Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Gweithiwch hefo ni

Cymorth i Ferched Cymru yw’r corff arweiniol yng Nghymru sy’n gweithio i ddileu cam-drin domestig a mathau eraill o drais yn erbyn menywod.

Ein cyflogau a’n buddiannau

Rydym ni’n cynnig cyflogau a phecynnau buddiannau cystadleuol.

Cydnabyddiaeth

Yn ogystal â chyflog cystadleuol rydym ni’n cynnig amrywiaeth o fuddiannau gan gynnwys cyfraniadau pensiwn a lwfansau gwyliau hael.

Diwylliant ac ethos

Elfen graidd o’n gwaith yw creu cyd-destun lle gall menywod a phlant gyflawni ymreolaeth a grym. I gyflawni hyn, mae ein sail gwerthoedd a gwasanaethau wedi esblygu mewn ymateb i anghenion sy’n datblygu, poblogaethau sy’n newid a ffyrdd newydd a diwygiedig o feddwl am drais yn erbyn menywod a phlant.

Caiff ein diwylliant ei lywio gan werthoedd ffeministiaeth a chydraddoldeb, grymuso, cydweithio, unplygrwydd a rhagoriaeth. Mae ein hymagwedd yn annog cyd-barch, creadigrwydd ac arloesi ac rydym ni’n cynnig trefniadau hyblyg a phatrymau gwaith iach i ddiwallu amgylchiadau unigol.


Cymorth i Ferched Cymru yw’r corff ymbarél cenedlaethol yng Nghymru i wasanaethau arbenigol yn y trydydd sector sy’n gweithio i ddileu cam-drin domestig, trais rhywiol a mathau eraill o drais yn erbyn menywod.

Oherwydd ddilyniant gyrfa, rydym yn edrych am fenyw profiadol, angerddol i ymuno â ni yn y rôl canlynol:

Swyddog Datblygu Gwasanaethau 

£26,999 – £28,785 per annum pro rata 

37.5 awr yr wythnos  |  Contract Parhaol |  Lleoliad Hyblyg (Cymru)

Ydych chi’n angerddol am weithio mewn sefydliad aelodaeth dan arweiniad menywod a chefnogi gwasanaethau trais lleol yn erbyn menywod ledled Cymru, gan gynnwys gwasanaethau cam-drin domestig a thrais rhywiol arbenigol?

Hoffech chi eu helpu i gadw’n wybodus, arloesol, gryf ac yn effeithiol? Oes gennych chi brofiad o sefydlu perthnasoedd a rhwydweithiau cryf a dealltwriaeth dda o natur rhywedd trais yn erbyn menywod?

Bydd y rôl hon yn arwain ar waith WWA i gydlynu cefnogaeth i’n haelodau, y rhaglen o gyfarfodydd rhanbarthol, a gweithio o amgylch comisiynu ar gyfer gwasanaethau y mae eu busnes craidd yn cefnogi goroeswyr cam-drin domestig, trais rhywiol a mathau eraill o drais yn erbyn menywod.

Fe fydd angen teithio ledled Cymru yn achlysurol yn y dyfodol unwaith y cloi wedi’I godi. Bydd gan y rôl hon adnoddau i weithio gartref o bell tan yr amser hwn.

Dyddiad Cau: 12 Hanner Dydd, Dydd Mercher 22fed Ebrill 2020

Dyddiad Cyfweliad: Dydd Iau, 30fed Ebrill 2020

Eisiau gwybod mwy? Croeso I chi cysylltu ni I trafod yr cyfle mwy, neu lawrwythwch pecyn swydd o www.welshwomensaid.org.uk/joinus, ebost [email protected] neu ffoniwch 02920 541551.

Mae’r swydd hon yn agored i fenywod yn unig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 yn unol ag Atodlen 9, Rhan 1.

Rydym yn rhoi gwerth ar amrywiaeth ac yn ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb. Rydym yn annog ac yn croesawu ceisiadau gan fenywod o bob cefndir a chymuned ac yn croesawu’n arbennig geisiadau o blith cymunedau du a lleiafrifol ethnig a grwpiau eraill a dangynrychiolir.

Mae croeso i chi ffonio a siarad â rhywun am y rôl os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Rhif elusen gofrestredig: 1140962

Job Description

Cover Letter & Info Pack

WWA job_application_form CYM

Equality Monitoring Form

We're recruiting!! 🙌Are you passionate about supporting local domestic abuse & sexual violence services? 🙌Experienced creating strong relationships & networks? 🙌Want to be a part of a supportive team of feminists making a difference? 👉 More info here welshwomensaid.org.uk/workwit… pic.twitter.com/sPLsiTRD9P

About 8 hours ago from WelshWomensAid's Twitter