Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Digwyddiadau

Dydd Llun, Hydref 1af 2018 - 10:00am - 15:30pm

Cam-drin a Cham-fanteisio ar Blant yn Rhywiol yng Nghymru: Gwella’r sefyllfa o ran atal, amddiffyn a darparu cefnogaeth

Mae Cymorth i Ferched Cymru, mewn partneriaeth â Rape And Sexual Abuse Support Centre (RASASC) Gogledd Cymru yn eich gwahodd i seminar aml-asiantaeth: Mynd i’r Afael â Cham-drin a Cham-fanteisio ar Blant yn Rhywiol yng Nghymru – Gwella’r sefyllfa o ran atal, amddiffyn a darparu cefnofgaeth.

Dilynir hyn gan weithdy hyfforddi i aelodau o Cymorth i Ferched Cymru a gwasanaethau arbenigol, rhwng 14:00 – 15:30.

Ymhlith y siaradwyr hynod brofiadol, llwyddiannus a dylanwadol mae:

    • Jessica Eaton – Arbenigwraig Annibynnol mewn Seicoleg Dioddefwyr Trais rhywiol, Cam-drin, Trawma Rhywiol a’r Ffenomena Cymdeithasol o Feio’r Dioddefwr
    • Yasmin Rehman – Arbenigwraig Annibynnol Ryngwladol mewn Hil, Ffydd, Rhywedd a Hawliau Dynol
    • Nazir Afzal – Ymgynghorwraig Genedlaethol Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

Ynghylch y digwyddiad:

Mae cam-drin a cham-fanteisio ar blant yn rhywiol yn digwydd bob dydd ar draws Cymru, eto i gyd, pa mor llwyddiannus ydym mewn gwirionedd o ran amddiffyn, cefnogi ac atal cam-fanteisio a cham-drin?  Nod y seminar aml-asiantaeth hon, a gynhelir gan Cymorth i Ferched Cymru mewn parneriaeth â RASASC Gogledd Cymru, yw gwella ein hymateb i gam-drin a cham-fanteisio ar blant yn rhywiol, fel bod modd ei ddiffinio’n gynnar, mynd i’r afael ag ef yn effeithiol ac, yn y pendraw, ei atal.

Ar adeg pan fo’r drafodaeth ynghylch ‘profiadau plentyndod negyddol’ yn uchel ar agenda pawb, rydym yn cynnig cyfle i asiantaethau wrando ar siaradwyr blaenllaw, i archwilio sut y gallwn feithrin cydweithrediad rhwng gwasanaethau arbenigol VAWDASV a gwasanaethau amddiffyn statudol, ac i gynnig ymatebion gwybodus ynghylch trawma na fyddant yn peri niwed pellach.

Dilynir y seminar hanner-diwrnod gan weithdy hyfforddi yn arbennig ar gyfer gwasanaethau arbenigol 3ydd sector, ynghylch cynnig ymatebion arfer orau i blant a phobl ifanc sy’n profi, neu sydd mewn perygl o brofi, cam-fanteisio a cham-drin rhywiol.

*Anfonir agenda llawn o’r diwrnod yn nes at yr amser.

Cofrestrwch yma, os gwelwch yn dda, ar gyfer y digwyddiad hwn.

Cam-drin a Cham-fanteisio ar Blant yn Rhywiol yng Nghymru: Gwella’r sefyllfa o ran atal, amddiffyn a darparu cefnogaeth

Wrexham LL11 2BD, UK

With local lockdowns being brought into more Welsh areas this weekend, we know that many survivors will be anxious about what this means for support. -Specialist services are still operating -@LiveFearFree is still offering 24/7 support -Help is available. You are not alone pic.twitter.com/wLzCfNouCg

About a day ago from WelshWomensAid's Twitter