Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Campaigning & Influencing

19 Tachwedd, 2020

Deunyddiau Ymgyrchu Diwrnod Byd-eang y Plant

Cyflwyniad       

Cyn Covid-19 cynhaliodd Cymorth i Ferched Cymru waith ymchwil i’r sefyllfa o ran y gwasanaethau arbenigol oedd ar gael ledled Cymru i blant a phobl ifanc oedd wedi profi pob math o gamdriniaeth, gan ddarganfod sector oedd â llawer rhy ychydig o adnoddau i ddiwallu’r angen. Ers mis Mawrth 2020 dim ond gwaethygu a wnaeth y sefyllfa honno, wrth i wasanaethau arbenigol ddefnyddio dulliau mwyfwy creadigol i ymgysylltu â phlant a phobl ifanc, a llawer o’r rheini wedi colli’u mynediad at bob math o gymorth allanol arall.

Yn fyr, mae’n bwysicach nag erioed i leisiau plant a phobl ifanc gael eu clywed ac i gymorth fod ar gael a dyna paham yr ydym wedi creu Pecyn Cymorth Ymgyrchoedd Mae Plant yn Bwysig ar gyfer Diwrnod Byd-eang y Plant 2020, a hynny fel rhan o ymgyrch Cymorth i Ferched Cymru i gynyddu’r cyllid ar gyfer cymorth arbenigol i sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn medru cael mynediad at y cymorth sydd ei angen arnynt.

Isod cewch ddolenni i adroddiadau, papurau briffio, taflenni ffeithiau, fideos, data a ffeithluniau y gellwch eu defnyddio i godi ymwybyddiaeth o anghenion plant a phobl ifanc am gymorth arbenigol ar gyfer Diwrnod Byd-eang y Plant ar 21 Tachwedd a thu hwnt.

Data allweddol 

Dengys adroddiad data aelodaeth blynyddol Cymorth i Ferched Cymru fod yng Nghymru yn y flwyddyn 2019/20 y canlynol:

  • 3,312 o blant a phobl ifanc wedi derbyn cymorth gan wasanaethau arbenigol yn y gymuned.
  • 1154 o blant a phobl ifanc yn byw mewn llochesi brys ar ryw adeg y llynedd.
  • 6,661 o blant a phobl ifanc wedi mynychu sesiynau codi ymwybyddiaeth a gynhaliwyd yn eu hysgolion gan wasanaethau arbenigol ym maes trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol (VAWDASV).

Drwy gydol pandemig COVID-19 gellir rhagweld bod pob maes wedi gweld gweld cynnydd mewn cam-drin domestig, trais rhywiol, priodas dan orfod, yr hyn a elwir yn drais ar sail anrhydedd, cam-drin plant yn rhywiol, anffurfio organau cenhedlu benywod, camfanteisio a mathau eraill o drais yn erbyn menywod a merched.

Mae data llinell gymorth Byw Heb Ofn yn ystod pandemig COVID-19 yn dangos y canlynol:

  • Nododd 824 o alwyr a oedd yn profi camdriniaeth fod ganddynt blant, sy’n golygu tua 1,575 o blant
  • Cynnydd o 275% mewn atgyfeiriadau diogelu o’i gymharu â’r un cyfnod y llynedd.

Fideos You Tube:

  1. Mae Lorna yn darllen cerdd a gyfansoddodd sy’n disgrifio poen a dryswch colli ei llais pan oedd yn blentyn oedd yn byw gyda chamdriniaeth:  https://www.youtube.com/watch?v=IbyM2dd_7pU
  2. Mae Sarah yn myfyrio ar y ffaith iddi golli ei diniweidrwydd pan ddygwyd ei phlentyndod oddi arni gan law ei drwgweithredwr: https://www.youtube.com/watch?v=iY95K8hV-kM.
  3. Mae Tannith yn cofio’i phrofiadau o fod mewn perthynas dreisgar ers yn 19 oed gyda dyn 15 mlynedd yn hŷn na hi.  https://www.youtube.com/watch?v=oc4QLwSETEY.
  4. Mae Jenni yn cofio’r gamdriniaeth a brofodd yn ystod ei phlentyndod a’r hyn a gostiodd iddi ac mae’n hawlio’i rhyddid yn ôl:  https://www.youtube.com/watch?v=GTAdc1sG_Dk .
  5. Mae Kara yn myfyrio ar effaith camdriniaeth yn ystod plentyndod, a’i harweiniodd i frwydro dros y freuddwyd o berchnogi ei chartref ei hun:     https://www.youtube.com/watch?v=An4K7P91_fs.  
Adnoddau:

The @LiveFearFree helpline is available for you 24/7. Whether you are concerned about yourself or someone you know, the helpline is there to offer support in a variety of languages ☎️ Call 0808 80 10 800 📲 Text 078600 77333 💻 Webchat gov.wales/live-fear-free #StandWithSurvivors pic.twitter.com/TjKJG2VtQR

About 2 hours ago from WelshWomensAid's Twitter