Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Ymuno â ni

Ymunwch â ni i gydweithio i ddileu pob math o drais yn erbyn menywod

Mae nifer o ffyrdd y gallwch gyfrannu at ein gwaith i ddileu trais yn erbyn menywod yng Nghymru. Gyda’n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth.


Dod yn gefnogwr

Ymunwch â ni i adeiladu mudiad i ddileu trais yn erbyn menywod yng Nghymru.

Gallwch ein helpu ni i godi llais yn erbyn anghydraddoldeb rhywedd a dylanwadu ar newid polisi i greu byd lle gall menywod a phlant fyw’n rhydd o ofn trais.

Gallwch gymryd camau – mawr neu fach – fel rhan o’r ymgyrchoedd rydym ni’n eu rhedeg drwy’r flwyddyn, gan gynnwys 16 Diwrnod o Weithredu i atal trais yn erbyn menywod a phlant, Diwrnod Rhyngwladol Menywod, a llawer mwy.

Gyda’n gilydd fe godwn i atal trais yn erbyn menywod yng Nghymru.

Dewch yn gefnogwr unigol neu sefydliadol heddiw.

Fel cefnogwr byddwch yn rhan o fudiad pwysig i atal trais yn erbyn menywod yng Nghymru. Byddwch hefyd yn derbyn:

  • E-Gylchlythyrau’n cynnwys gwybodaeth am ein gwaith a pholisi ac ymchwil perthnasol
  • Mynediad gostyngol i gynadleddau a digwyddiadau
  • Gostyngiadau ar hyfforddiant dethol o’n canolfan hyfforddi genedlaethol.

Diddordeb mewn dod yn gefnogwr?

I wybod mwy am ddod yn gefnogwr unigol, cliciwch yma.

I wybod mwy am ddod yn gefnogwr sefydliadol, cliciwch yma.

Neu e-bostiwch [email protected] a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi.

 


Dod yn aelod

Gweithio gyda’n gilydd i gefnogi goroeswyr

Mae ein haelodaeth yn cynnwys gwasanaethau arbenigol sy’n darparu cymorth sy’n achub bywydau i oroeswyr trais a cham-drin – menywod, dynion, plant a theuluoedd – ar draws Cymru.

Gyda’n gilydd rydym ni’n ffederasiwn o sefydliadau arbenigol, yn cydweithio fel rhan o rwydwaith ar draws y DU i ddarparu gwasanaethau ataliol mewn cymunedau lleol, ynghyd â llais cryf, cyfunol ar faterion sy’n fwyaf pwysig i ni.

Fel aelod byddwch yn derbyn:

  • Cyfleoedd i gyfrannu at ddatblygiadau polisi rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol
  • Cyngor a gwybodaeth ar ddarparu gwasanaethau arbenigol, arweiniad polisi ac ymarfer a gwybodaeth a chymorth ymarferol ar Adnoddau Dynol a materion datblygu busnes.
  • Cyflenwi allan o oriau a dargyfeirio galwadau at y Llinell Gymorth Byw Heb Ofn
  • Cymhwyster i ymgeisio am achrediad cenedlaethol drwy Safonau Ansawdd Gwasanaeth Cenedlaethol Cymorth i Ferched Cymru
  • Rhwydwaith i Brif Weithredwyr/Cyfarwyddwr gael rhannu syniadau ac ymarfer ar waith yn ymwneud â llywodraethu, datblygu strategol a gwaith partneriaeth, gyda chymorth Prif Weithredwr Cymorth i Ferched Cymru
  • Mynediad at adroddiadau dadansoddi data cenedlaethol a rhanbarthol i gynorthwyo asesiadau angen lleol, datblygu busnes a chodi arian
  • Mynediad gostyngol i hyfforddiant, seminarau a digwyddiadau arbenigol ac achrededig

Diddordeb mewn dod yn aelod?

I wybod mwy am ddod yn aelod, cliciwch yma.

 


Gwirfoddolwr

Ein helpu ni i greu newid

Os hoffech gyfrannu rhywfaint o’ch amser i’n helpu ni i weithio at sicrhau cymdeithas lle mae pawb yn byw’n rhydd o drais a cham-drin, hoffem glywed gennych chi.

Yn benodol, rydym ni bob amser yn edrych am bobl sydd â sgiliau cyfathrebu, y cyfryngau, dylunio graffig a gweinyddu.

I wybod rhagor, ebostwich [email protected].


Gweithio gyda goroeswyr

Os ydych chi’n oroeswr sydd â diddordeb mewn cefnogi neu gymryd rhan yn ein gwaith, cysylltwch â ni.

Mae eich profiadau a’ch anghenion yn ganolog i’r hyn rydym ni’n ei wneud ac rydym ni am sicrhau bod ein gwaith yn adlewyrchu eich llais. I wneud hynny, mae angen eich help.

I wybod rhagor, ebostiwch [email protected]

A disappointing & shortsighted decision. 1 in 3 women experience violence or sexual abuse in their lifetime – in Wales, that equates to around 530,441 women. Domestic homicide reviews can reveal where opportunities for support could have been offered. bbc.co.uk/news/uk-wales-…

About an hour ago from WelshWomensAid's Twitter