Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Beth yw aflonyddu rhywiol a stelcio?

Aflonyddu rhywiol yw unrhyw ymddygiad digroeso o natur rywiol a all achosi tramgwydd neu ofid neu a fydd yn bygwth neu’n bychanu unigolyn.

Ceir sawl math o aflonyddu rhywiol. Gall gynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig i’r canlynol:

  • gwneud sylwadau neu ystumiau sy’n bychanu’n rhywiol
  • syllu neu gilwenu
  • jôcs neu gynigion rhywiol digroeso neu amhriodol
  • negeseuon ebost, cyfryngau cymdeithasol neu negeseuon testun â chynnwys rhywiol
  • cynigion rhywiol a chyffwrdd digroeso, mathau o ymosodiad rhywiol
  • dangos lluniau rhywiol eglur mewn man cyhoeddus, fel yn y gweithle

Mae aflonyddu rhywiol yn digwydd yn gyhoeddus yn gyffredin, gan gynnwys yn y gweithle, mannau cyhoeddus ac ysgolion.

Dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010¹ mae’n drosedd i achosi aflonyddu rhywiol, braw neu ofid drwy gyfres o ymddygiadau ar fwy nag un achlysur a gall yr ymddygiad hwnnw gynnwys siarad. Gwneud i rywun ofni trais yw pan fydd rhywun yn dweud neu’n gwneud dau beth neu ragor sy’n gwneud i chi ofni y bydd trais yn cael ei ddefnyddio yn eich erbyn.

Creodd Deddf Diogelu Rhyddidau 2012 ddwy drosedd stelcio newydd. Nid oes diffiniad cyfreithiol o stelcio ond mae adran 2A (3) Deddf Aflonyddu Cyhoeddus 1997 yn rhestru enghreifftiau o ymddygiad. Mae hyn yn cynnwys:

(a)  dilyn unigolyn
(b) cysylltu â, neu geisio cysylltu ag unigolyn drwy unrhyw fodd
(c) cyhoeddi unrhyw ddatganiad neu ddeunydd sy’n ymwneud â neu yr awgrymir ei fod yn ymwneud ag unigolyn, neu yr awgrymir ei fod yn deillio o unigolyn
(d) monitro defnydd unigolyn o’r rhyngrwyd, ebost neu unrhyw fath arall o gyfathrebu electronig
(e) loetran mewn unrhyw le (boed gyhoeddus neu breifat)
(f) ymyrryd ag unrhyw eiddo sydd ym meddiant unigolyn
(g) gwylio neu ysbïo ar unigolyn²

Mae’r Swyddfa Gartref wedi cyhoeddi canllawiau mewn perthynas â throseddau stelcio.

Dylai unrhyw un sy’n cael ei effeithio gan y mathau hyn o drais a cham-drin allu cael cymorth a chefnogaeth pan fo angen a dylai pob achos gael ei drin o ddifrif. Mae Llinell Gymorth Byw Heb Ofn yn llinell gymorth 24 awr i fenywod, plant a dynion sy’n profi cam-drin domestig, trais rhywiol neu fathau eraill o drais yn erbyn menywod ar 0808 80 10 800.


¹ http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/part/2

² http://www.cps.gov.uk/legal/s_to_u/stalking_and_harassment

🎉Sign up to run in support of #WelshWomensAid at the @CardiffHalf VIRTUAL Marathon 1-3 October. Be active in your activism. Sign up at cardiffhalfmarathon.co.uk/vir… and choose to run in support of WWA 👟 #CardiffHalf pic.twitter.com/NfwmBA46JB

About a week ago from WelshWomensAid's Twitter