Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Hyfforddiant Ar-lein Gofyn i Fi

Ceir 7 modiwl yn ein cwrs Gofyn i Fi ar-lein ac mae’n gyfuniad o ddeunyddiau hunan-astudio annibynnol i chi edrych arnyn nhw yn eich amser eich hun a gweithai Zoom.

Ar bob modiwl, byddwch yn cael PDF llawn gwybodaeth i’w ddarllen, gwylio a gwrando, a gweithgareddau i’w gwneud cyn dod i weithdy Zoom gyda dysgwyr eraill sy’n adeiladu ar beth rydych chi newydd ei ddysgu.

Cliciwch yma i weld enghraifft o PDF hunan-astudio.

Cofrestru diddordeb

Ydy’r cwrs hwn yn iawn i fi?

Mae dysgu ar-lein yn rhywbeth newydd i lawer ohonon ni ac efallai ein bod am holi a fyddai’n gweithio i ni. Dilynwch y gwymplen isod am fwy o wybodaeth neu os na chewch chi ateb i’ch cwestiwn, cysylltwch â ni: [email protected].

 • Beth yw’r ymrwymiad amser?

  Mae pob gweithdy Zoom yn para 1.5 awr ac rydyn ni’n amcangyfrif fod y PDF hunan-astudio yn cymryd hyd at 1.5 awr i’r rhan fwyaf o bobl ar bob modiwl. Rydyn ni wedi seilio hyn ar gyflymder darllen o 100 gair y funud ond bydd yn dibynnu ar eich cyflymder darllen chi, faint o amser ydych chi am ei roi i’r gweithgareddau a’r nifer o adnoddau dewisol rydych chi’n dewis edrych arnyn nhw.

  Mae’r gweithdai Zoom yn adeiladu ar yr hunan-astudio felly bydd angen i chi gwblhau’r gwaith hwn cyn dod i’r gweithdy.

 • Beth os na allaf ddod i bob un o’r gweithdai Zoom?

  Mae’r cwrs wedi’i gynllunio i gael ei gwblhau mewn trefn felly bydd angen i chi gwblhau modiwlau cynharach cyn symud ymlaen ac fel arfer ni fyddwn yn ystyried eich bod wedi cwblhau modiwl os nad ydych chi wedi gwneud y gweithdy a’r hunan-astudio.

  Lle bo’n bosib, rydyn ni’n gofyn i chi gofrestru ar gwrs dim ond os ydych chi’n eithaf siŵr y byddwch yn gallu dod i bob un o’r gweithdai Zoom.

  Rydyn ni’n deall bod pethau annisgwyl yn gallu codi. Os yw hyn yn digwydd byddwn ni’n gwneud ein gorau i helpu ac os gallwn ni gynnig amser gweithdy arall, byddwn yn gwneud hynny. Ambell waith efallai na fydd hyn yn bosib a bydd y cydlynydd yn trafod eich opsiynau gyda chi.

  Er mwyn cael y gefnogaeth ddilynol (grwpiau facebook, cefnogaeth cyfoedion, cyfarfodydd, cylchlythyrau) bydd rhaid cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

 • Beth fydd ei angen arnaf i er mwyn cymryd rhan?

  Dyfais addas – Bydd angen i chi gael defnydd o ddyfais sy’n gallu agor PDFs, agor ebost, rhedeg Zoom a defnyddio camera a meicroffon er mwyn i chi gael eich gweld a’ch clywed. Gallai hyn fod yn ffôn symudol, tabled, gliniadur neu gyfrifiadur desg.

  Cyswllt rhyngrwyd – Bydd angen i chi gael cyswllt rhyngrwyd sy’n gallu gweithio meddalwedd fideogynadledda fel Zoom. Os ydych chi’n bwriadu defnyddio data symudol mewn ardal lle mae’r signal yn wan, os ydych chi’n bell o’r router WiFi neu os ydych chi’n gwybod bod eich cyswllt rhyngrwyd yn ansicr, mae’n syniad da gwneud yn siŵr ei fod yn gweithio ymlaen llaw.

  Preifatrwydd – Bydd angen rhywle tawel, preifat ar gyfer y gweithdai Zoom. I sicrhau eich preifatrwydd chi a phreifatrwydd pobl eraill yn y gweithdy rydyn ni’n gofyn i chi wneud eich gorau i wneud yn siŵr na all neb arall yn eich cartref glywed y sgwrs e.e. drwy ddefnyddio clustffonau neu fynd i ystafell dawel. Nodwch fod y cwrs ar gyfer pobl dros 18 oed felly ni ddylai plant fod yn bresennol yn y gweithdai Zoom oherwydd gallech deimlo nad yw’r holl sgyrsiau yn addas iddyn nhw eu clywed.

 • Faint o ddarllen sydd ei angen?

  Er ein bod wedi ceisio defnyddio cynifer o fideos a recordiadau sain ag y gallwn ni, gallai’r cwrs fod yn anodd i bobl sydd heb hyder wrth ddarllen Saesneg. Rydyn ni’n gobeithio gallu cynnig opsiwn gyda llai o ddarllen neu ddim darllen o gwbl yn y dyfodol, ond yn y cyfamser, gallai rhai pobl ddymuno aros am gwrs wyneb yn wyneb addas.

  Er mwyn gweld lefel y darllen sydd ei angen, gallwch weld un o’n modiwlau hunan-astudio yma.

 • Pa mor abl sydd angen i fi fod gyda TG?

  Er y byddwn yn gallu darparu cymorth sylfaenol gyda thechnoleg, bydd rhaid i chi allu agor ebost a PDFs, defnyddio porwr gwe a dilyn dolenni at fideos ac erthyglau, a dod i weithdy Zoom yn defnyddio meicroffon a chamera.

  Os bydd digon o alw, gallwn drefnu sesiwn ymarfer ar Zoom cyn y cwrs er mwyn i bobl ddod i arfer gyda defnyddio Zoom ac ymarfer y gweithredoedd sylfaenol cyn dechrau’r cwrs.

 • Ydy’r cwrs yn addas i oroeswyr?

  Ydy wir! Gall unrhyw un gymryd rhan yng nghynllun Gofyn i Fi, boed nhw’n oroeswr neu beidio ac mae llawer o’r cyfranogwyr yn oroeswyr. Ond mae rhai pethau y dylech chi feddwl amdanyn nhw cyn mynd ymlaen.

  Os ydych chi’n cael eich cam-drin ar hyn o bryd meddyliwch a yw hi’n ddiogel i chi wneud y cwrs nawr. Er enghraifft, os ydych chi’n byw gyda rhywun sy’n eich cam-drin, neu os byddai’r person hwnnw’n dod i wybod am y cwrs, a fyddai hyn yn eich rhoi chi mewn perygl? Os ydych chi’n profi cam-drin ar hyn o bryd, cysylltwch â ni cyn cofrestru a hefyd, cofiwch fod help a chefnogaeth ar gael am ddim drwy ein llinell Gymorth 24 awr Byw Heb Ofn.

  Hyd yn oed os yw’r cam-drin yn hanesyddol a’ch bod yn ddiogel nawr, mae’n werth meddwl sut y byddech chi’n teimlo ar gwrs yn trafod cam-drin. Er ein bod yn gwneud popeth i wneud y cwrs mor ddiogel a chefnogol ag y gallwn, nid cwrs therapiwtig neu gefnogaeth yw hwn ac i rai pobl, efallai nad dyma’r adeg iawn iddyn nhw gymryd rhan.

 • Ydy’r cwrs yn addas i fy swydd bresennol neu’r un yr hoffwn ei chael?

  Cofiwch mai menter gymunedol yw Gofyn i Fi a’i nod yw ein helpu i weld beth allwn ni ei wneud fel aelodau o’r gymuned i helpu i ddileu cam-drin, yn hytrach na helpu eich swydd chi.

  Mae croeso wrth gwrs i chi ddefnyddio beth rydych chi’n ei ddysgu yn eich gweithle neu yrfa os yw’n briodol. Ond nid bwriad Gofyn i Fi yw rhoi sgiliau ar gyfer unrhyw swydd benodol, na bod yn gymeradwyaeth neu ddangos gallu i gyflogwyr ac nid yw’n cymryd lle unrhyw hyfforddiant yn y gweithle y gallai fod angen i chi ei wneud fel rhan o’ch swydd.

  Er mwyn cynnal y ffocws cymunedol a sicrhau lleisiau amrywiol yn yr ystafell, fel arfer byddwn yn cyfyngu unrhyw sefydliad unigol i 2 le ar y cwrs ac yn gofyn bod gan y rhai sy’n dod ddiddordeb mewn gweithredu yn eu cymunedau i helpu i ddileu trais yn erbyn menywod a merched.

  (Nodwch fod cynllun gwahanol sydd ag enw tebyg – “gofyn a gweithredu” ar gael i weithwyr sector cyhoeddus. Ceir rhagor o wybodaeth am y cynllun hwnnw yma.)

 • Mae gen i gwestiwn arall

  Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill am Gofyn i Fi ar-lein neu os hoffech drafod unrhyw beth ymhellach, ebostiwch ni: [email protected].

We're looking for 2 people to join our wonderful Business Support team. 💼Business Support Officers 💰£20,444.00 – £22,129.00 p/a pro rata 👉1 x Full time; 1 x Part time For more info & to apply, check out our website: welshwomensaid.org.uk/workwit… *Deadline approaching* pic.twitter.com/L2ThgbXRqF

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter