Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Beth yw rheolaeth gymhellol?

Mae’n drosedd yng Nghymru a Lloegr i unrhyw un fod â rheolaeth gymhellol drosoch. Rheolaeth gymhellol yw pan fydd unigolyn rydych chi’n gysylltiedig â nhw’n bersonol yn ymddwyn dro ar ôl tro mewn modd sy’n golygu eich bod yn teimlo dan reolaeth, wedi’ch ynysu neu’n ofnus. Gallai hyn olygu eich ynysu chi oddi wrth eich ffrindiau a’ch teulu, rheoli eich arian, monitro beth rydych chi’n ei wneud a ble rydych chi’n mynd, eich bychanu a gwneud i chi deimlo’n ddiwerth neu fygwth eich niweidio chi, eich plentyn neu eich eiddo. Nid oes rhestr ddiffiniol o fathau o ymddygiad, oherwydd bydd y sawl sy’n cam-drin yn defnyddio gwahanol ffyrdd i sefydlu ymddygiad sy’n rheoli neu’n cymell.

Caiff ymddygiad sy’n rheoli neu’n cymell mewn perthynas agos neu deuluol ei ddiffinio yn Adran 76 Deddf Troseddau Difrifol 2015 fel ymddygiad sy’n rheoli neu sy’n cymell mewn perthynas agos neu deuluol sy’n peri i rywun ofni y caiff trais ei ddefnyddio yn eu herbyn ar o leiaf ddau achlysur; neu sy’n peri braw neu ofid difrifol iddyn nhw ac yn cael effaith negyddol ddifrifol ar eu gweithgareddau arferol dydd i ddydd.¹

woman-with-child-smiling

Sut mae rheolaeth gymhellol yn effeithio ar blant a phobl ifanc

Dim ond ymchwil cyfyngedig iawn sydd ar gael am effaith ymddygiad rheolaeth gymhellol ar blant a phobl ifanc, fodd bynnag mewn ymchwil diweddar amlinellodd Dr. Emma Katz ei chanfyddiadau allweddol am effaith rheolaeth gymhellol:

  • mae plant yn ddioddefwyr/goroeswyr rheolaeth gymhellol – cânt ei niweidio ganddo a gallant hefyd weithredu i’w wrthsefyll
  • yn ogystal â diogelwch, mae angen i ddioddefwyr rheolaeth gymhellol gael cymorth i ennill/adennill hyder ac ymdeimlad o rym – mae hyn yn wir am ddioddefwyr sy’n blant yn ogystal ag oedolion
  • gyda rheolaeth gymhellol yn cael cydnabyddiaeth gynyddol, rhaid peidio â gadael profiadau plant ohono’n anweladwy
  • fel gyda dioddefwyr/goroeswyr sy’n oedolion, mae angen i blant gael eu diogelu rhag rheolaeth gymhellol, a’u helpu i wella ohono, a chyfiawnder am y troseddau sydd wedi’u cyflawni yn eu herbyn

Dylai unrhyw un sy’n cael ei effeithio gan y mathau hyn o drais a cham-drin allu cael cymorth a chefnogaeth pan fo angen a dylai pob achos gael ei drin o ddifrif. Mae Llinell Gymorth Byw Heb Ofn yn llinell gymorth 24 awr i fenywod, plant a dynion sy’n profi cam-drin domestig, trais rhywiol neu fathau eraill o drais yn erbyn menywod ar 0808 80 10 800.


¹Y Swyddfa Gartref, Controlling or Coercive Behaviour in an Intimate or Family Relationship Statutory Guidance Framework Rhagfyr 2015 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/482528/Controlling_or_coercive_behaviour_-_statutory_guidance.pdf

 

A disappointing & shortsighted decision. 1 in 3 women experience violence or sexual abuse in their lifetime – in Wales, that equates to around 530,441 women. Domestic homicide reviews can reveal where opportunities for support could have been offered. bbc.co.uk/news/uk-wales-…

About 2 hours ago from WelshWomensAid's Twitter