Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Hyfforddiant Wyneb yn Wyneb Gofyn i Fi

Ydy’r cwrs hwn yn iawn i fi?

Dilynwch y gwymplen isod am fwy o wybodaeth neu os na chewch chi ateb i’ch cwestiwn, cysylltwch â ni [email protected].

 • Beth yw’r ymrwymiad amser?

  Mae’r cwrs Gofyn i Fi wyneb yn wyneb yn gwrs undydd. Does dim angen unrhyw ddysgu annibynnol na dysgu ymlaen llaw.

 • Beth os na allaf ddod i bob un o’r diwrnodau hyfforddi?

  Lle bo’n bosib, rydyn ni’n gofyn i chi gofrestru ar gwrs dim ond os ydych chi’n eithaf siŵr y byddwch yn gallu dod i bob un o’r dyddiadau hyfforddi.

  Rydyn ni’n deall bod pethau annisgwyl yn gallu codi. Os yw hyn yn digwydd byddwn ni’n gwneud ein gorau i helpu ac os gallwn ni gynnig dyddiad arall, byddwn yn gwneud hynny. Ambell waith efallai na fydd hyn yn bosib a bydd y cydlynydd yn trafod eich opsiynau gyda chi.

  Er mwyn cael y gefnogaeth ddilynol (grwpiau facebook, cefnogaeth cyfoedion, cyfarfodydd, cylchlythyrau) bydd rhaid cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

   

   

 • Beth fydd ei angen arnaf i er mwyn cymryd rhan?

  Dim ond chi eich hun ac unrhyw fwydydd neu ddiodydd ysgafn rydych chi’n dod gyda chi! Byddwn ni’n darparu ysgrifbin, papur a’r holl ddeunydd hyfforddi. Fel arfer rydyn ni’n cynnig cinio bwffe ar y dyddiau hyfforddi a bydd y cydlynydd rhoi gwybod i chi os na fydd hyn yn digwydd.

 • Oes gofal plant ar gael?

  Nodwch mai cwrs i bobl dros 18 oed yw hwn felly dydyn ni ddim yn caniatáu i blant ddod i’r sesiynau hyfforddi oherwydd gallech deimlo nad yw’r holl sgyrsiau yn addas iddyn nhw eu clywed.

  Fel arfer gallwn ad-dalu costau gofal plant ar gyfer dod ar y cwrs. Siaradwch gyda’r cydlynydd os yw hyn yn berthnasol.

  Mewn rhai amgylchiadau efallai y gallen ni ddarparu gofal plant. Os byddai’n well gennych chi i ni wneud hynny, cysylltwch â ni i drafod hyn ymhellach.

 • Faint o ddarllen sydd ei angen?

  Er ein bod ni’n defnyddio powerpoint, bydd yn cael ei egluro ar lafar a’i ehangu bob tro gan y cydlynydd felly does dim rhaid eich bod yn gallu ei ddarllen.

  Ambell waith rydyn ni’n darparu deunyddiau darllen ategol dewisol. Gallwn eu darparu’n electronig neu gall y cydlynydd egluro eu cynnwys i chi wyneb yn wyneb. Os oes angen fformat gwahanol arnoch chi, cysylltwch ac fe geisiwn ei ddarparu i chi.

  Mae rhai ymarferion grŵp wedi’u seilio ar astudiaethau achos ysgrifenedig gyda’r grŵp yn eu trafod gyda’i gilydd ac yn bwydo’n ôl ar lafar. Bydd y cydlynydd yn hapus i fynd drwy hyn ar lafar gyda grwpiau os mai dyna eu dewis. I chi gael gweld y lefel o ddarllen sydd ei angen, mae enghraifft o un o’n astudiaethau achos yma.

  Rydyn ni’n gofyn i gyfranogwyr lenwi ffurflen werthuso ond gallwn drefnu i wneud hyn ar lafar os ydych chi’n dewis.

 • Pa mor abl sydd angen i fi fod gyda TG?

  Caiff y cwrs ei gyflwyno wyneb yn wyneb ond fel arfer caiff cyfarwyddiadau ar sut i ymuno eu hanfon drwy ebost a byddwn fel rheol yn gofyn i bobl gofrestru ar-lein. Hefyd rydyn ni’n gofyn i bobl sydd wedi cwblhau’r cwrs lenwi arolwg byr ar-lein unwaith y mis i ni gael gweld sut mae’n mynd, hysbysebu ein digwyddiadau ar-lein, a rhannu ein hadnoddau ar-lein.

  Ond gallwn ddarparu’r deunyddiau hyn mewn print os yw’n well gennych chi – siaradwch gyda’r cydlynydd.

 • Ydy’r cwrs yn addas i oroeswyr?

  Ydy wir! Gall unrhyw un gymryd rhan yng nghynllun Gofyn i Fi, boed nhw’n oroeswr neu beidio ac mae llawer o’r cyfranogwyr yn oroeswyr. Ond mae rhai pethau y dylech chi feddwl amdanyn nhw cyn mynd ymlaen.

  Os ydych chi’n cael eich cam-drin ar hyn o bryd meddyliwch a yw hi’n ddiogel i chi wneud y cwrs nawr. Er enghraifft, os byddai’r person hwnnw’n dod i wybod am y cwrs, a fyddai hyn yn eich rhoi chi mewn perygl? Os nad ydych chi’n siŵr, cysylltwch â ni cyn cofrestru. Os ydych chi’n cael eich cam-drin ar hyn o bryd, cofiwch fod help a chefnogaeth ar gael am ddim drwy ein llinell Gymorth 24 awr Byw Heb Ofn.

  Hyd yn oed os yw’r cam-drin yn hanesyddol a’ch bod yn ddiogel nawr, mae’n werth meddwl sut y byddech chi’n teimlo ar gwrs yn trafod cam-drin. Er ein bod yn gwneud popeth i wneud y cwrs mor ddiogel a chefnogol ag y gallwn, nid cwrs therapiwtig neu gefnogaeth yw hwn ac i rai pobl, efallai nad dyma’r adeg iawn iddyn nhw gymryd rhan.

   

 • Gaf i ddod gyda fy mhartner a/neu ffrind?

  Rydyn ni’n gofyn i bobl mewn perthynas ramantus neu agos ddod i’r cwrs ar wahân. Mae hyn er mwyn sicrhau bod pawb yn cael lle diogel i ystyried y cynnwys ac os ydyn nhw’n nodi eu bod yn profi cam-drin, maen nhw’n gallu cael cefnogaeth yn ddiogel.

  Os ydych chi a ffrind yn dymuno cofrestru ar yr un cwrs, mae croeso i chi wneud! Ond nodwch fod llefydd yn cael eu rhannu ar sail y cyntaf i’r felin a’n bod yn annog pobl i gwblhau gweithgareddau gydag aelodau gwahanol drwy gydol y cwrs. Rydyn ni’n gwneud hyn er mwyn i bawb gael y cyfle i ddysgu oddi wrth ei gilydd a chyfarfod â phobl newydd. Bydd digon o gyfle i chi gymdeithasu gyda’ch ffrind drwy gydol y dydd, ond os yw cael eich gwahanu’n broblem i chi rhowch wybod i ni ymlaen llaw i ni gael trafod y ffordd fwyaf cefnogol ymlaen.

 • Ydy’r cwrs yn addas i fy swydd bresennol neu’r un yr hoffwn ei chael?

  Cofiwch mai menter gymunedol yw Gofyn i Fi a’i nod yw ein helpu i weld beth allwn ni ei wneud fel aelodau o’r gymuned i helpu i ddileu cam-drin, yn hytrach na helpu eich swydd chi.

  Mae croeso wrth gwrs i chi ddefnyddio beth rydych chi’n ei ddysgu yn eich gweithle neu yrfa os yw’n briodol. Ond nid bwriad Gofyn i Fi yw rhoi sgiliau ar gyfer unrhyw swydd benodol, na bod yn gymeradwyaeth neu ddangos gallu i gyflogwyr ac nid yw’n cymryd lle unrhyw hyfforddiant yn y gweithle y gallai fod angen i chi ei wneud fel rhan o’ch swydd.

  Er mwyn cynnal y ffocws cymunedol a sicrhau lleisiau amrywiol yn yr ystafell, fel arfer byddwn yn cyfyngu unrhyw sefydliad unigol i 2 le ar y cwrs ac yn gofyn bod gan y rhai sy’n dod ddiddordeb mewn gweithredu yn eu cymunedau i helpu i ddileu trais yn erbyn menywod a merched.

  (Nodwch fod cynllun gwahanol sydd ag enw tebyg – Gofyn a Gweithredu, a cheir opsiwn cwrs Gweithiwr Proffesiynol ag Ymddiriedaeth hefyd, ar gael i weithwyr sector cyhoeddus. Ceir rhagor o wybodaeth am y cynllun hwnnw yma.)

 • Mae gen i gwestiwn arall

  Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill am Gofyn i Fi neu os hoffech drafod unrhyw beth ymhellach, ebostiwch ni: [email protected]

If you are worried about yourself or someone you know, the Live Fear Free Helpline is there for you whatever time of day or night. Whether you want information, advice or support, they are there for you. Get in touch via phone, text, email or webchat. pic.twitter.com/vkdXxXQ6Vz

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter