Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Ymuno â ni

Ymunwch â ni i gydweithio i ddileu pob math o drais yn erbyn menywod

Mae nifer o ffyrdd y gallwch gyfrannu at ein gwaith i ddileu trais yn erbyn menywod yng Nghymru. Gyda’n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth.


Dod yn gefnogwr

Ymunwch â ni i adeiladu mudiad i ddileu trais yn erbyn menywod yng Nghymru.

Gallwch ein helpu ni i godi llais yn erbyn anghydraddoldeb rhywedd a dylanwadu ar newid polisi i greu byd lle gall menywod a phlant fyw’n rhydd o ofn trais.

Gallwch gymryd camau – mawr neu fach – fel rhan o’r ymgyrchoedd rydym ni’n eu rhedeg drwy’r flwyddyn, gan gynnwys 16 Diwrnod o Weithredu i atal trais yn erbyn menywod a phlant, Diwrnod Rhyngwladol Menywod, a llawer mwy.

Gyda’n gilydd fe godwn i atal trais yn erbyn menywod yng Nghymru.

Dewch yn gefnogwr unigol neu sefydliadol heddiw.

Fel cefnogwr byddwch yn rhan o fudiad pwysig i atal trais yn erbyn menywod yng Nghymru. Byddwch hefyd yn derbyn:

  • E-Gylchlythyrau’n cynnwys gwybodaeth am ein gwaith a pholisi ac ymchwil perthnasol
  • Mynediad gostyngol i gynadleddau a digwyddiadau
  • Gostyngiadau ar hyfforddiant dethol o’n canolfan hyfforddi genedlaethol.

Diddordeb mewn dod yn gefnogwr?

I wybod mwy am ddod yn gefnogwr unigol, cliciwch yma.

I wybod mwy am ddod yn gefnogwr sefydliadol, cliciwch yma.

Neu e-bostiwch [email protected] a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi.

 


Dod yn aelod

Gweithio gyda’n gilydd i gefnogi goroeswyr

Mae ein haelodaeth yn cynnwys gwasanaethau arbenigol sy’n darparu cymorth sy’n achub bywydau i oroeswyr trais a cham-drin – menywod, dynion, plant a theuluoedd – ar draws Cymru.

Gyda’n gilydd rydym ni’n ffederasiwn o sefydliadau arbenigol, yn cydweithio fel rhan o rwydwaith ar draws y DU i ddarparu gwasanaethau ataliol mewn cymunedau lleol, ynghyd â llais cryf, cyfunol ar faterion sy’n fwyaf pwysig i ni.

Fel aelod byddwch yn derbyn:

  • Cyfleoedd i gyfrannu at ddatblygiadau polisi rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol
  • Cyngor a gwybodaeth ar ddarparu gwasanaethau arbenigol, arweiniad polisi ac ymarfer a gwybodaeth a chymorth ymarferol ar Adnoddau Dynol a materion datblygu busnes.
  • Cyflenwi allan o oriau a dargyfeirio galwadau at y Llinell Gymorth Byw Heb Ofn
  • Cymhwyster i ymgeisio am achrediad cenedlaethol drwy Safonau Ansawdd Gwasanaeth Cenedlaethol Cymorth i Ferched Cymru
  • Rhwydwaith i Brif Weithredwyr/Cyfarwyddwr gael rhannu syniadau ac ymarfer ar waith yn ymwneud â llywodraethu, datblygu strategol a gwaith partneriaeth, gyda chymorth Prif Weithredwr Cymorth i Ferched Cymru
  • Mynediad at adroddiadau dadansoddi data cenedlaethol a rhanbarthol i gynorthwyo asesiadau angen lleol, datblygu busnes a chodi arian
  • Mynediad gostyngol i hyfforddiant, seminarau a digwyddiadau arbenigol ac achrededig

Diddordeb mewn dod yn aelod?

I wybod mwy am ddod yn aelod, cliciwch yma.

 


Gwirfoddolwr

Ein helpu ni i greu newid

Os hoffech gyfrannu rhywfaint o’ch amser i’n helpu ni i weithio at sicrhau cymdeithas lle mae pawb yn byw’n rhydd o drais a cham-drin, hoffem glywed gennych chi.

Yn benodol, rydym ni bob amser yn edrych am bobl sydd â sgiliau cyfathrebu, y cyfryngau, dylunio graffig a gweinyddu.

I wybod rhagor, ebostwich [email protected].


Gweithio gyda goroeswyr

Os ydych chi’n oroeswr sydd â diddordeb mewn cefnogi neu gymryd rhan yn ein gwaith, cysylltwch â ni.

Mae eich profiadau a’ch anghenion yn ganolog i’r hyn rydym ni’n ei wneud ac rydym ni am sicrhau bod ein gwaith yn adlewyrchu eich llais. I wneud hynny, mae angen eich help.

I wybod rhagor, ebostiwch [email protected]

This #StDwynwensDay we celebrate the strength of all women in Wales facing violence who still rise to support others and change lives. Celebrate the patron saint of caring relationships by sending our eCard at ow.ly/fA1x50HBP2C and supporting our movement for change. 💜 pic.twitter.com/q3RLI5HcsZ

About 5 hours ago from WelshWomensAid's Twitter