Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Prosiect Gofyn i fi

Yn aml, cymunedau yw’r cyntaf i wybod am drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol ond dyw’r ffordd rydyn ni’n ymateb ddim bob amser yn helpu. Mae cynllun Gofyn i fi yn awyddus i newid hyn.

Rydyn ni am helpu i ddileu cam-drin drwy gynorthwyo cymunedau i ymateb yn well i oroeswyr ond hefyd mynd ati’n fwriadol i ddod o hyd i ffyrdd o herio mythau, agweddau a stereoteipiau sy’n galluogi cam-drin ac yn ei wneud yn normal.

Rydyn ni’n gwneud hyn drwy ddarparu hyfforddiant a chefnogaeth am ddim sy’n helpu aelodau o’r gymuned i ddechrau sgyrsiau am gam-drin, gwybod lle i ddod o hyd i help, rhannu eu gwybodaeth gyda phobl eraill a gwybod sut i roi ymateb sy’n cefnogi ac yn helpu unrhyw un sy’n rhannu eu profiad o gam-drin.

Yn dilyn y cwrs, caiff aelodau o’r gymuned dreulio cymaint neu gyn lleied o amser ag y maen nhw’n ei ddymuno ar hyn – y cyfan rydyn ni’n gofyn yw eu bod yn llenwi holiadur byr bob mis i roi gwybod i ni beth maen nhw wedi bod yn ei wneud. I gofrestru am Gofyn i Fi, mae rhaid i chi fod yn 18 neu hyn a byw, gweithio, astudiaeth neu wirfoddoli yn ardal berthnasol (gweler “Pwy sy’n cael cymryd rhan?” isod). Plîs nodiwch, ni allwn dderbyn ceisiadau o’r tu allan i Gymru.

Ein cwrs nesaf fydd cwrs ar-lein sy’n cynnal dros 7 sesiwn. Cyn cofrestru, gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu mynychu’r holl ddyddiadau isod. Nodwch fod y dyddiadau hyn ar gyfer pobl sy’n byw, yn gweithio neu’n gwirfoddoli yn Abertawe neu Gastell-nedd Port Talbot

Sesiwn 1 – Dydd Iau 7 Hydref (5:30pm i 7:00 pm)

Sesiwn 2 – Dydd Iau 14 Hydref (5:30pm i 7:00 pm)

Sesiwn 3 – Dydd Iau 21 Hydref (5:30pm i 7:00 pm)

Sesiwn 4 – Dydd Iau 28 Hydref (5:30pm i 7:00 pm)

Sesiwn 5 – Dydd Iau 4 Tachwedd (5:30pm i 7:00 pm)

Sesiwn 6 – Dydd Iau 11 Tachwedd (5:30pm i 7:00 pm)

Sesiwn 7 – Dydd Iau 18 Tachwedd (5:30pm i 7:00 pm)

Gweler yr Hysbysiad Preifatrwydd Gofyn i Fi am wybodaeth am ba ddata rydym yn ei gasglu pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer y cynllun Gofyn i Fi.

Gwybodaeth am hyfforddiant ar-lein
Gwybodaeth am hyfforddiant wyneb yn wyneb

Cofrestru diddordeb

 • Pwy sy’n cael cymryd rhan?

  Mae hyfforddiant Gofyn i Fi ar-lein ac wyneb yn wyneb ar gael i unrhyw un dros 18 oed, o unrhyw ryw neu rywedd, sy’n byw, gweithio, astudio neu wirfoddoli yng Nghaerdydd, Bro Morgannwg, Abertawe, Castell-nedd a Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful.

  Mae hyn yn berthnasol i’n cyrsiau Gofyn i Fi ar-lein am resymau cyllido. Fodd bynnag, unwaith y byddwn ni wedi prosesu unrhyw geisiadau o’r ardaloedd uwchben, rydyn ni’n hapus i gynnig unrhyw lefydd fydd ar ôl i bobl o rannau eraill o Gymru. Os felly, byddwn yn cadw eich manylion ar restr wrth gefn ac yn cysylltu â chi bythefnos cyn dechrau’r cwrs i roi gwybod a allwn ni gynnig lle i chi ai peidio.

  Plîs nodiwch, ni allwn dderbyn ceisiadau o’r tu allan i Gymru.

 • Pa gefnogaeth gaf i ar ôl y cwrs?

  I helpu pobl i fod yn effeithiol yn eu cymunedau, rydyn ni’n cynnig cefnogaeth iddyn nhw ar ôl cwblhau’r cwrs drwy gyfarfodydd (ar-lein ar hyn o bryd), grwpiau facebook dewisol, cylchlythyrau gyda gwybodaeth ddefnyddiol, cymorth gan y cydlynydd a chymorth cyfoedion. Rydyn ni’n croesawu awgrymiadau gan gyfranogwyr Gofyn i Fi am ffyrdd eraill y gallwn ni gefnogi aelodau o’r gymuned gyda’u gwaith.

 • Sut ydw i’n cofrestru?

  Dilynwch y ddolen uchod i lenwi ffurflen Mynegi Diddordeb a ffurflen Cyfle Cyfartal i’r cwrs yr hoffech chi gofrestru arno.

Mae bod yn gegog yn golygu sicrhau bod lleisiau goroeswyr yn cael eu clywed. Mae’n golygu cyflawni pethau. Mae’n golygu newid bywydau. Gallwch chi gefnogi goreswyr hefyd. Gwnewch gyfraniad ni heddiw neu prynwch eich mwclis cegog, Chopsy, gan @WearAndResist. 🌟 #bechopsy pic.twitter.com/4T4PSsATpm

About 6 hours ago from WelshWomensAid's Twitter