Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Beth yw trais yn erbyn menywod a merched?

Trais yn erbyn menywod yw trais sy’n cael ei gyfeirio at fenywod a merched am eu bod yn fenywod neu ferched, neu a brofir yn anghymesur gan fenywod a merched fel grŵp.

Mae trais yn erbyn menywod yn cynnwys cam-drin domestig; treisio a thrais rhywiol; stelcio; priodas dan orfod; yr hyn a elwir yn drais ar sail anrhydedd; anffurfio organau cenhedlu benywod (FGM); masnachu pobl a cham-fanteisio rhywiol gan gynnwys drwy’r diwydiant rhyw; ac aflonyddu rhywiol yn y gweithle ac mewn bywyd cyhoeddus.

Mae trais yn erbyn menywod a merched yn achos ac yn ganlyniad i anghydraddoldeb rhwng menywod a dynion, mae’n torri hawliau dynol ac mae’n ganlyniad i gamddefnydd o bŵer a rheolaeth.

Diffiniad o ‘drais yn erbyn menywod’

Diffinnir ‘trais yn erbyn menywod’ gan y Cenhedloedd Unedig ac eraill fel gweithredoedd treisiol sy’n cael eu dioddef yn anghymesur gan fenywod ac sy’n achosi, neu’n debygol o achosi, niwed neu ddioddefaint corfforol, rhywiol neu seicolegol i fenywod, gan gynnwys bygythiadau o weithredoedd o’r fath, gorfodaeth neu golli rhyddid ar fympwy, boed hynny’n digwydd mewn bywyd cyhoeddus neu breifat. Deellir y bydd trais yn erbyn menywod yn cwmpasu, ond nid yn gyfyngedig i’r canlynol:

(a) Trais corfforol, rhywiol a seicolegol sy’n digwydd yn y teulu, gan gynnwys curo, cam-drin plant benywol yn y teulu yn rhywiol, trais yn ymwneud â gwaddol priodasol, treisio o fewn priodas, llurgunio organau rhywiol merched, ac arferion traddodiadol eraill sy’n niweidiol i fenywod, trais nad yw’n briodasol a thrais yn gysylltiedig â cham-fanteisio;

(b) Trais corfforol, rhywiol a seicolegol sy’n digwydd o fewn y gymuned gyffredinol, gan gynnwys treisio, cam-drin rhywiol, aflonyddu rhywiol a bygwth yn y gwaith, mewn sefydliadau addysgiadol ac mewn mannau eraill, y fasnach mewn menywod a phuteindra dan orfod;

(c) Trais corfforol, rhywiol a seicolegol a gyflawnir neu a gyd-oddefir gan y Wladwriaeth, lle bynnag y bo’n digwydd.

Pam canolbwyntio ar drais yn erbyn menywod?

Er bod y mathau hyn o drais a cham-drin yn cael eu profi’n bennaf gan fenywod a merched a’u cyflawni gan ddynion, gall dynion a bechgyn hefyd ddioddef y mathau hyn o drosedd a gall menywod eu cyflawni. Er enghraifft, mewn achosion o gam-drin domestig yn 2014/15 roedd 92.4% o’r difinyddion yn wrywaidd, a lle’r oedd wedi’i gofnodi, roedd 84% o’r dioddefwyr yn fenywaidd.

Er nad yw pob trais yn erbyn menywod yn digwydd o fewn cyd-destun perthynas draddodiadol o bŵer, mae ymddygiad troseddwyr yn deillio o ymdeimlad o hawl a gefnogir gan agweddau rhywiaethol, hiliol, gwrth-anabledd, homoffobig ac agweddau, ymddygiad a systemau gwahaniaethol eraill sy’n cynnal ac yn atgynhyrchu anghydraddoldeb.

Rydym ni’n ymrwymo i gefnogi menywod, dynion, merched a bechgyn sy’n profi trais a cham-drin; herio pawb sy’n cyflawni trais ac yn cam-drin, a’i atal rhag digwydd yn y lle cyntaf. Rydym yn galw am ymateb ar sail rhywedd a gaiff ei lywio gan drawma, sy’n cael ei arwain gan anghenion, sy’n seiliedig ar gryfder ac sy’n galluogi goroeswyr i gyflawni annibyniaeth a rhyddid.

Dylai unrhyw un sy’n cael ei effeithio gan y mathau hyn o drais a cham-drin allu cael cymorth a chefnogaeth pan fo angen a dylai pob achos gael ei drin o ddifrif. Mae Llinell Gymorth Byw Heb Ofn yn llinell gymorth 24 awr i fenywod, plant a dynion sy’n profi cam-drin domestig, trais rhywiol neu fathau eraill o drais yn erbyn menywod ar 0808 80 10 800.


¹United Nations: ‘Declaration on the Elimination of Violence against Women’, General Assembly http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm

²CPS Violence Against Women and Girls Crime Report 2014/15 https://www.cps.gov.uk/publications/docs/cps_vawg_report_2015_amended_september_2015_v2.pdf

With local lockdowns being brought into more Welsh areas this weekend, we know that many survivors will be anxious about what this means for support. -Specialist services are still operating -@LiveFearFree is still offering 24/7 support -Help is available. You are not alone pic.twitter.com/wLzCfNouCg

About a day ago from WelshWomensAid's Twitter