Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Mae angen help arnaf i

Os ydych chi mewn perygl uniongyrchol, deialwch 999.

Os ydych chi’n poeni am ddiogelwch neu les plentyn ffoniwch yr Heddlu ar 999 neu ffoniwch linell gymorth yr NSPCC – 0808 800 5000.

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

Os ydych chi wedi profi cam-drin domestig neu drais rhywiol, neu os ydych chi’n poeni am ffrind neu berthynas sy’n profi cam-drin domestig neu drais rhywiol, gallwch ffonio’r Llinell Gymorth Byw Heb Ofn am ddim, 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

Bydd staff y llinell gymorth yn eich helpu i siarad am eich teimladau, ystyried opsiynau, cysylltu â’r gwasanaethau lleol a nodi ffyrdd y gallwch gynyddu eich diogelwch chi a’ch plant beth bynnag yw’r dewisiadau rydych chi’n eu gwneud am eich perthynas. Mae modd rhoi gwybodaeth hefyd am wasanaethau lleol sy’n gallu helpu i’ch cefnogi a’ch diogelu chi yn ogystal â rhoi gwybodaeth i chi am eich hawliau a’ch opsiynau. Gall hyn gynnwys gwasanaethau sy’n gallu eich helpu gyda thai, budd-daliadau lles, materion cyfreithiol, cwnsela a sut i ddefnyddio Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol (SARC).

Mae pob galwad yn gyfrinachol. Os bydd yn angenrheidiol i ni rannu gwybodaeth gydag asiantaethau eraill, byddwn ni’n cael eich cydsyniad llawn chi yn gyntaf. Yr eithriadau i hyn yw os yw eich bywyd chi mewn perygl neu os oes plentyn mewn perygl. Yn yr amgylchiadau hynny, byddai’r awdurdodau’n cael eu hysbysu i sicrhau eich diogelwch a’ch lles chi a’ch plant.

Gwasanaethau cam-drin domestig a thrais yn erbyn menywod yng Nghymru

Gall gwasanaethau cam-drin domestig a thrais yn erbyn menywod lleol yng Nghymru eich cynorthwyo chi (a’ch plant os oes rhai gennych chi) gyda chefnogaeth amrywiol i ddiwallu eich anghenion. Maen nhw’n darparu eiriolaeth a chymorth unigol, cwnsela, grwpiau cymorth yn ogystal â mynediad i opsiynau lloches a llety diogel arall. Mae llawer o wasanaethau’n rhedeg sesiynau galw heibio lle gallwch fynd i siarad am eich sefyllfa a chael cymorth ac arweiniad cychwynnol.

I gael manylion am y gwasanaethau sy’n agos atoch chi cliciwch yma: Gwasanaethau Cam-drin Domestig a Thrais yn erbyn Menywod yng Nghymru

We're looking for 2 people to join our wonderful Business Support team. 💼Business Support Officers 💰£20,444.00 – £22,129.00 p/a pro rata 👉1 x Full time; 1 x Part time For more info & to apply, check out our website: welshwomensaid.org.uk/workwit… *Deadline approaching* pic.twitter.com/L2ThgbXRqF

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter