Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Gweithiwch hefo ni

Cymorth i Ferched Cymru yw’r corff arweiniol yng Nghymru sy’n gweithio i ddileu cam-drin domestig a mathau eraill o drais yn erbyn menywod.

Ein cyflogau a’n buddiannau

Rydym ni’n cynnig cyflogau a phecynnau buddiannau cystadleuol.

Cydnabyddiaeth

Yn ogystal â chyflog cystadleuol rydym ni’n cynnig amrywiaeth o fuddiannau gan gynnwys cyfraniadau pensiwn a lwfansau gwyliau hael.

Diwylliant ac ethos

Elfen graidd o’n gwaith yw creu cyd-destun lle gall menywod a phlant gyflawni ymreolaeth a grym. I gyflawni hyn, mae ein sail gwerthoedd a gwasanaethau wedi esblygu mewn ymateb i anghenion sy’n datblygu, poblogaethau sy’n newid a ffyrdd newydd a diwygiedig o feddwl am drais yn erbyn menywod a phlant.

Caiff ein diwylliant ei lywio gan werthoedd ffeministiaeth a chydraddoldeb, grymuso, cydweithio, unplygrwydd a rhagoriaeth. Mae ein hymagwedd yn annog cyd-barch, creadigrwydd ac arloesi ac rydym ni’n cynnig trefniadau hyblyg a phatrymau gwaith iach i ddiwallu amgylchiadau unigol.

Rydym ni’n rhoi lle i’n gweithwyr dyfu hefyd. Caiff pawb gefnogaeth drwy gynlluniau dysgu a datblygu unigol a cheir cyfleoedd i gysgodi meysydd eraill yn y busnes, cymryd rhan mewn digwyddiadau a dysgu sgiliau newydd.

_____

1 x Gweithwyr Llinell Gymorth (hyfforddiant llawn wedi’i ddarparu)

£23,786 y flwyddyn– Contract Parhaol

– 25 awr yr wythnos

– Yn seilieding yn yr ardal Caernarfon

1 x Gweithwyr Sesiynol Llinell Gymorth Byw Heb Ofn (profiad blaenorol yn hanfodol)

Oriau hyblyg

Yn seiliedig yn ein llinell gymorth 24 awr:

  • Rydym yn recriwtio ar gyfer Gweithwyr Llinell Gymorth a fydd wedi’u lleoli yn ardal Caernarfon, Gwynedd.
  • Bydd angen sgiliau gwrando rhagorol, yn ogystal a doethineb, sensitifrwydd a’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol gydag unigolion a sefydliadau ar wahanol lefelau, ynghyd a chynnal ffiniau proffesiynol clir.
  • Mae dealltwriaeth o faterion yn ymwneud â chamdriniaeth domestig, trais rhywiol a thrais yn erbyn menywod yn hanfodol, fel y mae hyblygrwydd o ran oriau gwaith anghymdeithasol.
  • Mae’r gallu i gyfathrebu yn effeithiol yn y Gymraeg yn hanfodol.
  • Mae profiad o ddarparu cymorth uniongyrchol ar linell gymorth a dealltwriaeth o asesu risg yn ddymunol, ond bydd hyfforddiant llawn yn cael ei gynnig.

Mae’r swydd hon ar agor i fenywod yn unig dan Atodlen 9, Rhan 1 Deddf Cydraddoldeb 1.

Rydym ni’n rhoi gwerth ar amrywiaeth ac yn ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb. Rydym yn annog ac yn croesawu ceisiadau gan fenywod o bob cefndir a chymuned ac yn croesawu’n arbennig geisiadau o blith cymunedau du a lleiafrifol ethnig a grwpiau eraill a dangynrychiolir.

Dyddiad cau: Hanner diwrnod Dydd Llun, 4 o Mawrth 2019.

Dyddiad cyfweliadau: Dydd Mercher a Dydd Iau, 13 a 14 o Mawrth 2019.

Dylir nodi fod y Llinell Gymorth ar agor 24/7 a felly mae’n hanfodol i’r ymgeisydd llwyddianus fod yn barod i weithio shifftiau amrywiol ac anghymdeithasol.

Lleoliad swyddfa’r swydd hon fydd Caerdydd. I lawrlwytho pecyn ymgeisio a chyflwyno cais am y swydd hon ewch i www.welshwomensaid.org.uk/joinus, ebost [email protected] neu ffoniwch 02920 541551.

Rhif elusen gofrestredig: 1140962

WWA Helpline Support Worker – Cover letter and information pack CYM

WWA Helpline Support Worker – JD CYM

WWA job_application_form CYM

WWA Equality Monitoring Form CYM

_____________________

 

"We would like more of a light shone on this area of work." Read @SwanseaWA blog for #16DaysofActivism here! welshwomensaid.org.uk/2019/12…

About 14 hours ago from WelshWomensAid's Twitter