Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Cyfle cyfartal

Llysgennad Cymunedol – Gogledd Cymru

Cyfle cyfartal

Atebwch yr holl gwestiynau. Gallwn ni eich helpu i gwblhau’r ffurflen neu ei chwblhau dros y ffôn os ydych yn ansicr neu angen unrhyw gymorth – cysylltwch drwy [email protected] neu ffoniwch y cydylynydd: 02920 541551.


Eich data

Drwy fynegi diddordeb mewn dod yn Llysgennad Cymunedol “gofyn i fi” rydych chi’n cydsynio bod Cymorth i Ferched Cymru yn cael storio a defnyddio’r wybodaeth ar y ffurflen hon.

Caiff yr wybodaeth ar y ffurflen ei defnyddio i asesu addasrwydd i ddod yn llysgennad, nodi unrhyw anghenion neu gymorth ychwanegol y gallai fod eu hangen ar ymgeiswyr a sicrhau bod gennym fanylion cyswllt ar gyfer cyfathrebu parhaus ynghylch cynllun llysgenhadon “gofyn i fi”.

Caiff yr wybodaeth a ddarperir ei storio’n electronig ar gronfa ddata ganolog a gaiff ei storio’n unol â pholisi Cyfrinachedd, Diogelu Data a Rhannu Gwybodaeth.

Cynhelir y wybodaeth am 6 mlynedd ar ôl i chi adael y cynllun “gofyn i mi”. Byddwn yn adolygu ein cofnodion bob chwarter. Cysylltir ag unrhyw un sydd heb gysylltu yn ystod y 6 mis diwethaf i ofyn a ydynt am aros yn y cynllun. Bydd y rhai nad ydynt yn ymateb yn cael eu cofnodi fel rhai sydd wedi gadael y cynllun a bydd eu data’n cael ei ddinistrio o fewn 6 mlynedd i’r dyddiad hwn, ac eithrio unrhyw ddata sy’n ymwneud â chyfle cyfartal at ddibenion monitro prosiectau. Ar unrhyw adeg gallwch ofyn i’ch manylion gael eu tynnu o’n cronfa ddata trwy gysylltu â’r cydlynydd “gofyn i mi” yn [email protected].

Os oes gennych chi gwestiynau, pryderon neu ymholiadau am y ffordd y caiff eich data ei storio, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data: [email protected]