Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi

Gofyn a Gweithredu

Mae Llywodraeth Cymru wedi cysylltu â Cymorth i Ferched Cymru i hyfforddi’r hyfforddwyr i gyflwyno rhaglen Gofyn a Gweithredu ar gyfer Grŵp 2 a 3 y Fframwaith Hyfforddiant Cenedlaethol.


Cyflwynodd Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 newidiadau sylweddol. Gofyn a Gweithredu yw un o’r ymrwymiadau statudol dan y Ddeddf newydd.

Beth yw Gofyn a Gweithredu?

Ymholi wedi’i dargedu ar draws yr Awdurdodau Cyhoeddus yng Nghymru i nodi trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol

  • Dyletswydd sefydliadol i annog gweithwyr proffesiynol perthnasol i “Ofyn” cwestiynau i ddioddefwyr posibl mewn amgylchiadau penodol (ymholi wedi’i dargedu); a
  • “Gweithredu” er mwyn sicrhau bod niwed o ganlyniad i drais a cham-drin yn cael ei leihau

Bydd dau safle sydd wedi mabwysiadu’r drefn yn gynnar – Bwrdd Iechyd ABMU a Gwent yn ffurfio’r drefn genedlaethol

  • Mae’n cynnwys cyfathrebu, hyfforddiant, datblygu polisi, rhannu gwybodaeth, llwybrau cyfeirio at wasanaethau arbenigol, casglu ac adolygu data

Hyfforddiant achrededig i’w ddatblygu a model ‘hyfforddi’r hyfforddwyr’ i’w gyflenwi i’w raeadru i weithwyr proffesiynol Grwpiau 2 a 3

  • Rhan o Fframwaith Hyfforddiant Cenedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol

Ydych chi’n Hyfforddwr Gofyn a Gweithredu? Mewngofnodwch yma.