Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Gweithiwch hefo ni

Cymorth i Ferched Cymru yw’r corff arweiniol yng Nghymru sy’n gweithio i ddileu cam-drin domestig a mathau eraill o drais yn erbyn menywod.

Ein cyflogau a’n buddiannau

Rydym ni’n cynnig cyflogau a phecynnau buddiannau cystadleuol.

Cydnabyddiaeth

Yn ogystal â chyflog cystadleuol rydym ni’n cynnig amrywiaeth o fuddiannau gan gynnwys cyfraniadau pensiwn a lwfansau gwyliau hael.

Diwylliant ac ethos

Elfen graidd o’n gwaith yw creu cyd-destun lle gall menywod a phlant gyflawni ymreolaeth a grym. I gyflawni hyn, mae ein sail gwerthoedd a gwasanaethau wedi esblygu mewn ymateb i anghenion sy’n datblygu, poblogaethau sy’n newid a ffyrdd newydd a diwygiedig o feddwl am drais yn erbyn menywod a phlant.

Caiff ein diwylliant ei lywio gan werthoedd ffeministiaeth a chydraddoldeb, grymuso, cydweithio, unplygrwydd a rhagoriaeth. Mae ein hymagwedd yn annog cyd-barch, creadigrwydd ac arloesi ac rydym ni’n cynnig trefniadau hyblyg a phatrymau gwaith iach i ddiwallu amgylchiadau unigol.

Rydym ni’n rhoi lle i’n gweithwyr dyfu hefyd. Caiff pawb gefnogaeth drwy gynlluniau dysgu a datblygu unigol a cheir cyfleoedd i gysgodi meysydd eraill yn y busnes, cymryd rhan mewn digwyddiadau a dysgu sgiliau newydd.

_____________________

Cymorth i Ferched Cymru yw’r corff ymbarél cenedlaethol yng Nghymru i wasanaethau arbenigol yn y trydydd sector sy’n gweithio i ddileu cam-drin domestig, trais rhywiol a mathau eraill o drais yn erbyn menywod.

Yn dilyn ailstrwythuro, mae gennym gyfle cyffrous i fenyw eithriadol i ymuno â ni ac arwain ein tîm Materion Cyhoeddus a Chyfathrebu. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu dangos ei ymrwymiad i ethos a gwerthoedd Cymorth i Ferched Cymru, ac yn angerddol am ddod â cham-drin domestig a phob math o drais yn erbyn menywod i ben.

Pennaeth Materion Cyhoeddus a Chyfathrebu

NJC Scale PO4: £36,379 – £39,177

37.5 awr yr wythnos

Caerdydd

Fel Pennaeth Materion Cyhoeddus a Chyfathrebu byddwch yn arweinydd gyda’r gallu i ddatblygu, cymell a rheoli tîm sy’n perfformio’n dda, adeiladu perthynas gref, a chael profiad rheoli strategol a gweithredol profedig. Byddwch yn rheoli tîm bach ym mhob maes materion cyhoeddus, cyfathrebu, polisi, ymchwil ac atal, ac yn gyfrifol am eu cyfeiriad strategol, gan sicrhau bod anghenion goroeswyr trais yn erbyn menywod yn cael eu cynrychioli i wneuthurwyr polisi a dylanwadwyr.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus:

  • Profiad mewn materion cyhoeddus ar lefel uwch
  • Dealltwriaeth drylwyr o fecanweithiau Llywodraeth Cymru, San Steffan, y Cynulliad Cenedlaethol, Whitehall a llywodraeth leol
  • Sgiliau ymgyrchu a dylanwadu ardderchog yn cyflawni amcanion ac yn cynnal perthynas waith dda.
  • Profiad o oroesi neu ymgysylltu â rhanddeiliaid
  • Rhaid iddo fod yn addasadwy, yn canolbwyntio ar atebion gydag ymagwedd ragweithiol.

Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y rôl hon, ond nid yw’n hanfodol.

Mae’r swydd hon yn agored i fenywod yn unig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, Atodlen 9, Rhan 1.

Rhown werth ar amrywiaeth ac rydym yn ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb. Rydym yn annog ceisiadau gan fenywod o bob cefndir a chymuned a chroesawn yn arbennig geisiadau o gymunedau du a lleiafrifol a grwpiau eraill heb gynrychiolaeth ddigonol.

Dyddiad cau: hanner dydd, Dydd Iau 6 Mehefin 2019.

Cyfweliadau: Dydd Iau, 13 Mehefin 2019.

Am becyn cais lawrlwythwch o: LINK, e-bostiwch [email protected], neu ffoniwch Rhian Price ar 02920 541551 i ofyn am becyn cais caled.

WWA Head of Public Affairs and Communications – Cover letter and information pack CYM

Head of Public Affairs and Communication Job Des 2019 CYM

WWA job_application_form CYM 2017

WWA Equality Monitoring Form CYM 2017

_____

Could your organisation support us to end sexual harassment by hosting a Welsh Women's Aid facilitated training course to your team members? If so or you would like more information please contact: [email protected] #waleswontstandby #EndVAWG #WWATraining #TimesUp pic.twitter.com/RYJoyi4F9d

About 4 days ago from WelshWomensAid's Twitter