Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Cefnogi Pobl Ifanc yn eu Cymunedau: Hysbysiad Preifatrwydd

Gwelwch isod fanylion diogelu data ar gyfer yr holiadur ‘Cefnogi Pobl Ifanc yn eu Cymunedau’. Mae’r wybodaeth yn cynnwys manylion llawn y gytundeb ddata, gan gynnwys ein manylion cyswllt:

Defnyddio data
Trwy gwblhau’r holiadur ‘Cefnogi Pobl Ifanc yn eu Cymunedau’, rydych yn cytuno i adael Cymorth i Ferched Cymru gasglu a dadansoddi’r wybodaeth a ddarperir gennych chi.  Bydd yr holl ddata’n cael ei gadw’n ddienw, a byddwn dim ond yn defnyddio eich data i’n helpu i ddeall pa gefnogaeth a chyngor sydd angen ar blant a phobl ifanc. Mae mwy o fanylion isod.

Hysbysiad Preifatrwydd Diogelu Data
Mae rhai elfennau o’r wybodaeth rydym yn casglu yn cael eu hystyried fel ‘categori sensitif’ neu ‘ddata sensitif’ o dan Ddeddfau GDPR 2016 a Diogeli Data 2018. Bydd y wybodaeth hon yn cael ei storio’n ddiogel yn unol â pholisi Diogelu Data a Rhannu Gwybodaeth Cyfrinachedd WWA. I gael copi o ddatganiad Preifatrwydd WWA ewch i’n gwefan:  www.welshwomensaid.org.uk/privacy/

Bydd y wybodaeth sy’n cael ei rannu gyda ni yn cael ei storio yn anhysbys (anonymous). Mae hyn yn golygi nad ydym am ofyn i chi am eich enw nac unrhyw fanylion cyswllt. Fodd bynnag, os ydych chi’n rhannu unrhyw wybodaeth neu enwau personol yn eich atebion i’r arolwg hwn, byddwn yn sicrhau bod y wybodaeth hon yn cael ei dileu ac nad yw’n cael ei rhannu.

Byddwn yn cadw’r wybodaeth a ddarperir gennych chi yn yr arolwg hwn er mwyn ei ddadansoddi ac er mwyn adrodd ar y canlyniadau. Pwrpas hyn yw darganfod pa gefnogaeth a chyngor yr hoffai pobl ifanc eu cael pan fyddant yn mynd trwy gyfnod anodd, yn enwedig pan fyddant wedi profi cam-drin domestig neu fathau eraill o gam-drin. Bydd y wybodaeth hon yn cael eu defnyddio i liwio ein gwaith ymgysylltu, polisi ac ymgyrchoedd.

Bydd y wybodaeth rydych yn rhannu yn cael ei storio am gyfnod o chwe blynedd. Ar ôl chwe blynedd, bydd y wybodaeth ddienw yn cael ei dileu ond bydd y canlyniadau ystadegol yn cael eu cadw (h.y. byddwn yn cadw’r adroddiad am y llefydd gorau i geisio cefnogaeth a ble i gael cyngor).

Bydd eich data yn cael ei gynnwys yn y dadansoddiad ystadegol, felly ni ellir ei dynnu o weddill y data a gasglwn (e.e. os yw’ch data wedi’i gynnwys fel rhan o’r ystadegau mewn adroddiad, ni allwn ddileu eich data ar ôl i’r adroddiad gael ei orffen a’i gyhoeddi). Fodd bynnag, ni chedwir unrhyw wybodaeth adnabyddadwy amdanoch chi yn yr adroddiad nac yn unman arall.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr arolwg, sut mae’r data’n cael ei gasglu neu ei gadw, neu os hoffech ofyn am gopi o’ch data personol, cysylltwch â [email protected]

Llongyfarchiadau/Congratulations @FarahNazeer - Looking forward to working with you as part of the UK sisterhood. twitter.com/womensaid/stat…

About 5 days ago from WelshWomensAid's Twitter