Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Digwyddiadau

Dydd Llun, Mawrth 25 2019 - 10:00 - 16:00PM

Cynhadledd Genedlaethol Cymorth I Ferched Cymru Ar Gyfer y Sector Chyoeddus

Disgrifiad:

Mae gan y rheini sy’n arwain ar draws y sector cyhoeddus gyfrifoldeb i feithrin diwylliant a seilwaith cyfundrefnol sy’n cydnabod bod trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn faterion sy’n gallu effeithio ar y gweithlu, ar y grŵp cleientiaid ac ar ffrindiau a theulu.

Mae tîm Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol Llywodraeth Cymru a Cymorth i Ferched Cymru yn gwahodd holl uwch arweinwyr y sector cyhoeddus i ddysgu am ac ystyried:

 • Cyfrifoldebau arwain o dan Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015,
 • Yr achos o blaid creu dull gweithlu cyfan o adnabod ac ymateb yn gynnar, ac o ymgorffori atal trais yn erbyn menywod ym musnes craidd pob sefydliad
 • enghreifftiau o sut y gellir creu newid diwylliant o fewn ein gwasanaethau cyhoeddus, fel na fydd trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn cael eu goddef mwyach yng Nghymru.

Yn y digwyddiad hwn bydd arweinwyr ac uwch swyddogion yn trafod, dysgu a rhannu gwybodaeth am ystod o bynciau gan gynnwys cyfrifoldeb cyflogwyr, arweinyddiaeth a newid systemau, a chyflwynir yr achos dros greu dull gweithlu cyfan o hybu ymyrraeth ac ymateb cynnar.

Bydd y gynhadledd hon yn adeiladu ar waith Cyfres Cryfhau Arweinyddiaeth ac adnoddau gyfer Grŵp 6 y Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol.

Pwy ddylai fynychu?

Mae’r gynhadledd hon ar gyfer holl uwch arweinwyr y sector cyhoeddus yng Nghymru, gan gynnwys prif weithredwyr, Cyfarwyddwyr, Uwch Reolwyr, Arweinwyr Cynghorau a Chomisiynwyr. Mae ymateb i drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol a’u hatal yn fusnes i bawb, ac edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno er mwyn gwneud hyn yn realiti.

Cadeirydd y digwyddiad fydd Jan Williams, Cadeiryddd Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Ymhlith y siaradwyr bydd:

 • Jan Williams, Cadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Emma Allchurch & Huw Jones, Eversheds Sutherland
 • Melys Phinnemore, Insight HRC
 • Eleri Butler, Prif Weithredwr Cymorth i Ferched Cymru
 • Sophie Howe, Comisiynydd Llesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol
 • Jo Hopkins, Cyfarwyddwr yr adnodd i gefnogi’r rheini sydd wedi dioddef Profiadau Niweidiol yn ystod eu Plentyndod (ACE Hub)
 • Jane Hutt AC, y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip

Agenda:

Gweler manylion llawn yr agenda: Agenda – Cymraeg

Gwerthuso:

Cyn mynychu, a fyddech cystal â chwblhau’r arolwg canlynol os gwelwch yn dda (Please click this link) i’n galluogi i wneud gwerthusiad o effaith y digwyddiad hwn. RHAID i hwn gael ei gwblhau gan y bobl sy’n mynychu’r digwyddiad.

Nodwch os gwelwch chi’n dda:

Bydd cinio a lluniaeth ar gael drwy’r dydd. Os oes gennych unrhyw anghenion deietegol rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda.

Llety:
Mae ystafell yng Ngwesty’r Marriott yn costio £120.00/y noson am wely a brecwast i un person a rhaid archebu’n uniongyrchol trwy’r gwesty. Ewch i www.marriott.co.uk

Teithio:
Mae’r Marriott yn cynnig cyfradd wastad i gynrychiolwyr o £10.00 y diwrnod ar gyfer parcio.
Mae meysydd parcio cyfagos ar gael hefyd ym Maes Parcio John Lewis a Maes Parcio Dewi Sant. Mae Gwesy’r Marriott yn daith gerdded 3-munud o Orsaf Reilffordd Ganolog Caerdydd.

Hygyrchedd:
Mae’r lleoliad yn lle hygyrch ac mae’n cydymffurfio â’r Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd.
Os oes gennych unrhyw anghenion mynediad penodol rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda.

Yn y digwyddiad hwn bydd cyfieithiad ar y pryd i’r Gymraeg ar gael yn ystod sesiwn lawn y bore. Os bydd angen cyfieithiad ar y pryd i’r Gymraeg yn ystod gweithdai’r prynhawn, rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda.

Anghenion Arbennig:

Os oes gennych unrhyw anghenion arbennig megis:

 • anghenion deietegol
 • angen am gyfieithiad ar y pryd i’r Gymraeg yn ystod gweithdai’r prynhawn
 • angen am arwyddwr BSL drwy gydol y dydd,

rhowch wybod i ni os gwelwch chi’n dda [email protected]

Cynhadledd Genedlaethol Cymorth I Ferched Cymru Ar Gyfer y Sector Chyoeddus

Cardiff Marriott Hotel, Mill Lane, Cardiff, UK

With local lockdowns being brought into more Welsh areas this weekend, we know that many survivors will be anxious about what this means for support. -Specialist services are still operating -@LiveFearFree is still offering 24/7 support -Help is available. You are not alone pic.twitter.com/wLzCfNouCg

About a day ago from WelshWomensAid's Twitter