Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Gweithiwch hefo ni

Cymorth i Ferched Cymru yw’r corff arweiniol yng Nghymru sy’n gweithio i ddileu cam-drin domestig a mathau eraill o drais yn erbyn menywod.

Ein cyflogau a’n buddiannau

Rydym ni’n cynnig cyflogau a phecynnau buddiannau cystadleuol.

Cydnabyddiaeth

Yn ogystal â chyflog cystadleuol rydym ni’n cynnig amrywiaeth o fuddiannau gan gynnwys cyfraniadau pensiwn a lwfansau gwyliau hael.

Diwylliant ac ethos

Elfen graidd o’n gwaith yw creu cyd-destun lle gall menywod a phlant gyflawni ymreolaeth a grym. I gyflawni hyn, mae ein sail gwerthoedd a gwasanaethau wedi esblygu mewn ymateb i anghenion sy’n datblygu, poblogaethau sy’n newid a ffyrdd newydd a diwygiedig o feddwl am drais yn erbyn menywod a phlant.

Caiff ein diwylliant ei lywio gan werthoedd ffeministiaeth a chydraddoldeb, grymuso, cydweithio, unplygrwydd a rhagoriaeth. Mae ein hymagwedd yn annog cyd-barch, creadigrwydd ac arloesi ac rydym ni’n cynnig trefniadau hyblyg a phatrymau gwaith iach i ddiwallu amgylchiadau unigol.


Cymorth i Ferched Cymru yw’r corff ymbarél cenedlaethol yng Nghymru i wasanaethau arbenigol yn y trydydd sector sy’n gweithio i ddileu cam-drin domestig, trais rhywiol a mathau eraill o drais yn erbyn menywod. 

Ydych chi’n angerddol am weithio mewn sefydliad aelodaeth dan arweiniad menywod a chefnogi gwasanaethau trais lleol yn erbyn menywod ledled Cymru? 

Mae WWA yn edrych i ehangu i’n tîm Gwasanaethau ac Ymgysylltu â Goroeswyr ac yn recriwtio ar gyfer rôl sy’n ymroddedig i gefnogi ein gwasanaethau aelodau i wella eu gallu a’u 

cynaliadwyedd. 

Cydlynydd Meithrin Gallu 

£30,451.00 – £32,234.00  yr flwyddyn pro rata 

  • Rôl llawn amser 37.5 awr 
  • Contract parhaol  
  • Lleoliad: Hyblyg – mae angen presenoldeb yn rheolaidd yn ein swyddfa yng Nghaerdydd yn ogystal â theithio ledled Cymru. Ystyried gweithio yn y cartref ac yn y swyddfa. 

Ydych chi’n brofiadol o weithio mewn partneriaeth â sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau cymorth VAWDASV? Oes gennych chi wybodaeth a dealltwriaeth dda o ddatblygiad sefydliadol o fewn sefydliadau’r trydydd sector? Ydych chi’n gyfathrebwr effeithiol gyda sgiliau rhwydweithio a rheoli prosiect rhagorol? 

Rydym yn chwilio am unigolyn sy’n canolbwyntio ar atebion i ddarparu cefnogaeth ar gyfer ein haelodau, gan helpu i gryfhau eu gwasanaethau a chyfleu eu gwerth yn allanol, gan eu galluogi i gael gafael ar gyfleoedd cyllido newydd. Mae angen parodrwydd i deithio ledled Cymru ac i fynychu cyfarfodydd min nos a digwyddiadau penwythnos, tra bod gennych agwedd hyblyg tuag at oriau gwaith. 

Dyddiad cau: 12yp, Dydd Mawrth 19 o Hydref 2021 

Dyddiad cyfweliad: Dydd Mawrth 26 o Hydref 2021 

WWA Capacity Building Coordinator – Info pack CYM Oct 2021

WWA Capacity Building Coordinator JD FINAL CYM

WWA job_application_form CYM

WWA Equal Opportunities Monitoring Form CYM 2021

Eisiau gwybod mwy? Croeso I chi cysylltu ni I trafod yr cyfle mwy anfonwch ebost [email protected] neu ffoniwch 02920 541551. 

Mae’r swyddi hon yn agored i fenywod yn unig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 yn unol ag Atodlen 9, Rhan 1. 

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac yn ymrwymedig i hyrwyddo cydraddoldeb.  Rydym yn annog ceisiadau gan fenywod o bob cefndir a chymuned -bydd ymgeiswyr o gefndiroedd Du,    Asiaidd neu leiafrifoedd ethnig eraill a phobl ag anabledd sy’n cwrdd â’r meini prawf swydd hanfodol yn sicr o gael cyfweliad.  


Mae WWA yn edrych i recriwtio i’n tîm Gwasanaethau ac Ymgysylltu â Goroeswyr ac mae ganddo ddwy rôl newydd sy’n ymroddedig i gefnogi ein gwasanaethau aelodau a phlant a phobl ifanc:

Swyddog Datblygu Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc

£27,741.00 – £29,577.00  yr flwyddyn pro rata

  • Rôl llawn amser 37.5 awr
  • Contract parhaol
  • Lleoliad: Hyblyg – Gweithio yn y cartref gan ddisgwyl mynychu swyddfa yng Nghaerdydd yn rheolaidd

Ydych chi’n gyfathrebwr rhagorol, yn gallu ymgysylltu’n effeithiol â phlant a phobl ifanc, sefydliadau a gweithwyr proffesiynol? Oes gennych chi wybodaeth a dealltwriaeth gref o drais yn erbyn menywod a merched, gan gynnwys profiadau ac anghenion plant a phobl ifanc?

Rydym yn chwilio am rywun i weithio gyda gwasanaethau arbenigol a chomisiynwyr yng Nghymru i gynyddu eu harbenigedd, yn ei dro yn cefnogi datblygiad gwasanaethau sy’n cefnogi plant a phobl ifanc y mae trais yn erbyn menywod a merched yn effeithio arnynt.

Byddwch yn cefnogi datblygu a hyrwyddo model gwasanaeth sy’n seiliedig ar anghenion, wedi’i lywio gan drawma ac sy’n seiliedig ar gryfderau ar gyfer gwasanaethau aelodau WWA, gan sicrhau bod y model yn cefnogi plant a phobl ifanc, eu hawliau, eu profiadau a’u hanghenion.

Rydym yn chwilio am unigolyn rhagweithiol sy’n awyddus i weithio’n weithredol gyda’n haelodau i ddatblygu a rhannu dysgu ac arfer da, gyda pharodrwydd i deithio ledled Cymru yn ôl yr angen ac agwedd hyblyg.

WWA CYP SDO – Info pack CYM Oct 2021

CYP SDO Sep21 CYM

WWA job_application_form CYM

WWA Equal Opportunities Monitoring Form CYM 2021

Swyddog Cymorth Gwasanaethau a Sicrwydd Ansawdd

£22,183.00 – £24,491.00 yr flwyddyn pro rata

  • Rôl llawn amser 37.5 awr
  • Contract parhaol
  • Lleoliad: Gweithio o adref/Caerdydd

Ydych chi’n weinyddwr gwych, yn gyffyrddus â choladu gwybodaeth ar gyfer adroddiadau a gweithio gyda chronfeydd data? Rydym yn chwilio am rywun sy’n drefnus, sydd â dealltwriaeth dda o brosesau sicrhau ansawdd a gyda sylw rhagorol i fanylion i ymuno â’n tîm Gwasanaethau ac Ymgysylltu â Goroeswyr.

Bydd y rôl hon yn canolbwyntio ar gefnogi rhaglen achredu Safonau Gwasanaeth Ansawdd Cenedlaethol WWA, gan sicrhau y gall ein haelodau ddangos lefel uchel o ddarpariaeth gwasanaethau, ynghyd â chysylltu ag arweinwyr prosiect, cydlynu cyfarfodydd a darparu cefnogaeth prosiect i eraill yn y tîm ehangach ac i’n gwasanaethau aelodau.

WWA SQASO – Info pack CYM Oct 2021

Services Quality Assurance Support Officer JD CYM

WWA job_application_form CYM

WWA Equal Opportunities Monitoring Form CYM 2021

Dyddiad cau: 12yp, Dydd Iau 21 o Hydref 2021

Dyddiadau cyfweliad: Swyddog Datblygu Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc: Dydd Iau 28fed o Hydref 2021

Swyddog Cymorth Gwasanaethau a Sicrwydd Ansawdd: Dydd Mawrth yr 2ail o Tachwedd 2021

Eisiau gwybod mwy? Croeso I chi cysylltu ni i trafod yr cyfle mwy, anfonwch ebost [email protected] neu ffoniwch 02920 541551.

Mae’r swyddi hon yn agored i fenywod yn unig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 yn unol ag Atodlen 9, Rhan 1. 

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac yn ymrwymedig i hyrwyddo cydraddoldeb.  Rydym yn annog ceisiadau gan fenywod o bob cefndir a chymuned -bydd ymgeiswyr o gefndiroedd Du,    Asiaidd neu leiafrifoedd ethnig eraill a phobl ag anabledd sy’n cwrdd â’r meini prawf swydd hanfodol yn sicr o gael cyfweliad.  


Mae Cymorth Menywod Cymru yn recriwtio Ymddiriedolwyr newydd i ymuno â’n Bwrdd

Oes gennych chi’r brwdfrydedd, yr amser a’r sgiliau i’n helpu ni i gyfarwyddo gwaith Cymorth Menywod Cymru i atal trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol ledled Cymru?

Mae Welsh Women’s Aid yn elusen genedlaethol ddeinamig sydd wedi bod yn gweithio ers dros 40 mlynedd i gefnogi rhwydwaith gwasanaethau arbenigol Cymru sy’n darparu gwasanaethau achub bywyd, ac i ymgyrchu dros newid a gwell ymatebion i oroeswyr, teuluoedd a chymunedau. Dyma gyfle unigryw i ferched sy’n ymroddedig i’n gweledigaeth a’n gwerthoedd ffeministaidd ymuno â’n Bwrdd Ymddiriedolwyr ymroddedig a medrus iawn a chyfrannu at ein cyfeiriad yn y dyfodol.

Rydym yn chwilio am Ymddiriedolwyr ychwanegol i ymuno â’n Bwrdd, gyda’r sgiliau a’r profiad i ategu ein harweinyddiaeth bresennol. O’r rhain, bydd o leiaf un Ymddiriedolwr yn fenyw sy’n dal swyddi arwain yn ein haelodaeth o sefydliadau gwasanaeth arbenigol lleol. Mae’r rhain yn apwyntiadau di-dâl er bod teithio rhesymol a threuliau cysylltiedig yn cael eu darparu, ynghyd â hyfforddiant a chefnogaeth berthnasol trwy’r cyfnod sefydlu a thu hwnt.

Gweler isod y pecyn cais:

WWA Trustee Recruitment Information Pack 2021 Cymraeg

WWA Trustee Job Specification CYM 2021

WWA Trustee Application Form Cymraeg

WWA Equal Opportunities Monitoring Form CYM 2021

Os byddai’n well gennych gael trafodaeth anffurfiol am y rôl cyn ymgeisio, e-bostiwch [email protected] a bydd ein Prif Swyddog Gweithredol neu Gadeirydd yn hapus i gysylltu â chi yn ôl.

Mae Cymorth i Ferched Cymru yn sefydliad a arweinir gan fenywod ac mae wedi ymrwymo i gydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae’r rôl hon wedi’i heithrio. Dim ond menywod sydd angen gwneud cais. Rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 oed neu’n hŷn. Rydym yn croesawu ceisiadau yn benodol gan fenywod o gymunedau lleiafrifol, ac o ranbarthau De Ddwyrain Cymru a Gogledd Cymru sydd heb gynrychiolaeth ddigonol ar ein Bwrdd.

Rhif elusen gofrestredig: 1140962

‘Change That Lasts’: Transforming The Lives of Survivors Join us as we talk through the evaluation report & why this ground-breaking prevention model can make a real, lasting difference to the lives of survivors. 21st Oct - 12pm Register here: bit.ly/3vhQs7R pic.twitter.com/s0Cn32Nztw

About 2 days ago from WelshWomensAid's Twitter