Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Beth yw priodas dan orfod?

Priodas dan orfod yw pan nad yw un neu ddau unigolyn yn cydsynio, neu pan fyddan nhw’n methu â chydsynio i briodi. Gall gynnwys gorfodi rhywun i briodi drwy gymell, pwysau neu gam-drin gan aelodau o’r teulu neu eraill.

Gellir rhoi pwysau corfforol, emosiynol, seicolegol ac ariannol ar bobl i briodi unigolyn nad ydyn nhw’n cydsynio i’w briodi. Gall pwysau corfforol gynnwys bygythiadau, trais corfforol a thrais rhywiol. Gall pwysau emosiynol a seicolegol wneud i rywun deimlo y byddan nhw’n dod â gwarth ar y teulu. Gall pwysau ariannol olygu bod cyflog rhywun yn cael ei gymryd neu fod eu mynediad at arian yn cael ei gyfyngu.

Nid yw priodas dan orfod yr un fath â phriodas a drefnir. Mewn priodas a drefnir, er bod aelodau o’r teulu’n gallu paru’r cwpl sydd yn priodi, mae gan y naill barti a’r llall ddewis a ydyn nhw am gytuno i gydsynio i briodi ai peidio.

Nid yw priodas dan orfod yn fater sy’n perthyn yn benodol i unrhyw grefydd, grŵp ethnig neu ddiwylliant.

Ambell waith caiff priodas dan orfod ei ddehongli fel arfer grefyddol ond ni ellir ei gyfiawnhau ar sail grefyddol: mae pob prif ffydd yn ei gondemnio ac mae cydsyniad a roddir yn rhydd yn rhagofyniad mewn priodasau Cristnogol, Iddewig, Hindŵ, Mwslimaidd a Sikh.

Yn ôl Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 mae gorfodi rhywun i briodi’n drosedd. Mae hyn yn cynnwys:

  • mynd â rhywun dramor i’w gorfodi i briodi (boed y briodas dan orfod yn digwydd ai peidio)
  • priodi rhywun nad oes ganddyn nhw’r gallu meddyliol i gydsynio i’r briodas (boed yr unigolyn dan bwysau ai peidio)
  • mae torri Gorchymyn Amddiffyn rhag Priodas dan Orfod hefyd yn drosedd

Bydd y datrysiad sifil o sicrhau Gorchymyn Amddiffyn rhag Priodas dan Orfod drwy’r llysoedd teuluol yn parhau i fodoli ochr yn ochr â’r drosedd newydd, felly gall dioddefwyr ddewis sut i gael cymorth.

Dylai unrhyw un sy’n cael ei effeithio gan y mathau hyn o drais a cham-drin allu cael cymorth a chefnogaeth pan fo angen a dylai pob achos gael ei drin o ddifrif. Mae Llinell Gymorth Byw Heb Ofn yn llinell gymorth 24 awr i fenywod, plant a dynion sy’n profi cam-drin domestig, trais rhywiol neu fathau eraill o drais yn erbyn menywod ar 0808 80 10 800.

A disappointing & shortsighted decision. 1 in 3 women experience violence or sexual abuse in their lifetime – in Wales, that equates to around 530,441 women. Domestic homicide reviews can reveal where opportunities for support could have been offered. bbc.co.uk/news/uk-wales-…

About 54 minutes ago from WelshWomensAid's Twitter