Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Gweithiwch hefo ni

Cymorth i Ferched Cymru yw’r corff arweiniol yng Nghymru sy’n gweithio i ddileu cam-drin domestig a mathau eraill o drais yn erbyn menywod.

Ein cyflogau a’n buddiannau

Rydym ni’n cynnig cyflogau a phecynnau buddiannau cystadleuol.

Cydnabyddiaeth

Yn ogystal â chyflog cystadleuol rydym ni’n cynnig amrywiaeth o fuddiannau gan gynnwys cyfraniadau pensiwn a lwfansau gwyliau hael.

Diwylliant ac ethos

Elfen graidd o’n gwaith yw creu cyd-destun lle gall menywod a phlant gyflawni ymreolaeth a grym. I gyflawni hyn, mae ein sail gwerthoedd a gwasanaethau wedi esblygu mewn ymateb i anghenion sy’n datblygu, poblogaethau sy’n newid a ffyrdd newydd a diwygiedig o feddwl am drais yn erbyn menywod a phlant.

Caiff ein diwylliant ei lywio gan werthoedd ffeministiaeth a chydraddoldeb, grymuso, cydweithio, unplygrwydd a rhagoriaeth. Mae ein hymagwedd yn annog cyd-barch, creadigrwydd ac arloesi ac rydym ni’n cynnig trefniadau hyblyg a phatrymau gwaith iach i ddiwallu amgylchiadau unigol.


Oherwydd cyllid newydd rydym am recriwtio i’r tîm Cymorth Busnes: 

Swyddog Cymorth Gweithredol 

£22,183 – £ 24,491 y flwyddyn NJC Scale 12-17 

37.5 awr y wythnos |  Contract parhaol  |  Lleoliad hyblyg – Wedi’i leoli yng Nghaerdydd neu gweithio o adrefystyried opsiynau gweithio hyblyg 

Os ydych chi’n fenyw sy’n angerddol am ein gwaith a’n gwerthoeddsydd â sgiliau cyfathrebu rhagorolsy’n drefnus iawn ac yn llawn cymhelliant, ac sy’n gallu darparu cefnogaeth sefydliadol a gweinyddol eithriadolyna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rheoli cyfathrebiadau mewnol ac allanol ar ran y Prif Swyddog Gweithredol a Bwrdd yr Ymddiriedolwyryn cynhyrchu gwaith ysgrifenedig o ansawdd uchelyn trefnu ac yn prosesu gwybodaeth ac yn cynorthwyo gyda chysylltiadau partneriaid allanol. 

Yn ddelfrydolbydd gennych brofiad fel Cymorth Personol neu Weithredol i uwch arweinwyryn y sector elusennol yn ddelfrydol, a bydd gennych sgiliau ymchwil a TG datblygedig. 

Eisiau gwybod mwy? Croeso I chi cysylltu ni I trafod yr cyfle mwy, ebostiwch [email protected] neu ffoniwch 02920 541551. 

Dyddiad cau: Hanner dydd, Dydd Mercher 2 Mehefin 2021 

Dyddiad cyfweliad: Dydd Gwener11 Mehefin 2021 

WWA Job Description – Executive Support Officer FINAL Cymraeg

Executive Support Officer – Pecyn gwybodaeth Mai 2021

WWA job_application_form CYM

WWA Equality Monitoring Form CYM 2020

Mae’r swydd hon yn agored i fenywod yn unig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 yn unol ag Atodlen 9, Rhan 1. 

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac yn ymrwymedig i hyrwyddo cydraddoldeb. Rydym yn annog ceisiadau gan fenywod o bob cefndir a chymuned – bydd ymgeiswyr o gefndiroedd Du, Asiaidd neu leiafrifoedd ethnig eraill a phobl ag anabledd sy’n cwrdd â’r meini prawf swydd hanfodol yn sicr o gael cyfweliad.

Cyllidir drwy Gronfa Gwydnwch y Trydydd Sector yng Nghymru, Cynllun Cam 2, a weinyddir gan CGGC. 

Rhif elusen gofrestredig: 1140962 


 

Women's rights are human rights. Hawliau dynol yw hawliau menywod. This year's @Urdd message hopes for a gender-equal future ⬇️ urdd.cymru/en/peace-and-g… #Heddwch2021 twitter.com/Urdd/status/13…

About 2 hours ago from WelshWomensAid's Twitter