Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Ymchwil a chyhoeddiadau

Rydym ni’n gweithio gyda’n haelodau, goroeswyr, academyddion a chyrff eraill i greu casgliad o’r ymchwil, cyhoeddiadau ac adnoddau diweddaraf ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yng Nghymru a thu hwnt – ymchwil sy’n sail i’n gwaith a’n hymgyrchu.

Mae ein hadroddiadau, ein cyhoeddiadau a’n hymchwil diweddaraf i’w gweld isod.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am ein hymchwil a’n cyhoeddiadau, ebostiwch [email protected]

Briffiadau

 • 2020
  • Perthnasau Iach a Diogel:
   Gwybodaeth a chyngor am berthnasau iach ar gyfer arddegwyr.

   Download
  • Perthnasau Ar-lein:
   Gwybodaeth a chyngor am gydsynio ar-lein a sut i gadw'n ddiogel

   Download
  • Perthnasau sydd ddim yn iach:
   Gwybodaeth a chyngor ar gyfer arddegwyr sy'n byw mewn cartref a / neu mewn perthynas dreisgar.

   Download
  • Ymdopi gyda cham-drin o'r gorffennol:
   Cefnogaeth a chyngor ar gyfer arddegwyr sydd wedi cael eu cam-drin yn y gorffennol.

   Download
  • Rheoli neu Ofalu?:
   Gwybodaeth a chyngor ar gyfer arddegwyr sydd efallai yn cam-drin eu partneriaid.

   Download
  • Poeni am ymddygiad dy arddegwr(aig):
   Gwybodaeth a chyngor ar gyfer rhieni sydd yn poeni am ymddygiad eu harddegwr(aig).

   Download
  • FGM: Mae dy gorff yn eiddo i ti.
   Gwybodaeth, cyngor, a chymorth ar gyfer merched yn eu harddegau sy'n poeni am, neu wedi cael, FGM.

   Download
  • Priodas dan Orfod:
   Gwybodaeth, cyngor, a chymorth ar gyfer arddegwyr sydd wedi cael eu gorfodi, neu sy'n poeni eu bod yn mynd i gael eu gorfodi, i briodi.

   Download
  • Ymateb i Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn ystod Pandemig COVID 19

   Download
  • Cyfeirio’n Ddiogel at Gymorth: Canllawiau ar gyfeirio a defnyddio geiriau côd yn ystod 
   COVID 19

   Download
  • Gwybodaeth i Ffrindiau a Theulu

   Download
  • Canllawiau i newyddiadurwyr sy’n adrodd ar drais yn erbyn menywod yn ystod COVID 19.

   Download
  • Canllawiau i Wylwyr: Cefnogi goroeswyr yn eich cymuned leol yn ystod COVID 19

   Download
  • Cefnogi Staff sy’n Profi Cam-drin Domestig yn ystod cyfnod o Gadw Pellter Cymdeithasol ac Ynysu

   Download
  • Cyngor i wirfoddolwyr ar gam-drin domestig a thrais rhywiol yn ystod cyfnod o gadw pellter cymdeithasol ac ynysu

   Download
 • 2019
  • Trawsnewid yr Ymateb i’r Bil Cam-drin Domestig; Briff ar gyfer y Pwyllgor Biliau Cyhoeddus

   Download
  • Cam-drin Domestig: ei effaith ar blant, gwasanaethau yng Nghymru a'r hyn yr ydym yn ei alw amdano

   Download
  • Sut rydym yn cynorthwyo Gweinidogion Cymru i fesur cynnydd cenedl?

   Download
 • 2018
  • Briff ar Atal Cynradd Cyffredinol I Blant a Phobl Ifanc

   Download
  • Peidio â gadael unrhyw fenyw ar ôl - mynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod ac anfanteision lluosog

   Download
 • 2017
  • Rheolaeth Gymhellol ac Iechyd Meddwl

   Download
  • Menywod Hŷn yn Byw gyda Thrais a Cham-drin

   Download
  • Trais yr Erbyn Menywod, Cam-dris Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) Gweithgareddau Atal i Blant a Phobl Ifanc

   Download
 • 2016
  • Are You Listening, Am I Being Heard?

   Download
  • Benefit Changes: Impact on Refuge and Service Users

   Download
  • Wales elections and the new legislative programme: What it means for the Violence Against Women Sector

   Download
  • Westminster debate: domestic abuse victims in family law courts

   Download
  • Social Services and Well Being (Wales) Act 2014

   Download
  • UK Budget announcement 2016

   Download
  • The Violence against Women, Domestic Abuse & Sexual Violence (Wales) Act 2015

   Download
  • Welsh Government Finance Committee: Consultation on the Proposals for the Draft Budget 2017-18: Consultation Response by Welsh Women’s Aid

   Download
 • 2015
  • Joint Committee on Human Rights:
   Violence against women and girls report

   Download
  • EU Directive on the rights, support and protection of victims of crime

   Download
  • Housing (Wales) Act 2014

   Download
  • Renting Homes (Wales) Bill

   Download
  • Report on violence against women and girls in the UK by the UN Special Rapporteur

   Download
 • 2014
  • Council Tax (chargeable dwellings) Wales amendments

   Download
  • Domestic Abuse in Wales: What can we learn from the numbers?

   Download
  • CPS ‘Violence against Women and Girls Crime Report’ 2013-2014

   Download
  • Response to the National Assembly for Wales: Inquiry in to Poverty

   Download

Ymatebion ymgynghori

 • 2021
  • Ymateb Cymorth i Ferched Cymru i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Cod a Chanllawiau Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb

   Download
 • 2019
  • Ymateb Cymorth i Ferched Cymru i Amcanion Cydraddoldeb Strategol 2020 – 2024 Llywodraeth Cymru

   Download
  • Asesu’r risg o niwed i blant a rhieni mewn achosion plant cyfraith breifat

   Download
  • Ymateb Cymorth i Ferched Cymru i ymgynghoriad Swyddfa Cydraddoldebau’r Llywodraeth ar Aflonyddu Rhywiol yn y Gweithle

   Download
  • Ymateb Cymorth i Ferched Cymru i'r ymchwilad gan y Pwyllgor Menywod a Chydraddoldebau i buteindra

   Download
  • Adolygiad Y Farnwriaeth o Gyfraith Breifat

   Download
  • Ymateb Cymorth i Ferched Cymru i Gynigion Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru

   Download
  • Ymateb Cymorth i Ferched Cymru i Ymgynghoriad Llywodraeth y DU (y Weinyddiaeth Dai, Cymunedau a Llywodraeth Leol): ‘Darparu yn y Dyfodol ar gyfer Dioddefwyr a’u Plant mewn Gwasanaethau Cam-drin Domestig
   o fewn Llety (Lloegr)’

   Download
  • Ymateb Cymorth i Ferched Cymru i Cod Ymarfer Llywodraeth Cymru mewn perthynas â mesur perfformiad Gwasanaethau Cymdeithasol

   Download
  • Sut rydym yn cynorthwyo Gweinidogion Cymru i fesur cynnydd cenedl

   Download
  • Ymateb Cymorth i Ferched Cymru i ymgynghoriad Llywodraeth y DU: Canllawiau statudol i’r heddlu ynghlych trwyddedu arfau tanio

   Download
  • Ymgynghoriad Llywodraeth y DU ar y Cynigion i ddiwygio’r Cod Ymarfer ar gyfer Dioddefwyr Troseddau

   Download
  • Ein Cwricwlwm Cenedlaethol: Cwricwlwm Gweddnewidiol

   Download
  • Welsh Women's Aid Response to the draft national VAWDASV indicators (CYM)

   Download
  • Welsh Women's Aid Response to UK Government serious violence consultation

   Download
  • Ymateb Cymorth i Ferched Cymru i Ddeddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019 Llywodraeth Cymru

   Download
  • Canllawiau drafft ar addysg cydberthynas a rhywioldeb

   Download
 • 2018
  • DCLG & DWP - Ymgynghoriad ar gostau tai ar gyfer llety â chymorth tymor byr

   Download
  • Creu’r Diwylliant Cywir: Ymchwiliad i'r Adolygiad o God Ymddygiad ar gyfer Aelodau'r Cynulliad

   Download
  • Darpariaeth terfynu beichiogrwydd i fenywod o Ogledd Iwerddon

   Download
  • Cynnig deddfwriaethol i ddileu amddiffyniad cosb resymol

   Download
 • 2017
  • Future of equality and human rights in Wales

   Download
  • Children, Young People and Education Committee Consultation on First 1,000 Days

   Download
  • Funding for Supported Housing

   Download
  • Ymchwiliad i iechyd emosiynol a meddwl plant a phobl ifanc yng Nghymru

   Download
  • Cynigion cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19

   Download
  • NAfW - Ymchwiliad i’r Rhaglen Cefnogi Pobl

   Download
  • Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 - Canllawiau yn ymwneud â Llety â Chymorth

   Download
  • Canllawiau a Fframwaith Canlyniadau Rhaglen Cefnogi Pobl
   Ymateb Cymorth i Ferched Cymru i’r Ymgynghoriad

   Download
  • Eiriolaeth Broffeshiynol Annibynnol - Fframwaith Safonau a Chanlyniadau Cenedlaethol ar Gyfer Plant a Phobl Ifanc Yng Nghymru

   Download
 • 2016
  • National Strategy on Violence against Women, Domestic Abuse and Sexual Violence

   Download
  • 2016/17 Priorities of the Health, Social Care and Sport Committee

   Download
  • Children, Young People and Education Committee priorities for the fifth assembly

   Download
  • Welsh Government Draft Budget Proposals 2017-18 to the finance committee

   Download
  • Post legislative inquiry into the Violence against Women, Domestic Abuse and Sexual Violence Act 2015

   Download
  • Welsh Government’s draft violence against women, domestic abuse and sexual violence strategy

   Download
  • Draft statutory guidance on “Ask and Act” under section 15 of the Violence against Women, Domestic Abuse and Sexual Violence (Wales) Act 2015 and section 60 of the Government of Wales Act 2006

   Download
  • BIHR Universal Periodic Review - Call for Evidence

   Download
  • Welsh Assembly Committee on Equality, Local Government and Communities Post legislative inquiry into the Violence against Women, Domestic Abuse and Sexual Violence Act 2015: Consultation Response by Welsh Women’s Aid

   Download
  • Children, Young People and Education Committee: Committee Priorities for the Fifth Assembly: Consultation

   Download
  • 2016-17 Priorities of the Health, Social Care and Sport Committee : Consultation Response by Welsh Women’s Aid

   Download
  • 2016-17 Priorities of the Equalities, Local Government and Communities Committee Consultation Response by Welsh Women’s Aid

   Download
  • Home Affairs Select Committee Prostitution Inquiry

   Download
  • Information and guidance on domestic abuse and sexual violence: Safeguarding older people (60+) in Wales

   Download
  • Home Office Consultation on Introducing a Stalking Protection Order

   Download
  • Wales Audit Office: All Wales local government improvement study: council funding of third sector services

   Download
  • Welsh Government: Consultation on Procurement Regulation in Wales

   Download
  • WEN Wales Call for Evidence: Women’s Access to Solicitors in Wales

   Download
  • Welsh Women’s Aid Response to APPG on Domestic Violence Parliamentary Hearing on Family Courts

   Download
  • Welsh Women’s Aid Consultation Response - Proposals for National Well-being Indicators to measure the seven well-being goals in the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015

   Download
  • Welsh Government Draft Perpetrator Good Practice Guidance

   Download
  • Submission to the National Assembly for Wales Finance Committee scrutiny of the draft 2016-17 Wales budget

   Download
  • National Strategy on Violence against Women, Domestic Abuse and Sexual Violence: A Framework for delivery 2016-2021

   Download
 • 2015
  • Revised Child Poverty Strategy for Wales

   Download
  • Feedback form for consultation: Authorised Professional Practice (APP) – Domestic Abuse (10 December – 18 February 2015)

   Download
  • Consultation on the Code of Guidance to Local Authorities on the Allocation of Accommodation and Homelessness 2015

   Download
  • Refugee and Asylum Seeker Delivery Plan

   Download
  • Consultation on the Renting Homes (Wales) Bill

   Download
  • Consultation Response Form: Welsh Government: Action Plan to further equality for transgender people

   Download
  • Consultation on Raising the ambitions and educational attainment of children who are looked after in Wales

   Download
  • Welsh Women’s Aid Consultation Response - Welsh Government consultation on draft statutory guidance on the National Training Framework

   Download
  • Draft Statutory Guidance on Multi-Agency Collaboration in respect of violence against women, domestic abuse and sexual violence

   Download
 • 2014
  • Female Genital Mutilation: proposal to introduce a Civil Protection Order

   Download
  • Inquiry into Poverty in Wales: Strand one: poverty and inequality

   Download
  • All Party Parliamentary Group on Domestic and Sexual Violence Inquiry: The Changing Landscape of Domestic and Sexual Violence Services

   Download
  • Submission to the Independent Review of Assessment & the National Curriculum Wales

   Download
  • Response to CPS Domestic Violence Consultation

   Download
  • Submission to the Protecting Adults at Risk in Wales Guidance for Multi-Agency Adults Practice Reviews

   Download

Cyhoeddiadau

 • 2019
  • Cyflwr Y Sector 2018 Adeiladu gwasanaethau arbenigol cynaliadwy yng Nghymru

   Download
  • Adroddiad gan: Anabledd Cymru a Cymorth i Ferched Cymru - Cefnogi pobl anabl sy'n dioddef trais yn erbyn menywod cam-drin domestig a thrais rhywiol yng Nghymru

   Download
  • Fersiwn hawdd ei darllen - Cymorth i Ferched Cymru ac Anabledd Cymru Adroddiad ar ein harolwg ar gyfer goroeswyr cam-drin domestig

   Download
  • Materion Tai - Pecyn Ymgyrch 2019

   Download
  • Materion Tai - Cyllideb Cymru 2020/21

   Download
 • 2018
  • Ydych chi’n nabod
   rhywun sy’n dioddef trais
   a cham-drin?

   Download
  • Materion Tai: Diogelu dyfodol gwasanaethau cymorth ym meysydd digartrefedd a thai yng Nghymru

   Download
  • Cyflwr Y Sector 2018
   Adeiladu gwasanaethau arbenigol cynaliadwy yng Nghymru

   Download
 • 2017
  • State of the Sector 2017 Report (Cymraeg)

   Download
 • 2016
 • 2015
  • State of the Sector 2015 Report

   Download
  • Are You Listening, Am I Being Heard?

   Download
  • Lloyds Bank Foundation toolkit to support commissioners responsible for violence against women, domestic abuse and sexual violence services in Wales

   Download
  • Good Practice Guide: Whole Education Approach to Violence Prevention

   Download

If you are worried about yourself or someone you know, the Live Fear Free Helpline is there for you whatever time of day or night. Whether you want information, advice or support, they are there for you. Get in touch via phone, text, email or webchat. pic.twitter.com/vkdXxXQ6Vz

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter