Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Gweithiwch hefo ni

Cymorth i Ferched Cymru yw’r corff arweiniol yng Nghymru sy’n gweithio i ddileu cam-drin domestig a mathau eraill o drais yn erbyn menywod.

Ein cyflogau a’n buddiannau

Rydym ni’n cynnig cyflogau a phecynnau buddiannau cystadleuol.

Cydnabyddiaeth

Yn ogystal â chyflog cystadleuol rydym ni’n cynnig amrywiaeth o fuddiannau gan gynnwys cyfraniadau pensiwn a lwfansau gwyliau hael.

Diwylliant ac ethos

Elfen graidd o’n gwaith yw creu cyd-destun lle gall menywod a phlant gyflawni ymreolaeth a grym. I gyflawni hyn, mae ein sail gwerthoedd a gwasanaethau wedi esblygu mewn ymateb i anghenion sy’n datblygu, poblogaethau sy’n newid a ffyrdd newydd a diwygiedig o feddwl am drais yn erbyn menywod a phlant.

Caiff ein diwylliant ei lywio gan werthoedd ffeministiaeth a chydraddoldeb, grymuso, cydweithio, unplygrwydd a rhagoriaeth. Mae ein hymagwedd yn annog cyd-barch, creadigrwydd ac arloesi ac rydym ni’n cynnig trefniadau hyblyg a phatrymau gwaith iach i ddiwallu amgylchiadau unigol.

Rydym ni’n rhoi lle i’n gweithwyr dyfu hefyd. Caiff pawb gefnogaeth drwy gynlluniau dysgu a datblygu unigol a cheir cyfleoedd i gysgodi meysydd eraill yn y busnes, cymryd rhan mewn digwyddiadau a dysgu sgiliau newydd.

_____

Cymorth i Ferched Cymru yw’r corff ymbarél cenedlaethol yng Nghymru i wasanaethau arbenigol yn y trydydd sector sy’n gweithio i ddileu cam-drin domestig, trais rhywiol a mathau eraill o drais yn erbyn menywod.

Oherwydd cyllid newydd a dilyniant gyrfa, rydym yn chwilio am fenywod angerddol i ymuno â ni yn y rolau canlynol yn ein timau Materion Cyhoeddus a Llinell Gymorth:

Swyddog Datblygu Gwasanaethau

£26,999 – £28,785 per annum pro rata

37.5 awr yr wythnos  |  Contract Parhaol |  Caerdydd

Ydych chi’n angerddol am gefnogi a gweithio gyda thrais lleol yn erbyn menywod, cam-drin domestig a gwasanaethau trais rhywiol ledled Cymru i gael ein huno, yn wybodus, yn arloesol, yn gryf ac yn effeithiol? Oes gennych chi brofiad o sefydlu perthnasoedd a rhwydweithiau cryf a dealltwriaeth dda o natur rhywedd trais yn erbyn menywod?

Bydd y rôl hon yn arwain ar waith WWA i gydlynu cefnogaeth i’n haelodau, y rhaglen o gyfarfodydd rhanbarthol, a gweithio o amgylch comisiynu ar gyfer gwasanaethau y mae eu busnes craidd yn cefnogi goroeswyr cam-drin domestig, trais rhywiol a mathau eraill o drais yn erbyn menywod.

Dyddiad cau: hanner dydd, Dydd Mercher 4ydd Rhagfyr 2019

WWA SDO Job Description Cymraeg 2019

WWA SDO – Cover letter and info pack CYM Nov 2019

WWA job_application_form CYM

WWA Equal Opportunities Monitoring Form CYM 2019

_____

Swyddog Polisi ac Ymchwil

£26,999 – £28,785 per annum pro rata

37.5 awr yr wythnos  |  Contract Parhaol |  Caerdydd

Oes gennych chi brofiad o ddylanwadu a chyflawni blaenoriaethau polisi? Ydych chi’n gyfathrebwr eithriadol sydd â gwybodaeth am y cyd-destun a’r seilwaith gwleidyddol cyfredol yng Nghymru? Bydd y swydd hon yn canolbwyntio ar gefnogi datblygiad deddfwriaeth, polisi ac arfer effeithiol ym maes trais yn erbyn menywod a chynrychioli lleisiau ein haelodau a’n goroeswyr ledled Cymru.

Dyddiad cau: hanner dydd, Dydd Iau 21fed Tachwedd 2019

WWA Job Description – Policy Officer FINAL Cym

WWA P&RO- Cover letter and information pack CYM Nov 2019

WWA job_application_form CYM

WWA Equal Opportunities Monitoring Form CYM 2019

_____

Swyddog Cyfathrebu Strategol

£26,999  – £28,785 per annum pro rata

15 awr yr wythnos  |  Contract Parhaol  | Caerdydd

Ydych chi am herio’r diwylliant o aflonyddu rhywiol ar fenywod a merched, cam-drin rhywiol a chael eu cosbi yng Nghymru? Bydd y swydd newydd hon yn chwarae rhan weithredol yn natblygiad a chyflwyniad strategaeth gyfathrebu ledled y DU ac yn cynrychioli WWA ar Rwydwaith Cyfathrebu Strategol y Gronfa Cyfiawnder a Chydraddoldeb, gan sicrhau bod lleisiau goroeswyr yn parhau i fod wrth wraidd ein gwaith.

Bydd gennych sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig rhagorol, gan gynnwys profiad o gyfathrebu negeseuon cymhleth sy’n dylanwadu ar bolisi i effeithio ar newid.

Dyddiad cau: hanner dydd, Dydd Iau 21fed Tachwedd 2019

WWA SCO (sexual harassment and abuse) JD final-CYM

WWA P&RO- Cover letter and information pack CYM Nov 2019

WWA job_application_form CYM

WWA Equal Opportunities Monitoring Form CYM 2019

_____

Gweithiwr Cefnogol Llinell Gymorth (Hyfforddiant llawn wedi’i ddarparu)

£24,799 per annum pro rata

37.5 awr yr wythnos  |  Contract Parhaol  | Caernarfon

Oes gennych chi sgiliau gwrando rhagorol, tact, sensitifrwydd a’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol ag unigolion a sefydliadau ar lefelau amrywiol? Yn y rôl hon bydd angen i chi ddefnyddio’ch dealltwriaeth o faterion yn ymwneud â cham-drin domestig, trais rhywiol a thrais yn erbyn menywod i ddarparu cefnogaeth ac arweiniad i alwyr a thrwy destun a gwe-sgwrs. Mae’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol yn Gymraeg yn hanfodol.

Mae profiad o ddarparu cefnogaeth llinell gymorth uniongyrchol a dealltwriaeth o asesiad risg yn ddymunol, ond darperir hyfforddiant llawn.

Dylir nodi fod y Llinell Gymorth ar agor 24/7 a felly mae’n hanfodol i’r ymgeisydd llwyddianus fod yn barod i weithio shifftiau amrywiol ac anghymdeithasol.

Dyddiad cau: hanner dydd, dydd Iau 21fed Tachwedd 2019

WWA Helpline Support Worker job description Aug 2019 CYM

WWA HSW – Cover letter and info pack CYM Nov 2019

WWA job_application_form CYM

WWA Equal Opportunities Monitoring Form CYM 2019

Mae’r swyddi hon yn agored i fenywod yn unig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 yn unol ag Atodlen 9, Rhan 1.

Rydym yn rhoi gwerth ar amrywiaeth ac yn ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb. Rydym yn annog ac yn croesawu ceisiadau gan fenywod o bob cefndir a chymuned ac yn croesawu’n arbennig geisiadau o blith cymunedau du a lleiafrifol ethnig a grwpiau eraill a dangynrychiolir.

Mae croeso i chi ffonio a siarad â rhywun am y rôl os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Dyddiadau cyfweld:

  • Swyddog Polisi ac Ymchwil: Dydd Gwener 29fed o Dachwedd 2019
  • Swyddog Cyfathrebu Strategol: Dydd Iau 28fed o Dachwedd 2019
  • Gweithiwr Cefnogol Llinell Gymorth: Dydd Iau 28fed o Dachwedd 2019
  • Swyddog Datblygu Gwasanaethau: Dydd Mercher 11fed o Rhagfur 2019 (Caerdydd)

Am becyn cais yn y post, ebostiwch [email protected] neu ffoniwch 02920 541551.

Rhif elusen gofrestredig: 1140962

_____________________

 

We're delighted to be benefiting from @Wordgrrrl112601's amazing auction. Check out her work! twitter.com/wordgrrrl11260…

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter