Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Os ydych chi’n blentyn neu berson ifanc

Os ydych chi’n blentyn neu berson ifanc sy’n poeni am yr hyn sy’n digwydd yn eich cartref

Ydych chi’n poeni am gam-drin domestig neu ydych chi’n meddwl eich bod mewn perthynas afiach? Mae cymorth a chyngor ar gael. Ambell waith mae’n anodd dweud beth sydd ar eich meddwl ond gall siarad â rhywun eich helpu i ymdopi ag anawsterau.

Cadw’n Ddiogel

Mae’n bwysig meddwl am gadw’n ddiogel a chynllunio diogelwch.

Gyda phwy gallwch chi siarad?

Mae llawer o lefydd i gael cymorth a chyngor ar gam-drin domestig, fel siarad ag un o’r canlynol

 • athro
 • tiwtor
 • rhiant
 • perthynas
 • nyrs ysgol
 • cwnselwr
 • oedolyn y gallwch chi ymddiried ynddyn nhw

Mae angen bod yn ddewr iawn i ofyn am gymorth ac mae dod o hyd i berson rydych chi’n teimlo’n gyfforddus gyda nhw hefyd yn bwysig. Mae dod o hyd i’r amser neu’r geiriau iawn yn gallu bod yn anodd felly efallai y byddai’n syniad i chi ysgrifennu’r hyn rydych chi’n dymuno ei ddweud. Dyma rai awgrymiadau:

Rwy’n poeni’n fawr am mam ac yn teimlo’n ofnus pan fydd yr ymladd yn dechrau

Mae’n anodd canolbwyntio yn yr ysgol oherwydd rwy’n poeni am broblemau gartref

Mae rhai plant a phobl ifanc yn dweud wrthym ni ei bod yn haws ambell waith siarad â rhywun sydd ddim yn eu hadnabod.


Os ydych chi’n blentyn neu berson ifanc sy’n poeni am berthynas rhywun arall

Beth yw cam-drin domestig?

Cam-drin domestig yw un person yn camddefnyddio grym a rheolaeth dros un arall; nid yw’n normal a dyw hyn byth yn iawn. Os ydych chi mewn perthynas gyda rhywun, dylech deimlo:

 • cariad
 • ymddiriedaeth
 • diogelwch
 • parch
 • a’ch bod yn rhydd i fod yn chi eich hun.

Os yw eich perthynas yn gwneud i chi deimlo:

 • yn ofnus
 • dan fygythiad neu
 • dan reolaeth

mae’n bosib eich bod yn profi cam-drin domestig.

Ambell waith mae’n anodd gweld bod cam-drin domestig yn digwydd, yn enwedig os oes gennych chi deimladau cryf am y person hwnnw. Gall fod ar sawl ffurf wahanol – gall fod yn gorfforol, emosiynol, ariannol a rhywiol.

Dyma rai enghreifftiau:

Cam-drin emosiynol:

 • dweud wrthych chi nad oes neb yn eich hoffi
 • gwneud i chi gadw draw oddi wrth eich ffrindiau a theulu
 • rhywun yn dweud wrthych chi am beidio â bod yn ffrindiau gyda phobl arbennig

Cam-drin corfforol:

 • eich taro
 • eich cicio
 • tynnu eich gwallt
 • eich llosgi

Ariannol:

 • gwneud i chi roi arian iddyn nhw
 • eich gorfodi i dalu am bopeth

Cam-drin rhywiol:

 • gwneud i chi wneud unrhyw beth rhywiol nad ydych chi eisiau ei wneud. Gall hyn gynnwys gwylio pornograffi

Os ydych chi’n ateb yn gadarnhaol i lawer o’r cwestiynau a bod rhywun rydych chi’n ei adnabod yn arddangos llawer o’r nodweddion hyn, gallai fod yn arwydd bod angen iddyn nhw ystyried effaith eu hymddygiad ar bobl eraill. Mae’n bwysig egluro bod gan bob un ohonon ni dueddiad i ymddwyn mewn ffyrdd sy’n cynnwys rhai o’r elfennau hyn, falle’n anaml neu fel jôc yn unig. Ond os ydyn nhw’n cael eu defnyddio i reoli rhywun arall, gallai fod yn arwydd o berthynas o gam-drin.

Diogelwch yn gyntaf

Os ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod mewn perthynas o gam-drin mae rhai pethau y gallwch chi eu gwneud:

 • siarad gyda rhywun – oes gennych chi oedolyn diogel y gallwch chi siarad â nhw ac rydych chi’n ymddiried ynddyn nhw? Gallai fod yn athro, perthynas neu weithiwr cymorth.
 • Ffoniwch Llinell Gymorth Byw Heb Ofn Cymru.

We're looking for 2 people to join our wonderful Business Support team. 💼Business Support Officers 💰£20,444.00 – £22,129.00 p/a pro rata 👉1 x Full time; 1 x Part time For more info & to apply, check out our website: welshwomensaid.org.uk/workwit… *Deadline approaching* pic.twitter.com/L2ThgbXRqF

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter