Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

 


Mae’r fideo hwn ar gael mewn llu o ieithoedd gwahanol – cliciwch yma i wylio.

 

Gallwch gael cymorth drwy ein gwasanaeth ebost uniongyrchol: [email protected]

Siaradwch â rhywun yn gyfrinachol drwy wasanaeth sgwrsio byw Byw Heb Ofn

Mae sgwrs fyw ar gael 24 awr.

Gallwn eich helpu yn Gymraeg, Saesneg ac unrhyw ieithoedd eraill gan ddefnyddio LanguageLine.

Gall defnyddwyr ffôn destun gysylltu â ni drwy Type Talk ar 1800108088010800

Gallwch gysylltu â’r Llinell Gymorth Byw heb Ofn 24/7 drwy decstio ar 078600 77 333

Dydych chi ddim ar eich pen eich hun. Mae gan bawb yr hawl i fod yn ddiogel a byw heb ofn.

Os ydych chi wedi profi cam-drin domestig, trais rhywiol a/neu drais yn erbyn menywod, neu’n pryderu am ffrind neu berthynas sy’n profi unrhyw fath o drais neu gam-drin, gallwch ein ffonio ni – mae am ddim, ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

Caiff unrhyw un sy’n galw fod yn siŵr y byddan nhw’n cael ymateb cyfeillgar, cefnogol gan ein tîm profiadol, sy’n gallu deall a thrafod eich pryderon a chynnig cymorth, cefnogaeth a gwybodaeth. Fyddwn ni ddim yn eich beirniadu, nac yn eich beio chi, a does dim rhaid i chi fod yn barod i weithredu. Mae ein staff Llinell Gymorth medrus yn cynnig gwasanaeth proffesiynol a byddan nhw’n gallu deall beth rydych chi’n ei brofi.

Ffoniwch ni:

 • os ydych chi’n awyddus i siarad am brofiadau o gam-drin nawr neu yn y gorffennol
 • os ydych chi’n teimlo’n ofnus a bod eich partner yn eich rheoli
 • os ydych chi’n cael eich stelcio neu aflonyddu a ddim yn gwybod beth i’w wneud
 • os ydych chi’n teimlo’n anniogel, dan bwysau neu’n ofnus
 • os ydych chi wedi bod, neu yn teimlo y gallech chi fod mewn perygl o gael eich gorfodi i briodi yn erbyn eich ewyllys
 • os oes angen i chi adael perthynas o gam-drin ac angen llety diogel, brys ar draws Cymru a’r DU
 • os ydych chi’n meddwl am adael y diwydiant rhyw ac angen help a chefnogaeth
 • os yw eich teulu neu’r gymuned ehangach yn eich cyhuddo o ddod â ‘gwarth’ neu ‘amarch’ ar unigolion, y teulu neu’r gymuned ehangach
 • os ydych chi wedi cael arian, cyffuriau, rhoddion neu rywle i aros ac wedyn yn dod dan bwysau i gael rhyw neu wneud pethau dydych chi ddim yn awyddus i’w gwneud
 • os ydych chi’n teimlo eich bod wedi’ch ynysu ac yn ofnus ac yn awyddus i siarad am eich pryderon ac edrych ar ba opsiynau sydd ar gael

Gallwn wrando, cynnig cymorth a chefnogaeth, a rhoi gwybodaeth i chi am amrywiaeth o opsiynau a gwasanaethau yn eich ardal, sydd wedi’u cynllunio i helpu i gwrdd â’ch anghenion, gan gynnwys:

 • Llety Argyfwng
 • Cwnsela
 • Gwasanaethau cymorth lleol
 • Hawliau Lles a Budd-daliadau
 • Materion Cartrefu
 • Materion Cyfreithiol
 • Lles Plant
 • Rhaglenni i Gyflawnwyr Trais
 • Canolfannau Cyfeirio Ymosodiadau Rhyw

Ni fydd galwadau i’r llinell gymorth i’w gweld ar filiau ffôn llinell tir.

Mae pob galwad yn gyfrinachol. Os bydd yn angenrheidiol i ni rannu gwybodaeth gydag asiantaethau eraill, byddwn ni’n cael eich cydsyniad llawn chi yn gyntaf. Yr eithriadau i hyn yw os yw eich bywyd chi mewn perygl neu os oes plentyn mewn perygl. Yn yr amgylchiadau hynny, byddai’r awdurdodau’n cael eu hysbysu i sicrhau eich diogelwch a’ch lles chi a’ch plant.


 

 

Dyfarnwyd Y Llinell Gymorth Byw Heb Ofn safon ansawdd genedlaethol gydnabyddedig sy’n diffinio ac yn achredu ymarfer gorau mewn gwaith llinell gymorth am y trydydd tro.

Cysylltwch â Byw Heb Ofn am ddim drwy ffonio, sgwrsio ar-lein neu e-bost. ☎️ Ffoniwch: 0808 80 10 800 📲 Testun: 07860077333 ✉️ E-bost: [email protected] 💻 Gwasanaeth sgwrsio byw: ow.ly/7OqA50J7EHJ pic.twitter.com/mnl5X5DDMf

About 29 minutes ago from WelshWomensAid's Twitter