Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi

Buddion Aelodaeth

Rydych chi, ein haelodau, yn ffurfio ffederasiwn Cymreig o wasanaethau arbenigol sy’n gweithio fel rhan o ffederasiwn Women’s Aid ar draws y DU i ddarparu llais cyfunol cryf ar faterion o bwys i ni yn ein gwaith i ddileu cam-drin domestig a phob math o drais yn erbyn menywod.

Mae buddion Aelodaeth Lawn Cymorth i Ferched Cymru’n cynnwys:

 • Cyfleoedd i gyfrannu at ddatblygiadau polisi rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol. Mae cyfleoedd yn cynnwys, er enghraifft:
  – Cyfarfodydd aelodau rhanbarthol a chenedlaethol i gasglu adborth ar faterion polisi / deddfwriaethol / strategaeth berthnasol.
  – Cyfarfodydd grwpiau gorchwyl a gorffen thematig i gasglu tystiolaeth ac adborth i gynorthwyo Llywodraeth Cymru (e.e. ar faterion cyllido, i lywio datblygu model ar gyfer cyllido gwasanaethau arbenigol).
 • Y diweddariadau a’r cylchlythyrau electronig diweddaraf sy’n cynnwys gwybodaeth am ein gwaith, am bolisi ac ymchwil perthnasol i’r sector, pecynnau cymorth a chanllawiau.
 • Cyfleoedd i gyfrannu at ymgyrchoedd cenedlaethol a rhyngwladol, a lywir gan brofiad ac anghenion ein gwasanaethau arbenigol a’n goroeswyr, a mynediad at rwydweithiau a deunyddiau ymgyrchu.
 • Cyngor a gwybodaeth ar gyfer darparu gwasanaethau arbenigol ac ymarfer newydd, addawol a gorau yn y sector, gan gynnwys cymorth i broffilio eich gwasanaeth yn genedlaethol.
 • Y cyfle i gyfrannu at ddatblygu a chyflenwi model ‘Newid sy’n Para’ ar gyfer ymyrraeth gynnar i ymdrin â trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
 • Gwybodaeth a chymorth ymarferol ar Adnoddau Dynol a datblygu busnes, gan arweinwyr AD a datblygu busnes Cymorth i Ferched Cymru, gyda chyswllt â chymorth pellach ar gyfradd ymgynghori ostyngol.
 •  Mynediad at gyflenwi allan o oriau a dargyfeirio galwadau i Linell Gymorth Byw Heb Ofn Cymru, a gyllidir gan Lywodraeth Cymru ac a gyflenwir gan Cymorth i Ferched Cymru.
 • Cydnabyddiaeth fel Aelod Cyflawn yn unol â’n Memorandwm a’n Erthyglau Cymdeithasu a hawliau pleidleisio yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol; cedwir isafswm o 4 lle ar ein Bwrdd Ymddiriedolwyr ar gyfer Aelodau Cyflawn.
 • Cyngor a chymorth un i un ar bolisi ac arweiniad ymarfer, a mynediad at gymorth i helpu i adeiladu capasiti a chynaladwyedd eich gwasanaethau.
 • Y cyfle i ymuno â Cymorth i Ferched Cymru mewn partneriaeth genedlaethol wedi’i chydlynu i gyflenwi gwasanaethau, fel bo’r cyfle’n codi ac yn amodol ar anghenion ein haelodau a goroeswyr (e.e. Gwasanaeth Hyfforddi Cenedlaethol).
 • Cymhwysedd i ymgeisio am achrediad cenedlaethol drwy Safonau Ansawdd Cenedlaethol Cymorth i Ferched Cymru ar gyfer gwasanaethau arbenigol.
 • Y cyfle i gyfrannu at ddiwygio cynllun busnes strategol tair blynedd a blaenoriaethau gweithredu blynyddol Cymorth i Ferched Cymru.
 • Buddion ariannol drwy ostyngiadau grŵp a drefnir i aelodau e.e. yswiriant (Polisi Yswiriant Lloches Arbenigol ar gael i’n haelodau drwy DE Ford Insurance Brokers sy’n cynnwys mynediad at wefan Iechyd a Diogelwch benodol a chyngor ffôn am ddim – Cliciwch yma am rhagor o wybodaeth); Rheoli achosion ar-lein a system cofnodi data (OASIS).
 • Rhwydwaith i Brif Swyddogion a Chyfarwyddwyr rannu syniadau ac ymarfer ar waith sy’n ymwneud â llywodraethiant, datblygu strategol a gwaith partneriaeth, gyda chefnogaeth Prif Weithredwr Cymorth i Ferched Cymru.
 • Mynediad at adroddiadau dadansoddi data rhanbarthol a chenedlaethol i gefnogi asesiadau lleol o anghenion, datblygu busnes a chodi arian.
 • Cyfraddau gostyngol ar gyfer hyfforddiant arbenigol ac achrededig.
 • Mynediad am ddim a gostyngol, gyda blaenoriaeth archebu i raglen o seminarau, gweminarau a digwyddiadau, a’r cyfle i gefnogi cynlluniau cyfathrebu cenedlaethol.
 • Defnydd o logo Cymorth i Ferched Cymru (Aelodau Cyflawn yn unig) i ddangos eich cyswllt â Cymorth i Ferched Cymru.

Lawrlwytho Pecyn Aelodaeth Lawn: Ffurflen Gais y Gwasanaethau Arbenigol
Lawrlwytho Cytundeb Lefel Gwasanaeth
Lawrlwytho logo Cymorth i Ferched Cymru

Mae aelodaeth yn cael ei adnewyddu bob blwyddyn.

Canfod Swyddi Elusennol – Cynnig i Aelodau
Mae Cymorth i Ferched Cymru’n falch i gyhoeddi partneriaeth gyda Canfod Swyddi Elusennol, i gyd-fynd ag ail-lansio ein gwefan genedlaethol newydd fydd yn cynnwys adran recriwtio benodol ar gyfer swyddi mewn elusennau trais yn erbyn menywod a cham-drin domestig yng Nghymru a’r Trydydd Sector yng Nghymru’n gyffredinol.
Llwyfan swyddi ar-lein yn unig ar gyfer y Trydydd Sector yng Nghymru yw Canfod Swyddi Elusennol. Mae modd ei ddefnyddio ar gyfrifiadur pen desg, symudol a thabled sy’n golygu bod swyddi’n hawdd eu gweld a’u cyrchu ar bob dyfais. Mae Canfod Swyddi Elusennol yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i dargedu unigolion drwy oed, rhyw a demograffeg gan sicrhau bod yr ymgeiswyr iawn yn cael eu teilwra i’ch swyddi chi. Mae’n cyrraddd dros 30,000 o bobl yng Nghymru bob wythnos drwy Facebook ac yn derbyn 14,000 argraff yr wythnos drwy Twitter a chaiff ei optimeiddio drwy’r holl lwyfannau cyfryngau cymdeithasol eraill. Ar hyn o bryd mae dros 2000 o unigolion wedi cofrestru ar gyfer hysbysiadau swyddi Canfod Swyddi Elusennol, ac mae’n cael budd o hyrwyddo parhaus drwy’r llwyfan Android.
Gall Cymorth i Ferched Cymru gynnig cyfradd ostyngol arbennig i’n haelodau o £135* yn unig am bob swydd (fel arfer mae’n £150) i hysbysebu ar lwyfan Canfod Swyddi Elusennol sy’n cysylltu â gwefan Cymorth i Ferched Cymru. Mae’r costau’n is ar gyfer swyddi niferus, a bydd y swyddi’n parhau’n fyw ar y ddau safle am faint bynnag o amser sydd ei angen.
I drafod sut y gallai Canfod Swyddi Elusennol eich helpu cysylltwch â Matt Bates ar [email protected] neu 07771 920370 neu [email protected] neu ar 07557 132390.

E-newsletter

Get the latest updates direct to your inbox

🟣Where can survivors get help? The Live Fear Free Helpline is there for your 24/7. 📞 0808 80 10 800 📲 07860 077333 ✉️ [email protected] 💻 gov.wales/live-fear-free… pic.twitter.com/T5mgHggnT8

About 7 hours ago from WelshWomensAid's Twitter