Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Gweithiwch hefo ni

Cymorth i Ferched Cymru yw’r corff arweiniol yng Nghymru sy’n gweithio i ddileu cam-drin domestig a mathau eraill o drais yn erbyn menywod.

Ein cyflogau a’n buddiannau

Rydym ni’n cynnig cyflogau a phecynnau buddiannau cystadleuol.

Cydnabyddiaeth

Yn ogystal â chyflog cystadleuol rydym ni’n cynnig amrywiaeth o fuddiannau gan gynnwys cyfraniadau pensiwn a lwfansau gwyliau hael.

Diwylliant ac ethos

Elfen graidd o’n gwaith yw creu cyd-destun lle gall menywod a phlant gyflawni ymreolaeth a grym. I gyflawni hyn, mae ein sail gwerthoedd a gwasanaethau wedi esblygu mewn ymateb i anghenion sy’n datblygu, poblogaethau sy’n newid a ffyrdd newydd a diwygiedig o feddwl am drais yn erbyn menywod a phlant.

Caiff ein diwylliant ei lywio gan werthoedd ffeministiaeth a chydraddoldeb, grymuso, cydweithio, unplygrwydd a rhagoriaeth. Mae ein hymagwedd yn annog cyd-barch, creadigrwydd ac arloesi ac rydym ni’n cynnig trefniadau hyblyg a phatrymau gwaith iach i ddiwallu amgylchiadau unigol.Mae Cymorth Menywod Cymru yn recriwtio Ymddiriedolwyr newydd i ymuno â’n Bwrdd

Oes gennych chi’r brwdfrydedd, yr amser a’r sgiliau i’n helpu ni i gyfarwyddo gwaith Cymorth Menywod Cymru i atal trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol ledled Cymru?

Mae Welsh Women’s Aid yn elusen genedlaethol ddeinamig sydd wedi bod yn gweithio ers dros 40 mlynedd i gefnogi rhwydwaith gwasanaethau arbenigol Cymru sy’n darparu gwasanaethau achub bywyd, ac i ymgyrchu dros newid a gwell ymatebion i oroeswyr, teuluoedd a chymunedau. Dyma gyfle unigryw i ferched sy’n ymroddedig i’n gweledigaeth a’n gwerthoedd ffeministaidd ymuno â’n Bwrdd Ymddiriedolwyr ymroddedig a medrus iawn a chyfrannu at ein cyfeiriad yn y dyfodol.

Rydym yn chwilio am Ymddiriedolwyr ychwanegol i ymuno â’n Bwrdd, gyda’r sgiliau a’r profiad i ategu ein harweinyddiaeth bresennol. O’r rhain, bydd o leiaf un Ymddiriedolwr yn fenyw sy’n dal swyddi arwain yn ein haelodaeth o sefydliadau gwasanaeth arbenigol lleol. Mae’r rhain yn apwyntiadau di-dâl er bod teithio rhesymol a threuliau cysylltiedig yn cael eu darparu, ynghyd â hyfforddiant a chefnogaeth berthnasol trwy’r cyfnod sefydlu a thu hwnt.

Gweler isod y pecyn cais:

WWA Trustee Recruitment Information Pack 2021 Cymraeg

WWA Trustee Job Specification CYM 2021

WWA Trustee Application Form Cymraeg

WWA Equal Opportunities Monitoring Form CYM 2021

Os byddai’n well gennych gael trafodaeth anffurfiol am y rôl cyn ymgeisio, e-bostiwch [email protected] a bydd ein Prif Swyddog Gweithredol neu Gadeirydd yn hapus i gysylltu â chi yn ôl.

Mae Cymorth i Ferched Cymru yn sefydliad a arweinir gan fenywod ac mae wedi ymrwymo i gydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae’r rôl hon wedi’i heithrio. Dim ond menywod sydd angen gwneud cais. Rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 oed neu’n hŷn. Rydym yn croesawu ceisiadau yn benodol gan fenywod o gymunedau lleiafrifol, ac o ranbarthau De Ddwyrain Cymru a Gogledd Cymru sydd heb gynrychiolaeth ddigonol ar ein Bwrdd.

Rhif elusen gofrestredig: 1140962

Thank you to everyone who shared - we've now filled our spaces for the March @cardiffuni @CardiffHalf! 🎉 If you wanted to take part and run in aid of WWA and support survivors, you still can - our October 2022 registration is now live! Please register at form.jotform.com/211744324600… twitter.com/WelshWomensAid…

About 9 hours ago from WelshWomensAid's Twitter