Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Beth yw anffurfio organau cenhedlu benywod?

Mae anffurfio organau cenhedlu benywod (FGM) yn cwmpasu amrywiaeth o weithdrefnau sy’n cynnwys tynnu genitalia allanol benywaidd yn rhannol neu’n llwyr neu unrhyw niwed arall i organau cenhedlu benywod boed am resymau diwylliannol neu unrhyw reswm arall nad yw’n therapiwtig.¹

Mae pedwar prif ‘fath’ o FGM:

  • math 1 (clitoridectomi) – tynnu rhan neu’r cyfan o’r clitoris
  • math 2 (toriad) – tynnu rhan neu’r cyfan o’r clitoris a’r labia mewnol
  • math 3 (inffibiwlad) – culhau’r agoriad y fagina drwy greu sêl, a ffurfir drwy dorri ac ail-leoli’r labia
  • gweithdrefnau niweidiol eraill i organau cenhedlu benywod, gan gynnwys pigo, tyllu, torri, crafu neu losgi’r ardal²

Mae FGM yn digwydd amlaf pan fydd merched rhwng 4 a 10 oed cyn cyrraedd glasoed, fodd bynnag gall ddigwydd iddyn nhw pan fyddan nhw’n fabanod neu’n blant bach.

Cyflwynwyd y Ddeddf Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod³ (a ddisodlodd Deddf Gwahardd Enwaedu Benywod 1985) yn 2003 a daeth i rym ym mis Mawrth 2004. Mae’r Ddeddf:

  • yn ei gwneud yn anghyfreithlon i ymarfer FGM yn y DU
  • yn ei gwneud yn anghyfreithlon i fynd â merched sy’n ddinasyddion Prydeinig neu’n preswylio’n barhaol yn y DU dramor ar gyfer FGM, boed yn gyfreithlon yn y wlad honno ai peidio (a elwir yn alldiriogaethedd)
  • yn ei gwneud yn anghyfreithlon i gynorthwyo, cefnogi, cynghori neu achosi i FGM gael ei wneud dramor
  • yn gosod cosb o hyd at 14 blynedd yn y carchar a/neu ddirwy

Dylai unrhyw un sy’n cael ei effeithio gan y mathau hyn o drais a cham-drin allu cael cymorth a chefnogaeth pan fo angen a dylai pob achos gael ei drin o ddifrif. Mae Llinell Gymorth Byw Heb Ofn yn llinell gymorth 24 awr i fenywod, plant a dynion sy’n profi cam-drin domestig, trais rhywiol neu fathau eraill o drais yn erbyn menywod ar 0808 80 10 800.


¹ http://www.cps.gov.uk/legal/d_to_g/female_genital_mutilation/

² http://www.nhs.uk/Conditions/female-genital-mutilation/Pages/Introduction.aspx

³ http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/31/contents

 

With local lockdowns being brought into more Welsh areas this weekend, we know that many survivors will be anxious about what this means for support. -Specialist services are still operating -@LiveFearFree is still offering 24/7 support -Help is available. You are not alone pic.twitter.com/wLzCfNouCg

About a day ago from WelshWomensAid's Twitter