

Rydym ni’n cydnabod pwysigrwydd menywod yn ymgysylltu ag eraill i’w helpu i symud ymlaen gyda’u bywydau. Rydym ni’n rhedeg grŵp cymorth cymheiriaid sy’n gyfle i fenywod gyfarfod bob pythefnos mewn amgylchedd anffurfiol a diogel. Mae’r grŵp hwn yn galluogi menywod i fwynhau gweithgareddau cymdeithasol ac addysgol gyda’i gilydd. Mae hefyd yn gyfle i dderbyn cymorth cymheiriaid a gwneud ffrindiau.

Mae’r fforwm yn cyfarfod bob pythefnos. Cysylltwch am ragor o fanylion.

(4) To express your interest in this training, please email your name, job role and organisation to: [email protected] pic.twitter.com/dnzyxBQ49N

About 57 minutes ago from WelshWomensAid's Twitter