Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Mae angen help arnaf i

Os ydych chi mewn perygl uniongyrchol, deialwch 999.

Os ydych chi’n poeni am ddiogelwch neu les plentyn ffoniwch yr Heddlu ar 999 neu ffoniwch linell gymorth yr NSPCC – 0808 800 5000.

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

Os ydych chi wedi profi cam-drin domestig neu drais rhywiol, neu os ydych chi’n poeni am ffrind neu berthynas sy’n profi cam-drin domestig neu drais rhywiol, gallwch ffonio’r Llinell Gymorth Byw Heb Ofn am ddim, 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

live-fear-free-helpline

Bydd staff y llinell gymorth yn eich helpu i siarad am eich teimladau, ystyried opsiynau, cysylltu â’r gwasanaethau lleol a nodi ffyrdd y gallwch gynyddu eich diogelwch chi a’ch plant beth bynnag yw’r dewisiadau rydych chi’n eu gwneud am eich perthynas. Mae modd rhoi gwybodaeth hefyd am wasanaethau lleol sy’n gallu helpu i’ch cefnogi a’ch diogelu chi yn ogystal â rhoi gwybodaeth i chi am eich hawliau a’ch opsiynau. Gall hyn gynnwys gwasanaethau sy’n gallu eich helpu gyda thai, budd-daliadau lles, materion cyfreithiol, cwnsela a sut i ddefnyddio Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol (SARC).

Mae pob galwad yn gyfrinachol. Os bydd yn angenrheidiol i ni rannu gwybodaeth gydag asiantaethau eraill, byddwn ni’n cael eich cydsyniad llawn chi yn gyntaf. Yr eithriadau i hyn yw os yw eich bywyd chi mewn perygl neu os oes plentyn mewn perygl. Yn yr amgylchiadau hynny, byddai’r awdurdodau’n cael eu hysbysu i sicrhau eich diogelwch a’ch lles chi a’ch plant.

Gwasanaethau cam-drin domestig a thrais yn erbyn menywod yng Nghymru

Gall gwasanaethau cam-drin domestig a thrais yn erbyn menywod lleol yng Nghymru eich cynorthwyo chi (a’ch plant os oes rhai gennych chi) gyda chefnogaeth amrywiol i ddiwallu eich anghenion. Maen nhw’n darparu eiriolaeth a chymorth unigol, cwnsela, grwpiau cymorth yn ogystal â mynediad i opsiynau lloches a llety diogel arall. Mae llawer o wasanaethau’n rhedeg sesiynau galw heibio lle gallwch fynd i siarad am eich sefyllfa a chael cymorth ac arweiniad cychwynnol.

I gael manylion am y gwasanaethau sy’n agos atoch chi cliciwch yma: Gwasanaethau Cam-drin Domestig a Thrais yn erbyn Menywod yng Nghymru

 • Mathau o gymorth

  Gwasanaethau Lloches – mae’r gwasanaethau hyn yn darparu llety diogel a chymorth holistig ar sail angen i fenywod a phlant o ganlyniad i gam-drin domestig. Mae gwasanaethau lloches yn cynnig canolbwyntiau lleol o ragoriaeth sy’n cyflwyno gwaith ataliol ac sy’n achub bywydau mewn ymateb i gam-drin domestig, ac mae modd cysylltu â’r gwasanaethau lloches 24 awr y dydd/365 diwrnod y flwyddyn. Mae rhai llochesi’n cynnwys llety hunangynhaliol tra bo eraill yn cynnig elfen o fyw cymunedol (e.e. rhannu cegin a mannau byw) sy’n cynnig cyfle i gael cymorth gan gymheiriaid. Mewn rhai ardaloedd mae llety ‘symud ymlaen’ yn bosib drwy ddarparu llety diogel gwasgaredig yn y gymuned i alluogi menywod a phlant i gael cymorth i’w hailsefydlu eu hunain mewn cymuned newydd.

  Mae rhai llochesi hefyd yn cynnig darpariaeth ddiogel, ar wahân, i ddynion sydd wedi profi cam-drin domestig.

  Gwasanaethau allgymorth a chymorth symudol – Mae gwasanaethau allgymorth arbenigol yn cynnig cymorth ac eiriolaeth gydag amrywiaeth o faterion gan gynnwys tai, materion cyfreithiol, mewnfudo, cymorth drwy’r system gyfreithiol, cymorth i blant a phobl ifanc, addysg, rhianta, cyllid a dyled, iechyd a lles, cyrchu addysg, dysgu a sgiliau cyflogaeth. Mae rhai gwasanaethau’n cynnig cynghorwyr trais domestig annibynnol (IDVA) i’r rheini sydd â risg uchel o gael eu niweidio, ynghyd â mynediad at gymorth cwnsela.

  Rhaglenni grŵp – Mae Gwasanaethau’n rhedeg amrywiaeth o raglenni grŵp, a’u bwriad yw cefnogi menywod ar ôl iddyn nhw brofi cam-drin domestig er mwyn lleihau eu teimladau o ynysu, cynyddu eu hyder a’u helpu i wella o’u profiadau o drais a cham-drin.

  Gwasanaethau plant a phobl ifanc – Mae llawer o wasanaethau hefyd yn cynnig cymorth i blant a phobl ifanc sydd wedi cael eu heffeithio gan gam-drin domestig. Mae hyn yn cynnwys rhaglenni STAR sy’n annog datblygu Diogelwch, Ymddiriedaeth a Pharch mewn perthynas, mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar. Mae nifer o raglenni addas i oedrannau ar gael i gynorthwyo plant a phobl ifanc sydd wedi profi cam-drin domestig ac i famau a phlant i helpu i ailadeiladu eu perthynas. Mae rhaglenni ataliol hefyd ar gael i’r holl blant a phobl ifanc i hybu perthynas iach a gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

  Cymorth arbenigol i gymunedau Du a lleiafrifol ethnig – mae rhai gwasanaethau arbenigol yn canolbwyntio ar anghenion a dyheadau menywod a merched du a lleiafrifol ethnig, i fynd i’r afael nid yn unig â natur rhywedd trais yn erbyn menywod a merched, ond hefyd y ffordd mae ffactorau sy’n croestorri fel oed, dosbarth, ethnigrwydd, tueddfryd rhywiol ac anabledd yn gallu effeithio ar deithiau a phrofiadau merched a menywod. I’r perwyl hwn mae’r gwasanaethau hyn yn hyrwyddo arweinyddiaeth, ymreolaeth a hunanbenderfyniad menywod a merched du a lleiafrifol ethnig.

  Gwasanaethau trais rhywiol ac argyfwng trais – cyrff sy’n cael eu harwain gan fenywod ac sy’n cynnig amrywiaeth o gymorth, eiriolaeth, cwnsela a gwybodaeth mewn gofod diogel gyda menywod yn unig. Mae rhai hefyd yn darparu gofod arall a gwasanaethau i oroeswyr trais rhywiol sy’n ddynion a/neu ddynion sy’n cynorthwyo goroeswr.

  Help i’r sawl sy’n cyflawni cam-drin domestig – Mae rhai gwasanaethau yng Nghymru yn cyflenwi rhaglenni achrededig i gyflawnwyr trais er mwyn herio, rheoli risg a newid ymddygiad y camdriniwr. Os ydych chi’n poeni am eich ymddygiad eich hun cysylltwch â Llinell Ffôn Respect.

 • Cadw’n Ddiogel

  Mae cynllun diogelwch hefyd yn eich helpu i feddwl sut y gallech chi gynyddu eich diogelwch o fewn y berthynas, os ydych chi’n penderfynu gadael.

  Dydych chi ddim yn gallu rheoli’r sawl sy’n eich cam-drin, na’r hyn mae’n ei wneud; dim ond nhw sy’n gallu gwneud hynny. Ond gallwch chi newid sut rydych chi’n ymateb iddo ac yn meddwl am y cam-drin a chymryd camau i gynyddu eich diogelwch. Efallai eich bod eisoes wedi rhoi cynnig ar rai strategaethau a bod gennych chi rai sy’n gweithio rywfaint o’r amser.

  • Cynlluniwch o flaen llaw sut y gallech chi ymateb mewn gwahanol sefyllfaoedd, gan gynnwys sefyllfaoedd o argyfwng.
  • Meddyliwch am yr opsiynau gwahanol a allai fod ar gael i chi.

  Rhai cwestiynau i’ch helpu chi i roi cychwyn arni:

  • Beth ydych chi’n ei wneud ar hyn o bryd i’ch cadw chi a’ch plant yn ddiogel? Beth sy’n gweithio orau?
  • Ydy’r plant yn gwybod sut i gysylltu â gwasanaethau neu ffrindiau/teulu?
  • Pwy gallwch chi son wrthyn nhw am y trais – rhywun na fydd yn dweud wrth eich partner / cynbartner?
  • Oes gennych chi rifau ffôn pwysig wrth law e.e. teulu, ffrindiau?
  • Pe baech chi’n gadael, i ble fyddech chi’n mynd? Beth os byddai hi’n nos?
  • Ydych chi’n gallu dweud o flaen llaw pryd mae’ch partner am fod yn dreisiol? E.e. ar ôl yfed, pan gaiff ei dalu, ar ôl ymweliad gan berthnasau?
  • Pan rydych chi’n amau ei fod am fod yn dreisiol, ydych chi’n gallu mynd i rywle arall? Os na, oes unrhyw le yn y tŷ sy’n fwy diogel? (e.e. lle na chewch chi eich dal yn gaeth, lle mae llai o arfau ac ochrau caled)
  • Oes gair neu ymadrodd cod y gallwch chi gytuno arno gyda ffrind er mwyn iddyn nhw wybod i alw’r heddlu os ydyn nhw’n eich clywed yn ei ddweud neu’n ei anfon atyn nhw drwy neges destun?
  • Oes yna gymdogion y gallech chi ymddiried ynddyn nhw, lle gallech chi fynd mewn argyfwng? Os felly, dywedwch wrthyn nhw beth sy’n digwydd, a gofynnwch iddyn nhw alw’r heddlu os ydyn nhw’n clywed sŵn ymosodiad. Ystyriwch sefydlu arwydd sy’n golygu y dylen nhw alw’r heddlu.
  • Ydych chi’n gallu cadw hen ffôn symudol wedi’i wefru a’i guddio i’w ddefnyddio mewn argyfwng os yw eich ffôn presennol yn torri?
  • Beth yw’r rhan fwyaf peryglus yn eich tŷ pan mae’n ymddwyn yn dreisiol?
  • Ydych chi’n gallu cadw bag o ddillad sbâr yn nhŷ ffrind neu aelod o’r teulu?
  • Ydych chi’n gallu cadw copïau o bapurau pwysig gyda rhywun? E.e. pasbort, tystysgrifau geni, llyfr budd-daliadau?
  • Oes rhywle lle gallai’ch plant fynd pan fydd eich partner yn dreisiol?
  • Ydych chi’n gallu dechrau cynilo arian yn annibynnol o’ch partner?
  • A allech chi ddysgu eich plant i ffonio 999 mewn argyfwng, a’r hyn fyddai angen iddyn nhw ei ddweud (e.e. eu henw llawn, cyfeiriad a rhif ffôn)?
  • A allwch chi ymarfer cynllun dianc, er mwyn i chi a’r plant allu mynd i ffwrdd yn ddiogel mewn argyfwng?
  • Ydy hi’n ddiogel i chi bacio bag argyfwng i chi a’r plant, a’i guddio yn rhywle diogel (e.e. tŷ cymydog neu ffrind)?

  Os ydych chi’n cynllunio i adael:

  Os oes gennych chi amser i gynllunio, ceisiwch fynd â chynifer o’r eitemau isod ag sy’n berthnasol i chi. Eich diogelwch chi yw’r peth pwysicaf felly ewch â’r eitemau isod dim ond os oes gennych chi ddigon o amser. Awgrym o gynllun gweithredu’n unig yw hyn y gallwch ychwanegu ato neu ei newid i’ch siwtio chi.

  Os ydych chi’n cynllunio cyn y diwrnod rydych chi’n bwriadu gadael, gwnewch yn siŵr eich bod yn cuddio’r eitemau hyn yn rhywle diogel lle na fydd y camdriniwr yn eu gweld. O ran dogfennau, bydd y dogfennau gwreiddiol yn fwy defnyddiol ond os oes amheuaeth, tynnwch ffotograffau ohonyn nhw a’u hanfon fel atodiad i gyfeiriad ebost diogel y gallwch ei agor yn unrhyw le (peidiwch ag anghofio dileu’r ffotograffau).

  • Meddyliwch am rywle lle gallwch chi ddefnyddio ffôn yn hawdd (cymydog? perthynas? cyswllt arall?) rhag ofn i chi anghofio eich ffôn neu rhag ofn y bydd wedi torri.
  • Gwnewch restr o rifau i’w defnyddio mewn argyfwng, ac ewch â’r rhestr gyda chi i bobman. Dylai gynnwys ffrindiau, perthnasau, heddlu lleol, Cymorth i Ferched (mae modd anghofio hyd yn oed rhifau cyfarwydd mewn panig)
  • Ceisiwch gadw arian i’r naill ochr ar gyfer bws, trên neu dacsi
  • Gwnewch set ychwanegol o allweddi i’r tŷ, car ac ati
  • Cadwch yr allweddi, yr arian a set o ddillad i chi a’r plant wedi’u pacio’n barod mewn bag y gallwch chi gydio ynddo’n gyflym wrth adael
  • Os ydyn nhw’n ddigon hen i ddeall, eglurwch i’ch plant ei bod yn bosib y bydd rhaid i chi adael ar frys ac y byddwch yn mynd â nhw neu byddwch yn trefnu iddyn nhw ymuno â chi. Trafodwch y drefn dianc.

  Os oes gennych chi fwy o amser i gynllunio eich ymadawiad, gwnewch gynifer o’r canlynol â phosib:

  • Ewch â’ch plant i gyd gyda chi; bydd llawer yn anoddach eu cael yn ôl os ydych chi’n gadael hebddyn nhw. Os ydyn nhw yn yr ysgol, gwnewch yn siŵr fod y pennaeth ac athrawon eich plant yn gwybod y sefyllfa, a phwy fydd yn casglu’r plant yn y dyfodol.
  • Ewch â’ch papurau cyfreithiol ac ariannol fel tystysgrifau priodas a geni, gorchmynion Llys, cardiau iechyd gwladol, trwydded yrru, llyfrau budd-daliadau, llyfr cyfeiriadau, llyfrau banc, llyfrau siec, cardiau credyd, llyfr rhent neu bapurau morgais ac ati.
  • Allweddi i’r tŷ, car a gweithle
  • Llyfr cyfeiriadau
  • Ewch ag unrhyw rai o’ch eiddo personol sydd â gwerth sentimental – ffotograffau neu emwaith er enghraifft
  • Ewch â hoff deganau’r plant
  • Ewch â digon o ddillad a thaclau ymolchi i chi a’r plant am rai dyddiau o leiaf
  • Ewch ag unrhyw feddyginiaeth a allai fod ei hangen arnoch chi neu’r plant
  • Unrhyw ddogfennau’n ymwneud â’r cam-drin fel adroddiadau heddlu neu orfodebau

  Os ydych chi’n gadael ac yn darganfod yn ddiweddarach eich bod wedi anghofio rhywbeth, gallwch drefnu mynd i’w nôl o’r cartref gyda heddlu’n eich hebrwng er diogelwch.

  Diogelwch ar ôl i chi adael y berthynas

  Os ydych chi wedi gadael eich cartref, ond yn aros yn yr un ardal neu yn yr un swydd neu os yw eich plant yn aros yn yr un ysgol, dyma rai awgrymiadau i gynyddu eich diogelwch:

  • Ceisiwch newid eich trefniadau dyddiol gan osgoi llefydd roeddech chi’n arfer mynd iddyn nhw pan oeddech chi gyda’ch gilydd
  • Os oes gennych chi apwyntiadau rheolaidd y mae’ch partner yn gwybod amdanyn nhw (er enghraifft dosbarth ymarfer corff) ceisiwch ddewis ffordd ddiogel i gyrraedd neu ystyriwch newid i leoliad arall.
  • Dywedwch wrth ysgol, meithrinfa neu ofalwr eich plant beth sydd wedi digwydd, a gadael iddyn nhw wybod pwy fydd yn eu casglu. Gwnewch yn siŵr nad ydyn nhw’n gadael i neb arall eu casglu nac yn rhoi eich cyfeiriad neu rif ffôn newydd i neb. (Gallech sefydlu cyfrinair, neu roi copïau o unrhyw orchmynion llys os ydyn nhw gennych chi).
  • Ystyriwch ddweud wrth eich cyflogwr neu gydweithwyr. Byddan nhw’n gallu bod yn fwy parod i’ch helpu mewn argyfwng a gallen nhw sefydlu mesurau diogelwch ychwanegol.
  • Os oes gennych chi orfodeb, gwnewch yn siŵr fod copi gan eich swyddfa heddlu leol, a bod yr heddlu’n gwybod bod angen iddyn nhw ymateb yn gyflym mewn argyfwng.
  • Os ydych chi wedi symud i ffwrdd o’ch ardal, a ddim am i’r camdriniwr wybod lle’r ydych chi, byddwch yn arbennig o ofalus gydag unrhyw beth a allai arwyddo eich lleoliad.

  Cofiwch:

  • Os yw eich camdriniwr wedi gallu defnyddio eich ffôn, gallai fod wedi gosod dyfais tracio. Os ydych chi’n amau, newidiwch eich ffôn. Cofiwch hefyd fod ffotograffau digidol yn aml yn cynnwys data lleoliad felly cymerwch ofal os ydych chi’n anfon ffotograffau o’ch plant (er enghraifft) at eich camdriniwr. Os oes angen i chi gysylltu â’r camdriniwr (neu unrhyw un sy’n gysylltiedig â nhw) gwnewch yn siŵr nad oes modd gweld y rhif drwy ddeialu 141 cyn ffonio.
  • Newidiwch gyfrineiriau eich ebost, bancio ar-lein, cyfryngau cymdeithasol ac unrhyw wefan mae eich camdriniwr yn gwybod amdano. Byddwch yn ofalus wrth bostio ar gyfryngau cymdeithasol fel nad ydych yn datgelu eich lleoliad.
  • Ceisiwch osgoi defnyddio cardiau credyd neu ddebyd rydych chi’n eu rhannu neu gyfrifon banc ar y cyd. Dylech hefyd newid y PIN ar eich cerdyn debyd os ydych chi’n meddwl bod eich camdriniwr yn ei wybod.
  • Siaradwch â’r heddlu neu eich cyfreithiwr os ydych chi’n mynd drwy achos llys i wneud yn siŵr nad yw eich cyfeiriad yn ymddangos ar unrhyw bapurau llys.
  • Siaradwch gyda’ch plant am gadw eich cyfeiriad a’ch lleoliad yn gyfrinachol.
  • Gall dioddefwyr stelcio a cham-drin domestig ymuno â’r gofrestr etholiadol yn ddienw, i sicrhau nad ydyn nhw mewn perygl, ac nad ydyn nhw’n colli’r hawl i bleidleisio. Rhaid i unrhyw un sy’n dymuno cofrestru eu manylion yn ddi-enw ddarparu tystiolaeth fel gorchymyn dan Ddeddf Cyfraith Teulu 1996 neu Ddeddf Diogelu rhag Aflonyddu 1997. Os caiff cais ei ganiatáu, mae’r manylion sy’n ymddangos ar y gofrestr yn cynnwys rhif etholiadol yr unigolyn a’r llythyr N yn unig.
  • Os yw eich cyn-bartner yn parhau i aflonyddu, eich bygwth neu eich cam-drin, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw cofnod manwl o bob digwyddiad, gan gynnwys y dyddiad a’r amser y digwyddodd, beth a ddywedwyd neu a wnaed, ac os yw’n bosib, ffotograffau o unrhyw ddifrod i’ch eiddo neu anafiadau i chi neu i eraill. Os yw eich partner neu gyn-bartner yn eich anafu, ewch i weld eich meddyg teulu neu ewch i’r ysbyty am driniaeth a gofyn iddyn nhw gofnodi eich ymweliad. Os oes gennych chi orfodeb â grym arestio, neu os oes gorchymyn ffrwyno mewn grym, dylech ofyn i’r heddlu orfodi hyn; ac os nad yw eich camdriniwr yn ufuddhau i orchmynion llys, dylech hefyd ddweud wrth eich cyfreithiwr.
 • Amddiffyniad Cyfreithiol

  I gael gwybodaeth gyfreithiol a chymorth ar gyfer achosion troseddol, materion teuluol, dyled, budd-daliadau, tai a llawer o feysydd pryder eraill:

  Ffoniwch Llinell Gymorth Byw Heb Ofn Cymru i ddynion a menywod sydd wedi’u heffeithio gan drais rhywiol a cham-drin domestig

  Ewch i dudalennau gwybodaeth gyfreithiol Rights of Women sy’n darparu gwybodaeth fforddiadwy a hygyrch ar faterion cyfreithiol i fenywod er mwyn gwella gwybodaeth am yr hawliau a’r datrysiadau cyfreithiol sydd ar gael http://rightsofwomen.org.uk/get-information/violence-against-women-and-international-law/

A disappointing & shortsighted decision. 1 in 3 women experience violence or sexual abuse in their lifetime – in Wales, that equates to around 530,441 women. Domestic homicide reviews can reveal where opportunities for support could have been offered. bbc.co.uk/news/uk-wales-…

About 2 hours ago from WelshWomensAid's Twitter