Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Digwyddiadau

Dydd Llun, Mawrth 25 2019 - 10:00 - 16:00PM

Cynhadledd Genedlaethol Cymorth I Ferched Cymru Ar Gyfer y Sector Chyoeddus

Disgrifiad:

Mae gan y rheini sy’n arwain ar draws y sector cyhoeddus gyfrifoldeb i feithrin diwylliant a seilwaith cyfundrefnol sy’n cydnabod bod trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn faterion sy’n gallu effeithio ar y gweithlu, ar y grŵp cleientiaid ac ar ffrindiau a theulu.

Mae tîm Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol Llywodraeth Cymru a Cymorth i Ferched Cymru yn gwahodd holl uwch arweinwyr y sector cyhoeddus i ddysgu am ac ystyried:

 • Cyfrifoldebau arwain o dan Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015,
 • Yr achos o blaid creu dull gweithlu cyfan o adnabod ac ymateb yn gynnar, ac o ymgorffori atal trais yn erbyn menywod ym musnes craidd pob sefydliad
 • enghreifftiau o sut y gellir creu newid diwylliant o fewn ein gwasanaethau cyhoeddus, fel na fydd trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn cael eu goddef mwyach yng Nghymru.

Yn y digwyddiad hwn bydd arweinwyr ac uwch swyddogion yn trafod, dysgu a rhannu gwybodaeth am ystod o bynciau gan gynnwys cyfrifoldeb cyflogwyr, arweinyddiaeth a newid systemau, a chyflwynir yr achos dros greu dull gweithlu cyfan o hybu ymyrraeth ac ymateb cynnar.

Bydd y gynhadledd hon yn adeiladu ar waith Cyfres Cryfhau Arweinyddiaeth ac adnoddau gyfer Grŵp 6 y Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol.

Pwy ddylai fynychu?

Mae’r gynhadledd hon ar gyfer holl uwch arweinwyr y sector cyhoeddus yng Nghymru, gan gynnwys prif weithredwyr, Cyfarwyddwyr, Uwch Reolwyr, Arweinwyr Cynghorau a Chomisiynwyr. Mae ymateb i drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol a’u hatal yn fusnes i bawb, ac edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno er mwyn gwneud hyn yn realiti.

Cadeirydd y digwyddiad fydd Jan Williams, Cadeiryddd Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Ymhlith y siaradwyr bydd:

 • Jan Williams, Cadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Emma Allchurch & Huw Jones, Eversheds Sutherland
 • Melys Phinnemore, Insight HRC
 • Eleri Butler, Prif Weithredwr Cymorth i Ferched Cymru
 • Sophie Howe, Comisiynydd Llesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol
 • Jo Hopkins, Cyfarwyddwr yr adnodd i gefnogi’r rheini sydd wedi dioddef Profiadau Niweidiol yn ystod eu Plentyndod (ACE Hub)
 • Jane Hutt AC, y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip

Agenda:

Gweler manylion llawn yr agenda: Agenda – Cymraeg

Gwerthuso:

Cyn mynychu, a fyddech cystal â chwblhau’r arolwg canlynol os gwelwch yn dda (Please click this link) i’n galluogi i wneud gwerthusiad o effaith y digwyddiad hwn. RHAID i hwn gael ei gwblhau gan y bobl sy’n mynychu’r digwyddiad.

Nodwch os gwelwch chi’n dda:

Bydd cinio a lluniaeth ar gael drwy’r dydd. Os oes gennych unrhyw anghenion deietegol rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda.

Llety:
Mae ystafell yng Ngwesty’r Marriott yn costio £120.00/y noson am wely a brecwast i un person a rhaid archebu’n uniongyrchol trwy’r gwesty. Ewch i www.marriott.co.uk

Teithio:
Mae’r Marriott yn cynnig cyfradd wastad i gynrychiolwyr o £10.00 y diwrnod ar gyfer parcio.
Mae meysydd parcio cyfagos ar gael hefyd ym Maes Parcio John Lewis a Maes Parcio Dewi Sant. Mae Gwesy’r Marriott yn daith gerdded 3-munud o Orsaf Reilffordd Ganolog Caerdydd.

Hygyrchedd:
Mae’r lleoliad yn lle hygyrch ac mae’n cydymffurfio â’r Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd.
Os oes gennych unrhyw anghenion mynediad penodol rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda.

Yn y digwyddiad hwn bydd cyfieithiad ar y pryd i’r Gymraeg ar gael yn ystod sesiwn lawn y bore. Os bydd angen cyfieithiad ar y pryd i’r Gymraeg yn ystod gweithdai’r prynhawn, rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda.

Anghenion Arbennig:

Os oes gennych unrhyw anghenion arbennig megis:

 • anghenion deietegol
 • angen am gyfieithiad ar y pryd i’r Gymraeg yn ystod gweithdai’r prynhawn
 • angen am arwyddwr BSL drwy gydol y dydd,

rhowch wybod i ni os gwelwch chi’n dda [email protected]

Cynhadledd Genedlaethol Cymorth I Ferched Cymru Ar Gyfer y Sector Chyoeddus

Cardiff Marriott Hotel, Mill Lane, Cardiff, UK

Join our Open Consultation 📢 We want to hear how we can make our services more accessible to your community- during Covid-19 and beyond Find out more info and sign up 👇 27 Jan 2pm-3pm  eventbrite.co.uk/e/violence-a…      27 Jan 5:30pm - 6:30pm eventbrite.co.uk/e/violence-a… pic.twitter.com/gJ5jKFeWbb

About 5 hours ago from WelshWomensAid's Twitter