Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Cwynion, Adborth a Sylwadau

Ein nod yw darparu gwasanaethau o ansawdd uchel ar draws ein holl brosiectau a hyrwyddo cydraddoldeb a mynd i’r afael â gwahaniaethu ac felly mae croeso bob amser i’ch adborth, da neu ddrwg.

Rydym yn annog adborth yn weithredol, oherwydd heb yr adborth mae’n anoddach i gwybod yn sicr beth rydym yn ei wneud yn iawn, a beth y gallem ei wneud yn well. Bydd hyn yn ein galluogi nid yn unig i ddelio â’r broblem benodol, ond hefyd yn ein helpu i wella ansawdd ein gwasanaeth yn barhaus.

Mae ein polisi, y gallwch ei lawrlwytho yma, yn esbonio’n fanylach sut y byddwn yn rheoli ac yn ymateb i gwynion, adborth a sylwadau gan ddefnyddwyr gwasanaeth, aelodau a rhanddeiliaid eraill, ac unigolion eraill, am wasanaethau WWA, a sut y bydd y rhain yn cael eu defnyddio i gwella ystod ac ansawdd y gwasanaethau a ddarparwn.

Mae’r pwyntiau allweddol o’r polisi ar gael yma ac isod.

Sut i ddarparu adborth

Os oes gennych unrhyw adborth neu sylw ynghylch sut y gallwn gwella ein gwasanaethau, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Os oes gennych ddiddordeb yn y gwasanaeth, e-bostiwch [email protected] neu ysgrifennwch at: Cymorth i Ferched Cymru, Tŷ Pendragon, Caxton Place, Pentwyn, CF23 8XE. Fyddwn ni’n sicrhau trosglwyddo’ch sylwadau i’r unigolyn, y tîm neu’r gwasanaeth y maent yn ymwneud ag ef.

Os ydych chi’n anhapus ac yn dymuno cwyno

Os ydych chi’n anhapus â’r gwasanaeth rydych chi wedi’i dderbyn, mae gennych chi yr hawl i gwyno. Os byddwch chi’n cysylltu â ni, byddwn ni’n ymchwilio yn brydlon, ac yn gweithio gyda chi i unioni pethau cyn gynted â phosib. Bydd WWA yn delio â phob cwyn yn deg ac yn dryloyw.

Os ydych chi’n ddefnyddiwr gwasanaeth

Gellir datrys llawer o gwynion yn anffurfiol ac, os ydych chi’n teimlo’n gyffyrddus yn gwneud hynny, dylech siarad â’ch gweithiwr allweddol WWA arferol yn y lle cyntaf a fydd yn gwneud eu gorau i geisio datrys eich mater. Os nad ydych yn teimlo’n gyffyrddus yn gwneud hynny gallwch ofyn am gael siarad â’u rheolwr. Os gall y gweithiwr neu’r rheolwr allweddol ddatrys eich cwyn ei hun, byddant yn gwneud hynny.

Os ydych chi am wneud cwyn ffurfiol, naill ai ar ôl ceisio ei datrys yn anffurfiol neu’n syth, gallwch wneud hynny trwy ei hysgrifennu’n ysgrifenedig. Os oes angen cymorth arnoch i wneud hyn, gofynnwch i aelod o staff a gallwn eich cefnogi i wneud hyn. Gallwch anfon e-bost at [email protected] neu ei anfon trwy’r post at Gyfarwyddwr Datblygu Busnes a Gweithrediadau WWA, Cymorth Ferched Cymru, Tŷ Pendragon, Caxton Place, Pentwyn, CF23 8XE.

Byddwn yn ymateb cyn pen 5 diwrnod gwaith i’ch cwyn gychwynnol ac yn rhoi gwybod i chi a oes angen cynnal ymchwiliad pellach. Byddwn yn eich diweddaru gydag amserlen fel eich bod chi’n gwybod beth i’w ddisgwyl.

Os na fu’n bosibl sicrhau datrysiad i’ch cwyn sy’n foddhaol, gallwch ofyn iddi gael ei hadolygu gan rywun uwch.

Os yw’r gŵyn yn ymwneud ag Uwch Reolwr, Cyfarwyddwr neu Brif Swyddog Gweithredol, rhaid i reolwr uwch neu Gadeirydd yr Ymddiriedolwyr arwain ar ddatrys y gŵyn, fel sy’n briodol.

Os ydych chi am gwyno am aelod sy’n torri Safonau Gwasanaeth Ansawdd Cenedlaethol WWA

Dadlwythwch y polisi ar wahân yma i gael manylion llawn.

Os ydych chi’n aelod o’r WWA, rhanddeiliad arall, neu unigolyn

Dylech gyflwyno’ch cwyn yn ysgrifenedig a’i hanfon trwy e-bost at [email protected] neu ysgrifennu at Gyfarwyddwr Datblygu Busnes a Gweithrediadau WWA, Cymorth i Ferched Cymru, Tŷ Pendragon, Caxton Place, Pentwyn, CF23 8XE.

Byddwn yn ymateb cyn pen 5 diwrnod gwaith i’ch cwyn gychwynnol ac yn rhoi gwybod ichi a oes angen cynnal ymchwiliad pellach. Byddwn yn eich diweddaru gydag amserlen fel eich bod chi’n gwybod beth i’w ddisgwyl. Bydd yr Uwch Reolwr mwyaf priodol yn delio â hyn. Dylai cwyn ddarparu cymaint o fanylion â phosibl o beth yw’r broblem a sut hoffai’r achwynydd ei gweld yn cael ei datrys.

Os na fu’n bosibl sicrhau datrysiad i’ch cwyn sy’n foddhaol, gallwch ofyn iddi gael ei hadolygu gan rywun uwch.

Os yw’r gŵyn yn ymwneud ag Uwch Reolwr, Cyfarwyddwr neu Brif Swyddog Gweithredol, rhaid i reolwr uwch neu Gadeirydd yr Ymddiriedolwyr arwain ar ddatrys y gŵyn, fel sy’n briodol.

Gofalu am eich gwybodaeth bersonol

Mae pob cwyn a wneir yn cael ei thrin yn gyfrinachol a byddwn yn rhoi rhybudd preifatrwydd i chi sy’n egluro pa wybodaeth a gasglwn a beth a wnawn gyda’r wybodaeth hon a gyda phwy y bydd yn cael ei rhannu.

Os ydych chi am drafod eich cwyn, adborth neu sylw gyda rhywun ar unrhyw adeg yn ystod y broses, ffoniwch ein swyddfa ar 02920 541551.

With local lockdowns being brought into more Welsh areas this weekend, we know that many survivors will be anxious about what this means for support. -Specialist services are still operating -@LiveFearFree is still offering 24/7 support -Help is available. You are not alone pic.twitter.com/wLzCfNouCg

About a day ago from WelshWomensAid's Twitter