Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Gweithiwch hefo ni

Cymorth i Ferched Cymru yw’r corff arweiniol yng Nghymru sy’n gweithio i ddileu cam-drin domestig a mathau eraill o drais yn erbyn menywod.

Ein cyflogau a’n buddiannau

Rydym ni’n cynnig cyflogau a phecynnau buddiannau cystadleuol.

Cydnabyddiaeth

Yn ogystal â chyflog cystadleuol rydym ni’n cynnig amrywiaeth o fuddiannau gan gynnwys cyfraniadau pensiwn a lwfansau gwyliau hael.

Diwylliant ac ethos

Elfen graidd o’n gwaith yw creu cyd-destun lle gall menywod a phlant gyflawni ymreolaeth a grym. I gyflawni hyn, mae ein sail gwerthoedd a gwasanaethau wedi esblygu mewn ymateb i anghenion sy’n datblygu, poblogaethau sy’n newid a ffyrdd newydd a diwygiedig o feddwl am drais yn erbyn menywod a phlant.

Caiff ein diwylliant ei lywio gan werthoedd ffeministiaeth a chydraddoldeb, grymuso, cydweithio, unplygrwydd a rhagoriaeth. Mae ein hymagwedd yn annog cyd-barch, creadigrwydd ac arloesi ac rydym ni’n cynnig trefniadau hyblyg a phatrymau gwaith iach i ddiwallu amgylchiadau unigol.

Rydym ni’n rhoi lle i’n gweithwyr dyfu hefyd. Caiff pawb gefnogaeth drwy gynlluniau dysgu a datblygu unigol a cheir cyfleoedd i gysgodi meysydd eraill yn y busnes, cymryd rhan mewn digwyddiadau a dysgu sgiliau newydd.

_____________________

 

Mae Cymorth i Ferched Cymru yn recriwtio am Ymddiriedolwyr newydd i ymuno â’n Bwrdd

Oes gennych chi’r brwdfrydedd, yr amser a’r sgiliau i’n helpu i arwain gwaith Cymorth i Ferched Cymru i atal trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol ar draws Cymru?

Mae Cymorth i Ferched Cymru yn elusen ddynamig sydd wedi bod yn gweithio ers dros 40 mlynedd i gefnogi rhwydwaith Cymru o wasanaethau arbenigol sy’n darparu gwasanaethau sy’n achub bywydau, ac ymgyrchu dros newid ac ymatebion gwell i oroeswyr, teuluoedd a chymunedau.

Mae hwn yn gyfle unigryw i fenywod sy’n ymrwymedig i’n gweledigaeth a’n gwerthoedd ffeministaidd ymuno â’n Bwrdd hynod ymroddgar a medrus o saith Ymddiriedolwr a chyfrannu at ein cyfeiriad yn y dyfodol.

Rydym ni’n chwilio am hyd at 4 Ymddiriedolwr ychwanegol i ymuno â’n Bwrdd, gyda sgiliau a phrofiadau i ategu ein harbenigedd presennol.

O’r rhain, bydd o leiaf un Ymddiriedolwr yn fenyw â diddordeb mewn ymuno â ni fel Trysorydd, gyda phrofiad rheoli ariannol a chyfrifyddu, a bydd dau Ymddiriedolwr yn fenywod sydd â swyddi arweiniol o fewn ein haelodaeth o gyrff gwasanaeth arbenigol lleol. Rydym ni’n edrych hefyd am sgiliau a phrofiad mewn un neu fwy o’r meysydd canlynol: • codi arian a chreu incwm • marchnata, cyfathrebu neu gyfryngau digidol • y gyfraith neu’r system gyfiawnder • ymchwil a gwerthuso • ymgyrchu neu actifiaeth.

Penodiadau di-dâl yw’r rhain ond darperir costau teithio a threuliau cysylltiedig rhesymol, ynghyd â hyfforddiant a chymorth perthnasol yn ystod y cyfnod sefydlu a thu hwnt.

Dyddiad Cau: hanner dydd, dydd Gwener 2 Awst 2019

Cynhelir cyfweliadau yn ystod wythnos 23 Medi 2019 yng Nghaerdydd.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.welshwomensaid.org.uk/joinus lle gallwch lawrlwytho pecyn ymgeisio sy’n cynnwys disgrifiad o rôl Ymddiriedolwr, ffurflen gais a rhagor o wybodaeth am ein gwaith.

WWA Trustee Treasurer Recruitment Information Pack Cymraeg

WWA Trustee Application Form Cymraeg

WWA Equal Opportunities Monitoring Form CYM 2019

Os hoffech gael trafodaeth anffurfiol am y rôl, ebostiwch [email protected] a bydd ein Prif Swyddog Gweithredol neu ein Cadeirydd yn hapus i gysylltu â chi.

Corff a arweinir gan fenywod yw Cymorth i Ferched Cymru sy’n ymrwymo i gydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae’r rôl hon wedi’i heithrio dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 Atodlen 9, Rhan 1.  Dim ond menywod a ddylai ymgeisio. Rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 oed neu’n hŷn. Croesawn yn arbennig geisiadau gan fenywod o gymunedau lleiafrifol, ac yn enwedig o ranbarthau de ddwyrain Cymru a gogledd Cymru nad oes ganddynt gynrychiolaeth ddigonol ar ein Bwrdd.

*2 WEEKS LEFT TO APPLY* We are recruiting new Trustees to join our Board! We are seeking up to 4 additional Trustees to join our board, with the skills and experience to complement our existing leadership. Find out more and how to apply here: welshwomensaid.org.uk/joinus/ Please RT.

About 2 minutes ago from WelshWomensAid's Twitter