Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Beth yw trais rhywiol?

Trais rhywiol yw unrhyw weithred neu weithgaredd rhywiol digroeso. Ceir llawer o fathau gwahanol o drais rhywiol, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i: trais rhywiol, ymosodiad rhywiol, cam-drin plant yn rhywiol, aflonyddu rhywiol, trais rhywiol o fewn priodas/perthynas, masnachu pobl, cam-fanteisio rhywiol, a cham-drin defodol.

Gall y sawl sy’n cyflawni trais rhywiol fod yn rhywun mae’r unigolyn yn ei adnabod a hyd yn oed yn ymddiried ynddo, fel ffrind, cydweithiwr, aelod o’r teulu, partner neu gynbartner yn ogystal â dieithriaid a chydnabod. Gall trais rhywiol ddigwydd i unrhyw un, beth bynnag ei rhyw, oed, cyfrifoldeb gofalwr, dosbarth, anabledd, hunaniaeth rhywedd, statws mewnfudwr, ethnigrwydd, daearyddiaeth neu grefydd.

Ceir sawl math o drais rhywiol. Mae’n cynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig i’r canlynol:

  • gorfodi neu gymell rhywun i wneud gweithredoedd rhywiol yn erbyn eu hewyllys
  • defnyddio gwrthrychau’n dreisiol neu heb gydsyniad yn ystod rhyw
  • gorfodi neu gymell rhywun i gael rhyw gydag unigolyn arall yn erbyn eu hewyllys
  • rhannu straeon neu ddelweddau rhywiol am rywun heb gydsyniad
  • gorfodi neu gymell rhywun i berfformio gweithredoedd rhywiol o flaen pobl eraill pan nad ydyn nhw’n dymuno gwneud hynny
  • gorfodi neu gymell rhywun i ddynwared pornograffi
  • gorfodi neu gymell rhywun i gael tynnu eu llun neu eu ffilmio yn ystod rhyw/pan fydd cam-drin rhywiol yn digwydd
  • gorfodi neu gymell rhywun i wylio neu edrych ar bornograffi
  • galw rhywun yn enwau rhywiol neu ddiraddiol

Bai’r sawl sy’n ei gyflawni yw trais rhywiol bob tro, beth bynnag mae’r goroeswr wedi’i wneud yn flaenorol, y dillad maen nhw’n eu gwisgo neu os ydyn nhw wedi meddwi neu gymryd cyffuriau.

Cydsyniad Rhywiol

Yn ôl y gyfraith, cydsyniad rhywiol yw pan fydd rhywun yn cytuno drwy ddewis i’r gweithgaredd rhywiol hwnnw a bod gan yr unigolyn y rhyddid a’r gallu i wneud y dewis hwnnw. Efallai na fydd gan yr unigolyn y rhyddid a’r gallu i gydsynio os ydyn nhw’n ofni am eu bywyd neu ddiogelwch neu fywyd neu ddiogelwch rhywun sy’n bwysig iddyn nhw, neu os ydyn nhw’n cysgu neu’n anymwybodol oherwydd alcohol neu gyffuriau.

Mae’n bosib cydsynio i un math o weithgaredd rhywiol ond nid un arall. Gellir tynnu cydsyniad yn ôl ar unrhyw adeg yn ystod gweithgaredd rhywiol a phob tro mae gweithgaredd rhywiol yn digwydd.¹

Mae gweithgaredd rhywiol heb gydsyniad yn drais neu’n ymosodiad rhywiol ac mae’n drosedd.

Dylai unrhyw un sy’n cael ei effeithio gan y mathau hyn o drais a cham-drin allu cael cymorth a chefnogaeth pan fo angen a dylai pob achos gael ei drin o ddifrif. Mae Llinell Gymorth Byw Heb Ofn yn llinell gymorth 24 awr i fenywod, plant a dynion sy’n profi cam-drin domestig, trais rhywiol neu fathau eraill o drais yn erbyn menywod ar 0808 80 10 800.


Gwasanaeth Erlyn y Goron, What is Consent. https://www.cps.gov.uk/publications/equality/vaw/what_is_consent_v2.pdf

Great to hear @sabiha_azad raise the concerns and experiences of young people she has heard from and raising awareness of the support available in this article: bbc.co.uk/news/uk-wales-…

About 3 days ago from WelshWomensAid's Twitter