Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Newid sy’n Para

Ymagwedd newydd sy’n seiliedig ar gryfderau, dan arweiniad anghenion yw Newid sy’n Para sy’n cynorthwyo goroeswyr pob math o drais yn erbyn menywod, a’u plant, i adeiladu gwydnwch, ac arwain at annibyniaeth.

Ein hymagwedd:

  • Gwrando – gwrando ar oroeswyr bob amser, a gosod eu hanghenion yn ganolog i’n gwaith
  • Gofyn a Gweithredu – holi’r cwestiynau cywir yn ddiogel a gweithredu’n briodol
  • Cymorth arbenigol – gwybod pryd a sut i atgyfeirio at eich gwasanaeth arbenigol lleol
  • Offerynnau – darparu gweithdrefnau, rolau, gwybodaeth a hyfforddiant ar draws asiantaethau
  • Annibyniaeth a rhyddid parhaus – cydweithio i sicrhau dyfodol annibynnol i oroeswyr.

Darllenwch grynodeb o ymagwedd Newid sy’n Para (PDF)


Pam fod hyn yn bwysig?

I lawer o fenywod, pan fyddan nhw’n datgelu am y tro cyntaf eu bod yn profi cam-drin, dydyn nhw ddim yn cael ymateb cefnogol. Does neb yn ymgynghori â nhw am y ffordd orau i helpu i’w gwneud yn fwy diogel, er bod neb yn adnabod y cyflawnwr yn well na nhw.

Yn aml caiff menywod sy’n datgelu cam-drin eu hasesu gan weithwyr proffesiynol am risg, sydd wedyn yn pennu pa lefel o gymorth a roddir iddynt, ac yn aml caiff y rheini a asesir ar lefel is o risg gynnig lefel is o gymorth. Gyda risg yn ddangoswr neu’n borth at gymorth, credwn fod menywod yn cael pecyn cymorth llai pwrpasol ac yna’n ei chael yn anodd dianc yn barhaol rhag y cam-drin.

Rydym ni am newid hynny a sicrhau bod cymorth yn cael ei gynnig ar sail anghenion menyw a bod hynny’n adeiladu ar ei chryfderau a’r adnoddau sydd ar gael iddi er mwyn iddi allu adeiladu ei hannibyniaeth, ymadfer o’r trawma mae hi wedi’i brofi a chael ei bywyd yn ôl.


Creu Newid sy’n Para

Mae’r degawdau rydym ni wedi’u treulio’n gweithio gyda goroeswyr, a thystiolaeth ymchwil, wedi dysgu ffordd well i ni. Drwy wrando ar fenywod gallwn ddarparu cymorth yn gynt a gwneud yn siŵr fod ei effeithiau’n para mewn gwirionedd.

Mae ‘Newid sy’n Para’ yn ymagwedd newydd sy’n gosod y goroeswr yn y canol ac yn adeiladu’r ymatebion o gwmpas ei hanghenion hi a’r cryfderau a’r adnoddau sydd ar gael iddi.

Yn rhy aml caiff yr ymagwedd hon ei hystyried yn rhy gymhleth ac yn rhy ddrud. Felly i egluro, rydym ni wedi creu ffeithluniau, sy’n mynegi llwybrau’r menywod hyn, a’r llwybrau y gallent fod wedi’u dilyn. Mae’r rhain yn dangos cost enfawr, mewn termau dynol ac ariannol, peidio â gwrando ar fenywod ac ymateb i’w hanghenion.

Rydym ni am barhau i eiriol am ymateb i bob math o drais yn erbyn menywod sy’n gosod menywod yn y canol.

Darllenwch straeon Sarah, Katrina ac Yasmin isod.

 

Sut mae’r model yn edrych?

 

Mae ‘Newid sy’n Para’ yn cynnwys 3 ffrwd, sydd, os ydy’r 3 yn gweithio gyda’i gilydd, yn gallu:

  • darparu’r ateb priodol i oroeswyr lle bynnag a phryd bynnag maen nhw’n dewis rhannu eu profiad;
  • sicrhau bod gwasanaethau’n gallu canfod cam-drin yn gynt a’u bod yn ymwybodol o sut i gyfeirio at gymorth arbenigol;
  • darparu cymorth arbenigol i oroeswyr sy’n bwrpasol i’w hanghenion, yn adeiladu ar eu cryfderau ac wedi’i lywio gan drawma.

Y 3 ffrwd yw:

Gofyn i Fi

Cymunedau yn aml yw’r cyntaf i wybod am berthnasoedd o gam-drin felly nod cynllun ‘gofyn i fi’ yw gwella dealltwriaeth cymunedau drwy ddarparu cwrs hyfforddi deuddydd ar sut i torri’r tawelwch a chodi ymwybyddiaeth o drais yn erbyn menywod a merched. Byddant hefyd yn cael yr offerynnau a’r hyder i ymateb yn briodol i oroeswyr os ydynt yn dewis rhannu eu profiadau.

Gweithwyr Proffesiynol ag Ymddiriedaeth

Cwrs hyfforddi undydd, a ddarperir mewn partneriaeth â Respect, wedi’i gynllunio i uwchsgilio gweithwyr proffeisynol proffesiynol sy’n cysylltu â darpar oroeswyr a/neu gyflawnwyr trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a/neu drais rhywiol er mwyn adnabod arwyddion, ymateb i ddatgeliadau ac atgyfeirio at wasanaethau cymorth arbenigol.

Gwasanaethau Arbenigol

Mae’r ffrwd hon yn y model yn ceisio gwella ymateb gwasanaethau cymorth arbenigol i fenywod sydd â thrais a cham-drin yn effeithio arnynt, drwy ddyrannu adnoddau i wasanaethau gyflwyno/datblygu/adolygu offerynnau i gynorthwyo menywod gydag ymagwedd a arweinir gan anghenion, ar sail cryfderau, wedi’i llywio gan rywedd a thrawma er mwyn cyflawni newid sy’n para a gwell llesiant i fenywod.

Prosiectau a gyllidir gan Newid sy’n Para

Yn 2017-18 llwyddodd Cymorth i Ferched Cymru, mewn partneriaeth gyda Women’s Aid (Lloegr), i beilota’r ffrwd ‘gofyn i fi’ yn y model ‘Newid sy’n Para’ ym Mhowys, gyda chefnogaeth lawn ein Canolfan Argyfwng Teulu ym Maldwyn a Calan DVS. Gallwch weld yr effaith yma.

Yn dilyn llwyddiant cynllun peilot ‘gofyn i fi’, mae Cymorth i Ferched Cymru wedi sicrhau cyllid ar gyfer amrywiol brosiectau ‘Newid sy’n Para’ ar draws Cymru. Cliciwch ar bob rhanbarth isod i weld sut mae ‘Newid sy’n Para’ yn gweithredu ym mhob ardal.

🟣Where can survivors get help? The Live Fear Free Helpline is there for your 24/7. 📞 0808 80 10 800 📲 07860 077333 ✉️ [email protected]reehelpline.wales 💻 gov.wales/live-fear-free… pic.twitter.com/T5mgHggnT8

About 7 hours ago from WelshWomensAid's Twitter