Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Gweithiwch hefo ni

Cymorth i Ferched Cymru yw’r corff arweiniol yng Nghymru sy’n gweithio i ddileu cam-drin domestig a mathau eraill o drais yn erbyn menywod.

Ein cyflogau a’n buddiannau

Rydym ni’n cynnig cyflogau a phecynnau buddiannau cystadleuol.

Cydnabyddiaeth

Yn ogystal â chyflog cystadleuol rydym ni’n cynnig amrywiaeth o fuddiannau gan gynnwys cyfraniadau pensiwn a lwfansau gwyliau hael.

Diwylliant ac ethos

Elfen graidd o’n gwaith yw creu cyd-destun lle gall menywod a phlant gyflawni ymreolaeth a grym. I gyflawni hyn, mae ein sail gwerthoedd a gwasanaethau wedi esblygu mewn ymateb i anghenion sy’n datblygu, poblogaethau sy’n newid a ffyrdd newydd a diwygiedig o feddwl am drais yn erbyn menywod a phlant.

Caiff ein diwylliant ei lywio gan werthoedd ffeministiaeth a chydraddoldeb, grymuso, cydweithio, unplygrwydd a rhagoriaeth. Mae ein hymagwedd yn annog cyd-barch, creadigrwydd ac arloesi ac rydym ni’n cynnig trefniadau hyblyg a phatrymau gwaith iach i ddiwallu amgylchiadau unigol.


Mae Cymorth Menywod Cymru yn recriwtio Ymddiriedolwyr newydd i ymuno â’n Bwrdd

Oes gennych chi’r brwdfrydedd, yr amser a’r sgiliau i’n helpu ni i gyfarwyddo gwaith Cymorth Menywod Cymru i atal trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol ledled Cymru?

Mae Welsh Women’s Aid yn elusen genedlaethol ddeinamig sydd wedi bod yn gweithio ers dros 40 mlynedd i gefnogi rhwydwaith gwasanaethau arbenigol Cymru sy’n darparu gwasanaethau achub bywyd, ac i ymgyrchu dros newid a gwell ymatebion i oroeswyr, teuluoedd a chymunedau. Dyma gyfle unigryw i ferched sy’n ymroddedig i’n gweledigaeth a’n gwerthoedd ffeministaidd ymuno â’n Bwrdd Ymddiriedolwyr ymroddedig a medrus iawn a chyfrannu at ein cyfeiriad yn y dyfodol.

Rydym yn chwilio am Ymddiriedolwyr ychwanegol i ymuno â’n Bwrdd, gyda’r sgiliau a’r profiad i ategu ein harweinyddiaeth bresennol. O’r rhain, bydd o leiaf un Ymddiriedolwr yn fenyw sy’n dal swyddi arwain yn ein haelodaeth o sefydliadau gwasanaeth arbenigol lleol. Mae’r rhain yn apwyntiadau di-dâl er bod teithio rhesymol a threuliau cysylltiedig yn cael eu darparu, ynghyd â hyfforddiant a chefnogaeth berthnasol trwy’r cyfnod sefydlu a thu hwnt.

Gweler isod y pecyn cais:

WWA Trustee Recruitment Information Pack 2021 Cymraeg

WWA Trustee Job Specification CYM 2021

WWA Trustee Application Form Cymraeg

WWA Equal Opportunities Monitoring Form CYM 2021

Os byddai’n well gennych gael trafodaeth anffurfiol am y rôl cyn ymgeisio, e-bostiwch [email protected] a bydd ein Prif Swyddog Gweithredol neu Gadeirydd yn hapus i gysylltu â chi yn ôl.

Mae Cymorth i Ferched Cymru yn sefydliad a arweinir gan fenywod ac mae wedi ymrwymo i gydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae’r rôl hon wedi’i heithrio. Dim ond menywod sydd angen gwneud cais. Rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 oed neu’n hŷn. Rydym yn croesawu ceisiadau yn benodol gan fenywod o gymunedau lleiafrifol, ac o ranbarthau De Ddwyrain Cymru a Gogledd Cymru sydd heb gynrychiolaeth ddigonol ar ein Bwrdd.


Eiriolwr Llinell Gymorth Arbenigol Trais Rhywiol 

Mae RASASC Gogledd Cymru yn falch o fod yn recriwtio ar gyfer rôl newydd i wella llwybrau atgyfeirio a gwasanaethau i oroeswyr trais rhywiol yng Nghymrumewn cydweithrediad â Chymorth i Fenywod Cymru a’r Llinell Gymorth Byw Heb Ofn.   

Wedi’i ariannu gan gronfa ISVA MOJ Gogledd Cymru, bydd y person llwyddiannus yn darparu gwybodaeth a chymorth I oroeswyr sydd wedi dioddef profi trais rhywiolasesu eu hanghenion a chynnigcymorth dros y ffôndrwy neges destunsgwrs we ac e-bost.  

Rydym yn chwilio am rywun sy’n gallu meithrin perthnasau gwaith gadarnhaol yn fewnol ac yn allanol ac sy’n gallu defnyddio eu barn proffessiynnol, a gweithio ofewn blaengaredd eu hunaintra hefyd yn gweithio fel rhan o dîm. 

Os oes gennych sgiliau gwrando rhagorol a yn anfeirniadol; y gallu i dderbyn a dehongli gwybodaeth gymhleth; yn gallu darparu gwybodaeth gryno a chywir i ddefnyddwyr gwasanaethau yn ystod sefyllfaoedd hynod sensitifbyddem wrth ein bodd yn clywed gennych. 

Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol,  fe ddarperir hyfforddiant llawn. 

Dyddiad cau: Hanner nosDydd Sul 1 Awst 2021 

Cyfweliadau: Dydd Llun 9 Awst 2021 

Os ydych chi’n wrandäwr ardderchog sy’n angerddol am helpu goroeswyr i gael gafael ar gymorth hanfodolcysylltwch â [email protected] am fwy o wybodaeth a phecyn cais. 


Mae gennym ddau gyfle newydd cyffrous i ymuno â’n sefydliad:

Swyddog Ymgysylltu â Busnes

£27,741 – £29,577 y flwyddyn

37.5 awr y wythnos |  Contract parhaol  |  Lleoliad hyblyg – Caerdydd neu gweithio o adref, ystyried opsiynau gweithio hyblyg

Ydych chi’n gyfathrebwr cryf, yn gallu addasu negeseuon ein helusen ar gyfer cynulleidfa gorfforaethol?

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i ddatblygu Cynllun Cefnogwyr Sefydliadol WWA, gan ddarparu offer a chefnogaeth wedi’i theilwra o amgylch trais yn erbyn menywod i fusnesau sy’n rhannu ein gweledigaeth o roi diwedd ar drais yn erbyn menywod.

Byddant yn recriwtio ac yna’n meithrin ein perthnasoedd â chwmnïau, gan ddarparu gweithdai codi ymwybyddiaeth yn erbyn menywod a chefnogi ein rhwydwaith o gefnogwyr sefydliadol.

Os ydych chi’n cael eich gyrru gan dargedau, â phrofiad o ddyfeisio cyfathrebiadau deniadol a dealltwriaeth o brofiadau goroeswyr y mae trais yn erbyn menywod yn effeithio arnynt, rydym am glywed gennych.

WWA Business Engagement Officer – Info pack CYM July 2021

Business Engagement Officer – JD final CYM

WWA job_application_form CYM

WWA Equality Monitoring Form CYM 2020

 

Cydlynydd Hyfforddiant

£30,451.00 – £32,234.00 NJC scale 26-28

37.5 awr y wythnos | Contract tymor penodol un blwyddyn | Dde Cymru gan fod angen presenoldeb rheolaidd yn ein swyddfa yng Nghaerdydd, ystyried opsiynau gweithio hyblyg

Eisiau ymuno â’n tîm Hyfforddi cenedlaethol cynyddol i gydlynu cyflwyno hyfforddiant cynhwysfawr, achrededig ac heb ei achredu cynhwysfawr?

Mae’r rôl hefyd yn cynnwys nodi ac ymateb i anghenion dysgu a datblygu penodol i’r sector sy’n dod i’r amlwg a nodi a hyrwyddo cyfleoedd hyfforddi i ymarferwyr allanol a llunwyr polisi.

Os oes gennych brofiad o gyflwyno a chydlynu rhaglenni dysgu a datblygu, prosiectau, seminarau, cynadleddau a digwyddiadau, ynghyd â gwybodaeth a dealltwriaeth ragorol o gam-drin domestig, trais rhywiol a mathau eraill o drais yn erbyn menywod, rydym am glywed gennych.

Training Coordinator – Info Pack May 2021 CYM

WWA Training Coordinator Job Description 2021 – Cymraeg

WWA job_application_form CYM

WWA Equality Monitoring Form CYM 2020


Dyddiadau cau:

Swyddog Ymgysylltu â Busnes: Hanner dydd, Dydd Mawrth 20 o Gorffennaf 2021

Cydlynydd Hyfforddiant: Hanner dydd, Dydd Llun 19 o Gorffennaf 2021

Cyfweliadau:

Swyddog Ymgysylltu â Busnes: Dydd Iau, 29 o Gorffennaf 2021

Cydlynydd Hyfforddiant: Dydd Mawrth, 27 o Gorffennaf 2021


Eisiau gwybod mwy? Croeso i chi cysylltu ni i trafod yr cyfle mwy, ebost [email protected] neu ffoniwch 02920 541551.

Mae’r swyddi yma yn agored i fenywod yn unig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 yn unol ag Atodlen 9, Rhan 1.

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac yn ymrwymedig i hyrwyddo cydraddoldeb. Rydym yn annog ceisiadau gan fenywod o bob cefndir a chymuned – bydd ymgeiswyr o gefndiroedd Du, Asiaidd neu leiafrifoedd ethnig eraill a phobl ag anabledd sy’n cwrdd â’r meini prawf swydd hanfodol yn sicr o gael cyfweliad.

Rhif elusen gofrestredig: 1140962

🎉Sign up to run in support of #WelshWomensAid at the @CardiffHalf VIRTUAL Marathon 1-3 October. Be active in your activism. Sign up at cardiffhalfmarathon.co.uk/vir… and choose to run in support of WWA 👟 #CardiffHalf pic.twitter.com/NfwmBA46JB

About a week ago from WelshWomensAid's Twitter