Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Plant a phobl ifanc

Gall diogelwch a lles plant a phobl ifanc sy’n profi cam-drin domestig gael eu tanseilio’n ddifrifol o ganlyniad i fyw gyda cham-drin domestig. Mae unrhyw blant sy’n dyst i gam-drin domestig yn cael eu cam-drin yn emosiynol. Mae’n bosibl fod rhai plant yn cael eu cam-drin yn uniongyrchol yn gorfforol neu’n rhywiol gan y sawl sy’n ei gyflawni. Gall pobl ifanc hefyd brofi neu gyflawni cam-drin yn eu perthynas eu hunain.

Cliciwch yma os ydych chi’n blentyn neu berson ifanc sy’n poeni am yr hyn sy’n digwydd yn eich cartref

Cliciwch yma os ydych chi’n rhiant sy’n poeni am blentyn neu berson ifanc a allai fod yn profi cam-drin domestig


Mae ein prosiect Mae Plant yn Bwysig yn gweithio i sicrhau bod anghenion a phrofiadau plant a phobl ifanc sy’n cael eu heffeithio gan gam-drin domestig yn cael eu hadnabod a’u bodloni.

Ein nod yw sicrhau bod plant a phobl ifanc i gyd yn deall cam-drin domestig a’r help sydd ar gael, a bod y rheini a gaiff eu heffeithio gan gam-drin domestig yn cael eu hadnabod, eu cefnogi a’u diogelu, eu bod yn gallu manteisio ar wasanaethau arbenigol o ansawdd uchel ym mhob maes, ac yn cael cymorth i ymadfer ar ôl cael eu cam-drin er mwyn gallu datblygu eu potensial llawn.

Rydym ni’n gwneud hyn drwy hyrwyddo addysg a dulliau cymunedol o atal ac ymyrraeth gynnar, gan herio anghydraddoldeb rhwng merched a bechgyn, gwella diogelwch a lleihau’r effaith uniongyrchol ac yn y dyfodol ar blant a phobl ifanc o weld neu brofi trais a cham-drin.

Mae ein gwaith yn cynnwys:

  • gwaith ataliol mewn ysgolion a chymunedau i leihau profiadau plentyndod negyddol
  • hybu’r angen am gymorth penodol i blant a phobl ifanc sydd wedi’u heffeithio gan gam-drin a chyflwyno modelau o ymarfer da
  • rhoi llais i blant a phobl ifanc i wneud yn siŵr fod eu profiadau’n dylanwadu ac yn llywio deddfwriaeth, polisi ac ymarfer
  • cynorthwyo a dylanwadu ar y ffordd mae gwasanaethau a phartneriaethau’n ymateb i blant a phobl ifanc sy’n cael eu heffeithio gan gam-drin domestig

Gwasanaethau S.T.A.R Mae Plant yn Bwysig

Rydym yn darparu ystod o adnoddau, hyfforddiant a chymorth i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc ledled Cymru. Mae’r gwasanaethau hyn yn cynnwys: i gyflwyno rhaglenni grŵp, gan gynnwys:

  • Rhaglenni S.T.A.R (Diogelwch, Ymddiriedaeth a Pharch) Cyfres o ymyrraeth gynnar a gwasanaethau atal a rhaglenni grŵp ar gyfer pob oedran hyd at 25 mlynedd.
  • Cyngor, gwybodaeth a chyfarwyddyd i alluogi gweithwyr proffesiynol
  • Hyfforddiant i ymarferwyr sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc I gael rhagor o wybodaeth ebostiwch ni

I gael rhagor o wybodaeth ebostiwch ni.

Cysylltu:

Os oes gennych ddiddordeb mewn derbyn mwy o wybodaeth am yr hyn y gall Mae Plant yn Bwysig gynnig neu ddiddordeb mewn ymuno â’n rhestr bostio ar gyfer diweddariadau am ddigwyddiadau yna anfonwch e-bost atom yma.

We're looking for 2 people to join our wonderful Business Support team. 💼Business Support Officers 💰£20,444.00 – £22,129.00 p/a pro rata 👉1 x Full time; 1 x Part time For more info & to apply, check out our website: welshwomensaid.org.uk/workwit… *Deadline approaching* pic.twitter.com/L2ThgbXRqF

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter