Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Cysylltu

 • Cam-drin Domestig, Trais Rhywiol a Thrais yn erbyn Menywod

  Cam-drin Domestig, Trais Rhywiol a Thrais yn erbyn Menywod

  Mae cam-drin a thrais fel hyn yn cynnwys trais rhywiol a rheolaeth gymhellol

  Os oes angen help a chymorth arnoch chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod, ffoniwch neu ebostiwch y Llinell Gymorth Byw Heb Ofn:

  Ffôn: 0808 80 10 800

  Ebost: [email protected]

 • Cwynion, Adborth a Sylwadau

  Ein nod yw darparu gwasanaethau o ansawdd uchel ar draws ein holl brosiectau a hyrwyddo cydraddoldeb a mynd i’r afael â gwahaniaethu ac felly mae croeso bob amser i’ch adborth, da neu ddrwg.

  Rydym yn annog adborth yn weithredol, oherwydd heb yr adborth mae’n anoddach i gwybod yn sicr beth rydym yn ei wneud yn iawn, a beth y gallem ei wneud yn well. Bydd hyn yn ein galluogi nid yn unig i ddelio â’r broblem benodol, ond hefyd yn ein helpu i wella ansawdd ein gwasanaeth yn barhaus.

  Mae ein polisi, y gallwch ei lawrlwytho yma, yn esbonio’n fanylach sut y byddwn yn rheoli ac yn ymateb i gwynion, adborth a sylwadau gan ddefnyddwyr gwasanaeth, aelodau a rhanddeiliaid eraill, ac unigolion eraill, am wasanaethau WWA, a sut y bydd y rhain yn cael eu defnyddio i gwella ystod ac ansawdd y gwasanaethau a ddarparwn.

  Mae’r pwyntiau allweddol o’r polisi isod.

  Sut i ddarparu adborth

  Os oes gennych unrhyw adborth neu sylw ynghylch sut y gallwn gwella ein gwasanaethau, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Os oes gennych ddiddordeb yn y gwasanaeth, e-bostiwch [email protected] neu ysgrifennwch at: Cymorth i Ferched Cymru, Tŷ Pendragon, Caxton Place, Pentwyn, CF23 8XE. Fyddwn ni’n sicrhau trosglwyddo’ch sylwadau i’r unigolyn, y tîm neu’r gwasanaeth y maent yn ymwneud ag ef.

  Os ydych chi’n anhapus ac yn dymuno cwyno

  Os ydych chi’n anhapus â’r gwasanaeth rydych chi wedi’i dderbyn, mae gennych chi yr hawl i gwyno. Os byddwch chi’n cysylltu â ni, byddwn ni’n ymchwilio yn brydlon, ac yn gweithio gyda chi i unioni pethau cyn gynted â phosib. Bydd WWA yn delio â phob cwyn yn deg ac yn dryloyw.

  Os ydych chi’n ddefnyddiwr gwasanaeth

  Gellir datrys llawer o gwynion yn anffurfiol ac, os ydych chi’n teimlo’n gyffyrddus yn gwneud hynny, dylech siarad â’ch gweithiwr allweddol WWA arferol yn y lle cyntaf a fydd yn gwneud eu gorau i geisio datrys eich mater. Os nad ydych yn teimlo’n gyffyrddus yn gwneud hynny gallwch ofyn am gael siarad â’u rheolwr. Os gall y gweithiwr neu’r rheolwr allweddol ddatrys eich cwyn ei hun, byddant yn gwneud hynny.

  Os ydych chi am wneud cwyn ffurfiol, naill ai ar ôl ceisio ei datrys yn anffurfiol neu’n syth, gallwch wneud hynny trwy ei hysgrifennu’n ysgrifenedig. Os oes angen cymorth arnoch i wneud hyn, gofynnwch i aelod o staff a gallwn eich cefnogi i wneud hyn. Gallwch anfon e-bost at [email protected] neu ei anfon trwy’r post at Gyfarwyddwr Datblygu Busnes a Gweithrediadau WWA, Cymorth Ferched Cymru, Tŷ Pendragon, Caxton Place, Pentwyn, CF23 8XE.

  Byddwn yn ymateb cyn pen 5 diwrnod gwaith i’ch cwyn gychwynnol ac yn rhoi gwybod i chi a oes angen cynnal ymchwiliad pellach. Byddwn yn eich diweddaru gydag amserlen fel eich bod chi’n gwybod beth i’w ddisgwyl.

  Os na fu’n bosibl sicrhau datrysiad i’ch cwyn sy’n foddhaol, gallwch ofyn iddi gael ei hadolygu gan rywun uwch.

  Os yw’r gŵyn yn ymwneud ag Uwch Reolwr, Cyfarwyddwr neu Brif Swyddog Gweithredol, rhaid i reolwr uwch neu Gadeirydd yr Ymddiriedolwyr arwain ar ddatrys y gŵyn, fel sy’n briodol.

  Os ydych chi am gwyno am aelod sy’n torri Safonau Gwasanaeth Ansawdd Cenedlaethol WWA
  Dadlwythwch y polisi ar wahân yma i gael manylion llawn.

  Os ydych chi’n aelod o’r WWA, rhanddeiliad arall, neu unigolyn

  Dylech gyflwyno’ch cwyn yn ysgrifenedig a’i hanfon trwy e-bost at [email protected] neu ysgrifennu at Gyfarwyddwr Datblygu Busnes a Gweithrediadau WWA, Cymorth i Ferched Cymru, Tŷ Pendragon, Caxton Place, Pentwyn, CF23 8XE.

  Byddwn yn ymateb cyn pen 5 diwrnod gwaith i’ch cwyn gychwynnol ac yn rhoi gwybod ichi a oes angen cynnal ymchwiliad pellach. Byddwn yn eich diweddaru gydag amserlen fel eich bod chi’n gwybod beth i’w ddisgwyl. Bydd yr Uwch Reolwr mwyaf priodol yn delio â hyn. Dylai cwyn ddarparu cymaint o fanylion â phosibl o beth yw’r broblem a sut hoffai’r achwynydd ei gweld yn cael ei datrys.

  Os na fu’n bosibl sicrhau datrysiad i’ch cwyn sy’n foddhaol, gallwch ofyn iddi gael ei hadolygu gan rywun uwch.

  Os yw’r gŵyn yn ymwneud ag Uwch Reolwr, Cyfarwyddwr neu Brif Swyddog Gweithredol, rhaid i reolwr uwch neu Gadeirydd yr Ymddiriedolwyr arwain ar ddatrys y gŵyn, fel sy’n briodol.

  Gofalu am eich gwybodaeth bersonol

  Mae pob cwyn a wneir yn cael ei thrin yn gyfrinachol a byddwn yn rhoi rhybudd preifatrwydd i chi sy’n egluro pa wybodaeth a gasglwn a beth a wnawn gyda’r wybodaeth hon a gyda phwy y bydd yn cael ei rhannu.

  Os ydych chi am drafod eich cwyn, adborth neu sylw gyda rhywun ar unrhyw adeg yn ystod y broses, ffoniwch ein swyddfa ar 02920 541551.

 • Ymholiadau Cyffredinol

  Sylwch na allwn gynning Cymorth i oroeswyr neu ddioddefwyr ar y rhif cyffredionol hwn.

  Ffôn: 02920 541551

  Ebost: [email protected]

  Welsh Women’s Aid
  Trais yn erbyn fenywod Canolfan Ragoriaeth
  Tŷ Pendragon,
  Plas Caxton,
  Pentwyn,
  Caerdydd,
  CF23 8XE

 • Ymholiadau’r Cyfryngau

  Nodwch mai cysylltiadau i newyddiadurwyr yw’r rhain yn unig, ac ni allwn wneud sylwadau ar achosion llys penodol.

  Swyddfa’r wasg: 07544 300983

  Ebost: [email protected]

  Os hoffech chi dderbyn datganiadau i’r wasg ebostiwch ni yn y cyfeiriad uchod.

  Ymholiadau gan fyfyrwyr/y cyhoedd

  Oherwydd y nifer o ymholiadau rydym ni’n eu derbyn dydyn ni ddim yn gallu cynorthwyo gydag ymholiadau gan fyfyrwyr ond efallai y byddai gennych ddiddordeb yn y tudalennau Gwybodaeth a Chymorth ar ein gwefan sy’n cynnwys gwybodaeth helaeth.

  Mae ein datganiadau diweddaraf i’r wasg i’w gweld yma.

 • Ymholiadau codi arian

  I gael gwybodaeth am roi, codi arian a chefnogi Cymorth i Ferched Cymru ebostiwch [email protected] neu ffonio 02920 541551.

 • Rhoi nwyddau i’r gwasanaethau lleol

  Os hoffech roi nwyddau ewch i’n cyfeiriadur ar-lein lle cewch fanylion am eich gwasanaeth/lloches leol. Neu cysylltwch os hoffech wneud rhodd genedlaethol i’r holl wasanaethau arbenigol yng Nghymru.

 • Ymholiadau aelodaeth

  Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau neu’n dymuno cael adnoddau penodol cysylltwch â: [email protected].

 • Ymholiadau gwefan

  Rydym ni wedi lansio ein gwefan Cymorth i Ferched Cymru newydd yn ddiweddar. Os na allwch chi ddod o hyd i’r dudalen rydych chi’n ei cheisio, cysylltwch â [email protected] neu ffonio 02920 541551.

 • Cysylltwch â Ffederasiynau Cymorth i Ferched eraill yn y DU:

  Scottish Women’s Aid

  Women’s Aid England

  Women’s Aid Federation Northern Ireland

Anfonwch neges atom: Plîs nodwch, nad yw WWA yn darparu gwasanaethau uniongyrchol i oroeswyr, heblaw trwy ddarparu Llinell Gymorth Byw Heb Ofn Llywodraeth Cymru. Os yw eich ymholiad yn ymwneud â chael gafael ar gymorth neu gyngor byddwn yn trosglwyddo eich neges i’r Llinell Gymorth Byw Heb Ofn, neu fel arall gallwch gysylltu â nhw yn uniongyrchol: https://llyw.cymru/byw-heb-ofn/cam-drin-domestig-yng-nghymru

  Find us

  Cymorth i Ferched Cymru

  Pendragon House, Caxton Place, Pentwyn, Cardiff, United Kingdom

  02920 541551

  We're looking for 2 people to join our wonderful Business Support team. 💼Business Support Officers 💰£20,444.00 – £22,129.00 p/a pro rata 👉1 x Full time; 1 x Part time For more info & to apply, check out our website: welshwomensaid.org.uk/workwit… *Deadline approaching* pic.twitter.com/L2ThgbXRqF

  Yesterday from WelshWomensAid's Twitter