Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi

Ardal yr Aelodau: Newyddion

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf o bob rhan o’r sector.
Darllenwch ein cylchlythyrau diweddaraf

Gofyn i Fi – Ceisiadau ar agor ym Mhowys
Nod cynllun gofyn i fi yw torri’r tawelwch am gam-drin domestig mewn cymuned a chwalu’r rhwystrau sy’n ei gwneud yn anodd i oroeswyr ddweud wrth bobl eraill am eu profiadau. Rydym ni ar hyn o bryd yn peilota’r rhaglen ym Mhowys mewn partneriaeth â Cymorth i Ferched England, Calan DVS, Canolfan Argyfwng Teulu Sir Drefaldwyn, Hafan Cymru, Heddlu Dyfed-Powys, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Chyngor Sir Powys. Mae’r cynllun yn cynnig cwrs hyfforddi deuddydd am ddim ac yn ardystio aelodau o’r gymuned yn ‘lysgenhadon gofyn i fi’. Bydd llysgenhadon yn rhannu’r dysgu gyda’u ffrindiau, cymdogion a chydweithwyr gan herio mythau, stereoteipiau ac agweddau sy’n beio’r dioddefwr yn eu cymuned. Byddan nhw’n gwybod sut i ymateb i ddatgeliad a pha wasanaethau y gallan nhw gyfeirio pobl atyn nhw am gymorth. Mae croeso i unrhyw un sydd dros 18 oed ac sy’n byw a/neu weithio ym Mhowys ymgeisio. Dyddiadau hyfforddi ar y gweill:
Sadwrn 1 a Sul 2 Gorffennaf – Rhaeadr
Sadwrn 15 a Sul 16 Gorffennaf – Llanidloes
Helpwch i ledaenu’r gair drwy rannu’r poster hwn gyda’ch cysylltiadau ym Mhowys. Am ragor o wybodaeth, neu i ofyn am ffurflen gais, ebostiwch [email protected]

Canfod Swyddi Elusennol – Cynnig i Aelodau
Mae Cymorth i Ferched Cymru’n falch i gyhoeddi partneriaeth gyda Canfod Swyddi Elusennol, i gyd-fynd ag ail-lansio ein gwefan genedlaethol newydd fydd yn cynnwys adran recriwtio benodol ar gyfer swyddi mewn elusennau trais yn erbyn menywod a cham-drin domestig yng Nghymru a’r Trydydd Sector yng Nghymru’n gyffredinol.
Llwyfan swyddi ar-lein yn unig ar gyfer y Trydydd Sector yng Nghymru yw Canfod Swyddi Elusennol. Mae modd ei ddefnyddio ar gyfrifiadur pen desg, symudol a thabled sy’n golygu bod swyddi’n hawdd eu gweld a’u cyrchu ar bob dyfais. Mae Canfod Swyddi Elusennol yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i dargedu unigolion drwy oed, rhyw a demograffeg gan sicrhau bod yr ymgeiswyr iawn yn cael eu teilwra i’ch swyddi chi. Mae’n cyrraddd dros 30,000 o bobl yng Nghymru bob wythnos drwy Facebook ac yn derbyn 14,000 argraff yr wythnos drwy Twitter a chaiff ei optimeiddio drwy’r holl lwyfannau cyfryngau cymdeithasol eraill. Ar hyn o bryd mae dros 2000 o unigolion wedi cofrestru ar gyfer hysbysiadau swyddi Canfod Swyddi Elusennol, ac mae’n cael budd o hyrwyddo parhaus drwy’r llwyfan Android.
Gall Cymorth i Ferched Cymru gynnig cyfradd ostyngol arbennig i’n haelodau o £135* yn unig am bob swydd (fel arfer mae’n £150) i hysbysebu ar lwyfan Canfod Swyddi Elusennol sy’n cysylltu â gwefan Cymorth i Ferched Cymru. Mae’r costau’n is ar gyfer swyddi niferus, a bydd y swyddi’n parhau’n fyw ar y ddau safle am faint bynnag o amser sydd ei angen.
I drafod sut y gallai Canfod Swyddi Elusennol eich helpu cysylltwch â Matt Bates ar [email protected] neu 07771 920370 neu [email protected] neu ar 07557 132390.

Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru – Gwasanaeth Cyfryngu Newydd
Mae Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru yn cynnal gwasanaeth cyfryngu teuluol newydd yng Ngheredigion. Mae’r Hwylusydd Cyfryngu Teuluol yn cael ei gyllido’n rhannol gan Dechrau’n Deg a Teuluoedd yn Gyntaf i ategu’r gwaith sydd eisoes yn cael ei wneud i gefnogi Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 drwy waith integredig. Am ragor o wybodaeth cliciwch yma.

Bawso’n Ennill Gwobr
Mae Bawso wedi ennill Gwobr Hyrwyddwr Gwrth-gaethwasiaeth gan Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru. Mae’r wobr yn cydnabod cyfraniad Bawso i’r frwydr yn erbyn Caethwasiaeth Fodern yng ngogledd Cymru. Am ragor o wybodaeth cliciwch yma.

Cymru Ddiogelach – Cerbyd Allgymorth Newydd
Cyfarfu’r Ysgrifennydd Cymunedau Carl Sargeant gyda Cymru Ddiogelach y mis hwn i lansio eu cerbyd allgymorth newydd. Mae StreetLife Cymru Ddiogelach yn amddiffyn menywod y mae pobl yn cam-fanteisio arnynt drwy buteindra, gan weithio gydag awdurdodau lleol, y GIG a phartneriaid eraill. Mae’r cerbyd yn helpu gwirfoddolwyr i fynd allan sawl gwaith yn ystod yr wythnos i gynnig cymorth a chyngor i fenywod a mynediad at wasanaethau. Am ragor o wybodaeth cliciwch yma.

Cynllun Gweithredu Diogelwch Ar-lein Llywodraeth Cymru i Blant a Phobl Ifanc
Cyhoeddodd Kirsty Williams fod cynllun gweithredu cenedlaethol newydd i gael ei greu i ddiogelu plant a phobl ifanc ar-lein. Bydd y cynllun yn darparu trosolwg strategol o’r ffordd y bydd Llywodraeth Cymru yn mynd ati i weithio gyda’i phartneriaid i barhau i wella’r gefnogaeth i sicrhau diogelwch ar-lein yng Nghymru. Am ragor o wybodaeth cliciwch yma.

Cyfrol newydd – The Concept and Measurement of Violence against Women
Mae cyfrol a gyhoeddir gan Sylvia Walby, Jude Towers et al yn trafod y graddau mae trais yn erbyn menywod ynghudd ar hyn o bryd; sut y dylid mesur trais; sut y gallai ymchwil a ffyrdd newydd o feddwl am drais wella’r modd y caiff ei fesur; a sut y gallai mesur gwell newid polisi. Mae’n cynnig arweiniad ymarferol ar ddiffiniadau, dangosyddion a threfniadau cydlynu, gan gynnwys ar gyfer mesur llofruddiaethau menywod, trais, trais domestig ac FGM. Am ragor o wybodaeth cliciwch yma.

Cyflwr y Sector – Sefydliadau Menywod a Llymder
Mae’r Women’s Resource Centre wedi cyhoeddi eu dadansoddiad o effaith llymder ar sefydliadau menywod gwirfoddol a chymunedol ar draws y DU yn eu hadroddiad ar gyflwr y sector. I ddarllen yr adroddiad yn llawn, cliciwch yma.

Pornograffi Rhithwir
Mae arbenigwyr ym Mhrifysgol Newcastle yn ymchwilio i sut mae rhith-wirionedd yn newid y profiad o bornograffi. Drwy bensetiau fel Oculus Rift sy’n eiddo i Facebook a’r Playstation VR, mae’r dechnoleg yn caniatáu i’r defnyddiwr ddod yn rhan weithredol o’r profiadau rhywiol ‘newydd’ hyn. Mae’r tîm yn Newcastle yn dweud y gallai poblogrwydd technolegau rhithwir sy’n gosod y defnyddiwr yn y profiadau lle’r oedden nhw yn flaenorol yn gwylio’n unig olygu bod delweddau eithafol, difrïol neu hyd yn oed gamdriniol mewn pornograffi yn dod yn fwy ‘real’. Am ragor o wybodaeth cliciwch yma.

Os oes gennych chi unrhyw newyddion yr hoffech chi ei rannu, cysylltwch ag [email protected]

E-newsletter

Get the latest updates direct to your inbox

🎉Sign up to run in support of #WelshWomensAid at the @CardiffHalf VIRTUAL Marathon 1-3 October. Be active in your activism. Sign up at cardiffhalfmarathon.co.uk/vir… and choose to run in support of WWA 👟 #CardiffHalf pic.twitter.com/NfwmBA46JB

About a week ago from WelshWomensAid's Twitter