Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Gweithiwch hefo ni

Cymorth i Ferched Cymru yw’r corff arweiniol yng Nghymru sy’n gweithio i ddileu cam-drin domestig a mathau eraill o drais yn erbyn menywod.

Ein cyflogau a’n buddiannau

Rydym ni’n cynnig cyflogau a phecynnau buddiannau cystadleuol.

Cydnabyddiaeth

Yn ogystal â chyflog cystadleuol rydym ni’n cynnig amrywiaeth o fuddiannau gan gynnwys cyfraniadau pensiwn a lwfansau gwyliau hael.

Diwylliant ac ethos

Elfen graidd o’n gwaith yw creu cyd-destun lle gall menywod a phlant gyflawni ymreolaeth a grym. I gyflawni hyn, mae ein sail gwerthoedd a gwasanaethau wedi esblygu mewn ymateb i anghenion sy’n datblygu, poblogaethau sy’n newid a ffyrdd newydd a diwygiedig o feddwl am drais yn erbyn menywod a phlant.

Caiff ein diwylliant ei lywio gan werthoedd ffeministiaeth a chydraddoldeb, grymuso, cydweithio, unplygrwydd a rhagoriaeth. Mae ein hymagwedd yn annog cyd-barch, creadigrwydd ac arloesi ac rydym ni’n cynnig trefniadau hyblyg a phatrymau gwaith iach i ddiwallu amgylchiadau unigol.

Rydym ni’n rhoi lle i’n gweithwyr dyfu hefyd. Caiff pawb gefnogaeth drwy gynlluniau dysgu a datblygu unigol a cheir cyfleoedd i gysgodi meysydd eraill yn y busnes, cymryd rhan mewn digwyddiadau a dysgu sgiliau newydd.

 


Prif Swyddog Gweithredol (Cyfnod sabothol – 4 blynedd 

 Cyflog: £65,500 y flwyddyn 

37.5 awr yr wythnos  |  Caerdydd 

Ydych chi’n meddu ar yr ymrwymiadyr wybodaethsgiliau a’r profiad rydym ni’n chwilio amdanyn nhw i arwain Cymorth i Ferched Cymru i gyflawni ein Cynllun Strategol ar draws Cymru

 Mae Prif Swyddog Gweithredol Cymorth i Ferched Cymru wedi cael cynnig cyfle cyffrous i arwain ymateb Llywodraeth Victoria yn Awstralia i drais domestig theuluolfelly i gyflenwi’r cyfnod hwn o absenoldeb di-dâlrydym ni’n recriwtio Prif Swyddog Gweithredol dros gyfnod sabothol rhwng mis Mawrth 2020 a mis Mawrth 2024.  

 Rydym ni’n elusen sy’n gosod ein hethos a’n gwerthoedd ffeministaidd yn ganolog yn ein llywodraethu a’n harferion, ac rydym ni’n hyrwyddo datblygiad proffesiynol parhaus ar draws ein timauBydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio’n agos gyda’n haelodaucyllidwyr a rhanddeiliaid allweddol wrth i ni roi cam nesaf ein cynllun 5 mlynedd ar waith, dan gyfarwyddyd ein Bwrdd cryf o Ymddiriedolwyr a gyda chefnogaeth tîm cenedlaethol hynod brofiadoler budd goroeswyr a’r rhwydwaith cenedlaethol o wasanaethau arbenigol ar draws Cymru. 

Byddwch yn gallu dangos tystiolaeth o ymrwymiad i’n gwerthoedd ac i osod profiadau goroeswyr yng nghanol popeth a wnawnhanes clir o arweinyddiaeth gref mewn rôl strategol uwch ac o ddylanwadu ar ddatblygu polisi cenedlaethol drwy gyfnod o newidBydd gennych chi hefyd brofiad o lywodraethu elusennau a rheoli ariannol, a dealltwriaeth ragorol o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol a dulliau i sicrhau y caiff ei atal. 

Rydym ni’n croesawu ceisiadau gan fenywod o amrywiaeth eang o gefndiroedder ein bod yn benodol yn brin gynrychiolaeth o blith menywod anabl a menywod o gefndiroedd lleiafrifol. 

Dylid ebostio ceisiadau wedi’u cwblhau i [email protected]   

Os hoffech drafodaeth anffurfiol am waith Cymorth i Ferched Cymru, ebostiwch [email protected] neu ffoniwch 02920 541551, a bydd ein Prif Swyddog Gweithredol neu ein Cadeirydd yn hapus i gysylltu â chi. 

Corff a arweinir gan fenywod yw Cymorth i Ferched Cymru sy’n ymrwymo i gydraddoldeb ac amrywiaethMae’r rôl hon wedi’i heithrio dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 Atodlen 9, Rhan 1.  Dim ond menywod a ddylai ymgeisioRhaid i ymgeiswyr fod yn 18 oed neu’n hŷn 

 

Dyddiad Cau ymgeisio: hanner dydd, Dydd Mercher 8 Ionawr 2020  

Dyddiad cyfweliad: Dydd Iau 16 Ionawr 2020 (Caerdydd) 

WWA Job Description – CEO (CYM)

JobAd WWA CEO Nov19 cymraeg (2)

WWA Job Application Form CYM

WWA Equal Opportunities Monitoring Form CYM 2019

Mae Cymorth i Ferched Cymru yn elusen gofrestredig 1140962 ac yn gwmni cyfyngedig drwy warant 7483469.       

DONATE YOUR DRY JANUARY TO WELSH WOMEN'S AID! Are you one of the many who are forgoing alcohol this New Year? If so, then it's not too late to consider supporting our DONATE YOUR DRY JANUARY campaign! Find out more here: justgiving.com/campaign/Donat… pic.twitter.com/nycHpgOIIS

About 2 days ago from WelshWomensAid's Twitter