Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Gweithiwch hefo ni

Cymorth i Ferched Cymru yw’r corff arweiniol yng Nghymru sy’n gweithio i ddileu cam-drin domestig a mathau eraill o drais yn erbyn menywod.

Ein cyflogau a’n buddiannau

Rydym ni’n cynnig cyflogau a phecynnau buddiannau cystadleuol.

Cydnabyddiaeth

Yn ogystal â chyflog cystadleuol rydym ni’n cynnig amrywiaeth o fuddiannau gan gynnwys cyfraniadau pensiwn a lwfansau gwyliau hael.

Diwylliant ac ethos

Elfen graidd o’n gwaith yw creu cyd-destun lle gall menywod a phlant gyflawni ymreolaeth a grym. I gyflawni hyn, mae ein sail gwerthoedd a gwasanaethau wedi esblygu mewn ymateb i anghenion sy’n datblygu, poblogaethau sy’n newid a ffyrdd newydd a diwygiedig o feddwl am drais yn erbyn menywod a phlant.

Caiff ein diwylliant ei lywio gan werthoedd ffeministiaeth a chydraddoldeb, grymuso, cydweithio, unplygrwydd a rhagoriaeth. Mae ein hymagwedd yn annog cyd-barch, creadigrwydd ac arloesi ac rydym ni’n cynnig trefniadau hyblyg a phatrymau gwaith iach i ddiwallu amgylchiadau unigol.Cymorth i Ferched Cymru yw’r corff ymbarél cenedlaethol yng Nghymru i wasanaethau arbenigol yn y trydydd sector sy’n gweithio i ddileu cam-drin domestig, trais rhywiol a mathau eraill o drais yn erbyn menywod.

Mae WWA yn edrych i ehangu ein tîm Cymorth Busnes sy’n darparu cymorth Gweinyddol ar draws y sefydliad cyfan.

Swyddog Cymorth Busnes

£20,444.00 – £22,129.00 yr flwyddyn pro rata

  • 1 x llawn amser 37.5 awr yr wythnos
  • 1 x rhan amser 22.5 awr yr wythnos
  • Contract parhaol
  • Lleoliad: Gweithio hyblyg ar gael, yn amodol ar bresenoldeb rheolaidd yn ein swyddfa yng Nghaerdydd.

Ydych chi’n rhywun sy’n mwynhau gweithio mewn rôl amrywiol sy’n gallu newid rhwng tasgau dyddiol a gwaith prosiect yn rhwydd? A ydych chi’n gallu cyfathrebu’n effeithiol ag amrywiaeth eang o gysylltiadau gan gynnwys gwirfoddolwyr, cydweithwyr ar draws ystod o dimau a chysylltiadau allanol? A oes gennych sgiliau TG a threfnu gwych y gallwch eu defnyddio i sefydlu a chynnal systemau gweinyddol, swyddfa a rhannu gwybodaeth effeithiol?

Rydym yn chwilio am ddatryswr problemau brwd i weithio’n agos gyda Swyddogion Cymorth Busnes eraill, yn rhithwir ac yn bersonol, i ddarparu’r pwynt cyswllt cyntaf dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) ar gyfer Cymorth i Ferched Cymru yn bersonol, ar-lein neu dros y ffôn.

WWA Business Support Officer- Info pack CYM June 2022

WWA Business Support Officer Job Description 2022 cymraeg

WWA job_application_form CYM

WWA Equal Opportunities Monitoring Form CYM 2021

Dyddiad cau: 12yp, Dydd Mercher 6 Gorffennaf 2022

Dyddiad cyfweliad: Dydd Iau 14 Gorffennaf 2022

Eisiau gwybod mwy? Croeso i chi cysylltu ni i trafod yr cyfle mwy, ebost [email protected] neu ffoniwch 02920 541551.

Mae’r swyddi hon yn agored i fenywod yn unig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 yn unol ag Atodlen 9, Rhan 1. Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac wedi ymrwymo i sicrhau bod ein sefydliad yn lle cynhwysol i weithio. Rydym yn annog ceisiadau gan fenywod o bob cefndir a chymuned bydd ymgeiswyr o gefndiroedd Du, Asiaidd neu leiafrifoedd ethnig eraill a   phobl ag anabledd sy’n cwrdd â’r meini prawf swydd hanfodol yn sicr o gael cyfweliad.

Rhif elusen gofrestredig: 1140962


Mae Cymorth Menywod Cymru yn recriwtio Ymddiriedolwyr newydd i ymuno â’n Bwrdd

Oes gennych chi’r brwdfrydedd, yr amser a’r sgiliau i’n helpu ni i gyfarwyddo gwaith Cymorth Menywod Cymru i atal trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol ledled Cymru?

Mae Welsh Women’s Aid yn elusen genedlaethol ddeinamig sydd wedi bod yn gweithio ers dros 40 mlynedd i gefnogi rhwydwaith gwasanaethau arbenigol Cymru sy’n darparu gwasanaethau achub bywyd, ac i ymgyrchu dros newid a gwell ymatebion i oroeswyr, teuluoedd a chymunedau. Dyma gyfle unigryw i ferched sy’n ymroddedig i’n gweledigaeth a’n gwerthoedd ffeministaidd ymuno â’n Bwrdd Ymddiriedolwyr ymroddedig a medrus iawn a chyfrannu at ein cyfeiriad yn y dyfodol.

Rydym yn chwilio am Ymddiriedolwyr ychwanegol i ymuno â’n Bwrdd, gyda’r sgiliau a’r profiad i ategu ein harweinyddiaeth bresennol. O’r rhain, bydd o leiaf un Ymddiriedolwr yn fenyw sy’n dal swyddi arwain yn ein haelodaeth o sefydliadau gwasanaeth arbenigol lleol. Mae’r rhain yn apwyntiadau di-dâl er bod teithio rhesymol a threuliau cysylltiedig yn cael eu darparu, ynghyd â hyfforddiant a chefnogaeth berthnasol trwy’r cyfnod sefydlu a thu hwnt.

Gweler isod y pecyn cais:

WWA Trustee Recruitment Information Pack 2021 Cymraeg

WWA Trustee Job Specification CYM 2021

WWA Trustee Application Form Cymraeg

WWA Equal Opportunities Monitoring Form CYM 2021

Os byddai’n well gennych gael trafodaeth anffurfiol am y rôl cyn ymgeisio, e-bostiwch [email protected] a bydd ein Prif Swyddog Gweithredol neu Gadeirydd yn hapus i gysylltu â chi yn ôl.

Mae Cymorth i Ferched Cymru yn sefydliad a arweinir gan fenywod ac mae wedi ymrwymo i gydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae’r rôl hon wedi’i heithrio. Dim ond menywod sydd angen gwneud cais. Rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 oed neu’n hŷn. Rydym yn croesawu ceisiadau yn benodol gan fenywod o gymunedau lleiafrifol, ac o ranbarthau De Ddwyrain Cymru a Gogledd Cymru sydd heb gynrychiolaeth ddigonol ar ein Bwrdd.

Rhif elusen gofrestredig: 1140962

Do you want to help end violence against women? Why not attend our free #AskMe training in Cardiff on the 14th of July. For more info visit tinyurl.com/nryjvhx4 #ChangeThatLasts pic.twitter.com/NbujjIEFlp

About 11 hours ago from WelshWomensAid's Twitter