Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Ymgyrchu a dylanwadu

Rydym ni’n ymgyrchu i wella ymarfer a gwasanaethau i oroeswyr trais a cham-drin, ac yn gweithio i ddylanwadu a gwella cyfraith a pholisi yng Nghymru, yn y DU, yn Ewrop ac yn rhyngwladol.

Rydym ni’n siarad am y pethau sy’n bwysig i bobl sydd wedi profi cam-drin ac â’r gwasanaethau sy’n eu cefnogi, er mwyn codi ymwybyddiaeth am faterion sy’n bwysig, ond sy’n aml yn cael eu hanwybyddu.

Rydym ni’n gwneud yn siŵr fod lleisiau a phrofiadau goroeswyr a gwasanaethau arbenigol yn ganolog i bopeth rydym ni’n ei wneud.

Mae angen eich cymorth arnom ni i’n helpu i ymgyrchu’n llwyddiannus i ddylanwadu newid.

I gael rhagor o wybodaeth, neu gymryd rhan mewn ymgyrch penodol, ebostiwch [email protected]

Mae ein hymgyrchoedd cyfredol yn cynnwys:

 • 05 Mai, 2021

  Pecyn cymorth ar Hawliau Goroeswyr sy’n destun Rheolaeth Mewnfudo

  Datblygwyd yr adnodd hwn mewn ymateb i’r angen a nodwyd gan aelodau Cymorth i Ferched Cymru a staff y Llinell Gymorth ar i holl weithwyr gwasanaethau VAWDASVllinell flaen ddeall hawliau goroeswyr sy’n destun rheolaeth fewnfudo, a’rdyletswyddau cyfatebol ar wasanaethau cyhoeddus. Nid diben yr adnodd hwn yw cynnig cyngor ar sut i gefnogi goroeswyr VAWDASV sy’nfudwyr….

 • 19 Tachwedd, 2020

  Deunyddiau Ymgyrchu Diwrnod Byd-eang y Plant

  Cyflwyniad        Cyn Covid-19 cynhaliodd Cymorth i Ferched Cymru waith ymchwil i’r sefyllfa o ran y gwasanaethau arbenigol oedd ar gael ledled Cymru i blant a phobl ifanc oedd wedi profi pob math o gamdriniaeth, gan ddarganfod sector oedd â llawer rhy ychydig o adnoddau i ddiwallu’r angen. Ers mis Mawrth 2020 dim ond gwaethygu a wnaeth y sefyllfa honno, wrth i wasanaethau arbenigol ddefnyddio dulliau mwyfwy creadigol i ymgysylltu â phlant a phobl ifanc, a llawer o’r rheini wedi colli’u mynediad at bob math o gymorth allanol arall. Yn fyr, mae’n bwysicach nag erioed i leisiau plant a phobl ifanc gael eu clywed ac i gymorth fod ar gael a dyna paham yr ydym wedi creu Pecyn Cymorth Ymgyrchoedd Mae Plant yn Bwysig ar gyfer Diwrnod Byd-eang y Plant 2020, a hynny fel rhan o ymgyrch Cymorth i Ferched Cymru i gynyddu’r cyllid ar gyfer cymorth arbenigol i sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn medru cael mynediad at y cymorth sydd ei angen arnynt. Isod cewch ddolenni i adroddiadau, papurau briffio, taflenni ffeithiau, fideos, data a ffeithluniau y gellwch eu defnyddio i godi ymwybyddiaeth o anghenion plant a phobl ifanc am gymorth arbenigol ar gyfer Diwrnod Byd-eang y Plant ar 21 Tachwedd a thu hwnt. Data allweddol  Dengys adroddiad data aelodaeth blynyddol Cymorth i Ferched Cymru fod yng Nghymru yn y flwyddyn 2019/20 y canlynol: 3,312 o blant a phobl ifanc wedi derbyn cymorth gan wasanaethau arbenigol yn y gymuned. 1154 o blant a phobl ifanc yn byw mewn…

 • 26 Ebrill, 2020

  Pecyn Cymorth ar gyfer Gwylwyr COVID 19

  Gall hunanynysu a chadw pellter cymdeithasol gynyddu trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol a chael effaith ar rwydweithiau diogelwch a chymorth goroeswyr. Yn awr yn fwy nag erioed, mae’n bwysig ein bod yn deall trais a chamdriniaeth ac yn cefnogi anghenion goroeswyr. Mae ymateb cymunedol ac undod cymdeithasol hyd yn oed yn…

 • 30 Mawrth, 2016

  Achub llochesi, Achub Bywydau

  Rydym yn galw am gyllid hir-dymor ar gyfer gwasanaethau arbenigol ar draws Cymru, fydd yn galluogi  merched a phlant i dderbyn cymorth all achub eu bywydau. Yng Nghymru llynedd nid oedd yn bosibl gynnig lloches i 388 o oroeswyr camdriniaeth domestig oherwydd diffyg lle pan roeddent ei angen fwyaf. Gyda’n gilydd gallwn newid hyn. Llwyddiant…

Mae bod yn gegog yn golygu sicrhau bod lleisiau goroeswyr yn cael eu clywed. Mae’n golygu cyflawni pethau. Mae’n golygu newid bywydau. Gallwch chi gefnogi goreswyr hefyd. Gwnewch gyfraniad ni heddiw neu prynwch eich mwclis cegog, Chopsy, gan @WearAndResist. 🌟 #bechopsy pic.twitter.com/4T4PSsATpm

About 5 hours ago from WelshWomensAid's Twitter