Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Prosiect Gofyn i fi

Yn aml, cymunedau yw’r cyntaf i wybod am drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol ond dyw’r ffordd rydyn ni’n ymateb ddim bob amser yn helpu. Mae cynllun Gofyn i fi yn awyddus i newid hyn.

Rydyn ni am helpu i ddileu cam-drin drwy gynorthwyo cymunedau i ymateb yn well i oroeswyr ond hefyd mynd ati’n fwriadol i ddod o hyd i ffyrdd o herio mythau, agweddau a stereoteipiau sy’n galluogi cam-drin ac yn ei wneud yn normal.

Rydyn ni’n gwneud hyn drwy ddarparu hyfforddiant a chefnogaeth am ddim sy’n helpu aelodau o’r gymuned i ddechrau sgyrsiau am gam-drin, gwybod lle i ddod o hyd i help, rhannu eu gwybodaeth gyda phobl eraill a gwybod sut i roi ymateb sy’n cefnogi ac yn helpu unrhyw un sy’n rhannu eu profiad o gam-drin.

Yn dilyn y cwrs, caiff aelodau o’r gymuned dreulio cymaint neu gyn lleied o amser ag y maen nhw’n ei ddymuno ar hyn – y cyfan rydyn ni’n gofyn yw eu bod yn llenwi holiadur byr bob mis i roi gwybod i ni beth maen nhw wedi bod yn ei wneud. I gofrestru am Gofyn i Fi, mae rhaid i chi fod yn 18 neu hyn a byw, gweithio, astudiaeth neu wirfoddoli yn ardal berthnasol (gweler “Pwy sy’n cael cymryd rhan?” isod). Plîs nodiwch, ni allwn dderbyn ceisiadau o’r tu allan i Gymru.

Mae’r cwrs nesaf yn digwydd dros 4 sesiynau sy’n ar

Dydd Llun 5fed Gorffennaf, 2yh i 5yh

Dydd Llun 12fed Gorffennaf, 2yh i 5yh

Dydd Llun 19fed Gorffennaf, 2yh i 5yh

Dydd Llun 26fed Gorffennaf, 2yh i 5yh

Cofrestrwch dim ond os hoffech fynychu’r cwrs hwn a gallwch wneud pob un o’r 4 dyddiad sesiwn uchod. Os oes gennych ddiddordeb yn Gofyn i Fi ond na allwch fynychu’r dyddiadau hyn, cyhoeddir cyrsiau yn y dyfodol yma ac ar ein  Facebook, Twitter neu Instagram.

Gweler yr Hysbysiad Preifatrwydd Gofyn i Fi am wybodaeth am ba ddata rydym yn ei gasglu pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer y cynllun Gofyn i Fi.

Gwybodaeth am hyfforddiant ar-lein
Gwybodaeth am hyfforddiant wyneb yn wyneb

Cofrestru diddordeb

 • Pwy sy’n cael cymryd rhan?

  Mae hyfforddiant Gofyn i Fi ar-lein ac wyneb yn wyneb ar gael i unrhyw un dros 18 oed, o unrhyw ryw neu rywedd, sy’n byw, gweithio, astudio neu wirfoddoli yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

  Mae hyn yn berthnasol i’n cyrsiau Gofyn i Fi ar-lein am resymau cyllido. Fodd bynnag, unwaith y byddwn ni wedi prosesu unrhyw geisiadau o Gaerdydd, rydyn ni’n hapus i gynnig unrhyw lefydd fydd ar ôl i bobl o rannau eraill o Gymru. Os felly, byddwn yn cadw eich manylion ar restr wrth gefn ac yn cysylltu â chi bythefnos cyn dechrau’r cwrs i roi gwybod a allwn ni gynnig lle i chi ai peidio.

  Plîs nodiwch, ni allwn dderbyn ceisiadau o’r tu allan i Gymru.

 • Pa gefnogaeth gaf i ar ôl y cwrs?

  I helpu pobl i fod yn effeithiol yn eu cymunedau, rydyn ni’n cynnig cefnogaeth iddyn nhw ar ôl cwblhau’r cwrs drwy gyfarfodydd (ar-lein ar hyn o bryd), grwpiau facebook dewisol, cylchlythyrau gyda gwybodaeth ddefnyddiol, cymorth gan y cydlynydd a chymorth cyfoedion. Rydyn ni’n croesawu awgrymiadau gan gyfranogwyr Gofyn i Fi am ffyrdd eraill y gallwn ni gefnogi aelodau o’r gymuned gyda’u gwaith.

 • Sut ydw i’n cofrestru?

  Dilynwch y ddolen uchod i lenwi ffurflen Mynegi Diddordeb a ffurflen Cyfle Cyfartal i’r cwrs yr hoffech chi gofrestru arno.

A disappointing & shortsighted decision. 1 in 3 women experience violence or sexual abuse in their lifetime – in Wales, that equates to around 530,441 women. Domestic homicide reviews can reveal where opportunities for support could have been offered. bbc.co.uk/news/uk-wales-…

About 2 hours ago from WelshWomensAid's Twitter