Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Ardal yr Aelodau: Ymgyrchoedd

Ymgyrchoedd cyfredol

Cefnogi plant a phobl ifanc
Ym mis Medi byddwn ni’n ymgyrchu i godi ymwybyddiaeth am effaith cam-drin domestig, trais rhywiol a phob math arall o drais yn erbyn menywod ar blant a phobl ifanc ar draws Crymu.

Fel rhan o’r gwaith hwn byddwn yn cynnal seminar ynghylch gweithio i atal profiadau niweidiol mewn plentyndod ac yn rhedeg ymgyrch i godi ymwybyddiaeth ar y cyfryngau cymdeithasol.

Os oes gennych chi unrhyw astudiaethau achos, data neu wybodaeth yr hoffech eu cyfrannu i’r ymgyrch, neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth ebostiwch [email protected]

Effaith diwygiadau lles ar oroeswyr cam-drin a thrais
I nodi Diwrnod Heddwch Rhyngwladol eleni ar 21 Medi rydym ni’n gweithio gyda Ffederasiwn Women’s Aid England, Scottish Women’s Aid a Ffederasiwn Women’s Aid Northern Ireland i godi ymwybyddiaeth am effaith diwygiadau lles ar oroeswyr gan gynnwys y ‘cymal trais’ credyd treth dau blentyn, y cap budd-daliadau a chapiau a chyfyngiadau budd-dal tai.

Os oes gennych chi astudiaethau achos, data, negeseuon allweddol neu wybodaeth yr hoffech eu cyfrannu i’r ymgyrch, neu os hoffech gael ragor o wybodaeth ebostiwch [email protected]

Ymgyrchoedd parhaus

Achub Llochesi Achub Bywydau

Rydym ni’n ymgyrchu’n barhaus am gyllid sicr a chynaliadwy ar gyfer gwasanaethau arbenigol trais yn erbyn menywod ar draws Cymru.

Fel rhan o hyn, cynhalion ni ymgyrch llwyddiannus yn erbyn cynlluniau Llywodraeth y DU i osod cap ar fudd-daliadau tai yn y sector tai a gynorthwyir ar gyfraddau Lwfans Tai Lleol tan 2019, gyda’r gobaith o ddatblygu model cyllido ar y pwynt hwnnw. Byddai’r cap gwreiddiol wedi lleihau’n sylweddol y budd-dal tai mae llochesi’n ei dderbyn a byddai wedi gorfodi 69% o lochesi i gau.

Mae data gan ein haelodau wedi cyfrannu drwy gydol yr ymgyrch hwn ac wedi llywio, ymhlith pethau eraill:

• Ein hymateb i Gynigion Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18
• Briffiadau i Aelodau Cynulliad ac ASau
• Ein Hadroddiad ar Gyflwr y Sector
• Sylw yn y Cyfryngau

Rydym ni wedi datblygu pecyn ymgyrchu i grwpiau aelodau, i’w helpu i ymgyrchu yn erbyn toriadau cyllid a phenderfyniadau cyllido annheg, sydd ar gael yma.

Ymgyrch #CamuYmlaen

Fel rhan o Ymgyrch #CamuYmlaen Menywod yn Erbyn Trais Ewrop rydym ni wedi cydweithio gyda Ffederasiwn Women’s Aid yn Lloegr, Ffederasiwn Women’s Aid Gogledd Iwerddon a Women’s Aid yr Alban i alw am gyllid sicr a chynaliadwy ar gyfer gwasanaethau arbenigol trais yn erbyn menywod ar draws y DU.

Fel rhan o’r gwaith, buom yn ymgyrchu ochr yn ochr ag IC Change dros basio Deddf sy’n galw am gadarnhau Confensiwn Istanbul. Rydym ni’n hynod o falch fod Deddf Atal a Brwydro Trais yn Erbyn Menywod a Thrais Domestig (Cadarnhau Confensiwn) 2017 wedi derbyn cydsyniad brenhinol ar 27 Ebrill. Mae’r Ddeddf hon yn garreg filltir bwysig yn ein gwaith i atal trais yn erbyn menywod ar lefel Ewropeaidd.

Confensiwn Istanbul yw’r offeryn cyntaf sy’n rhwymo’n gyfreithiol i gynnwys pob math o drais yn erbyn menywod gan gynnwys cam-drin domestig, trais rhywiol, FGM, priodas dan orfod, stelcian, aflonyddu rhywiol a’r hyn a elwir yn drais ar sail anrhydedd. Mae’n cynnwys mesurau manwl ym meysydd polisi, atal, diogelu, darpariaeth ac erlyn – y meysydd sydd angen i ni eu cael yn iawn os ydym ni am ddileu trais yn erbyn menywod.

Ymgyrchoedd y gorffennol

Ym mis Mai 2017 buom yn ymgyrchu i godi ymwybyddiaeth am reolaeth gymhellol. Buom yn gweithio gydag ITV i adrodd stori un fenyw ac amlygu’r hyfforddiant rydym ni wedi’i wneud gyda’r heddlu ar sut i adnabod arwyddion rheolaeth gymhellol. Hefyd cyhoeddom ni friffiad am effaith rheolaeth gymhellol ar iechyd meddwl pobl.

Roedd ein hymgyrch ar reolaeth gymhellol yn cyd-fynd ag ail-lansio ymgyrch Croesi’r Llinell Llywodraeth Cymru i godi ymwybyddiaeth am gam-drin emosiynol.

I wybod mwy am ein hymgyrchoedd parhaus, cyfredol neu ar y gweill, ebostiwch [email protected]

E-newsletter

Get the latest updates direct to your inbox

Join our team for the Cardiff Half Marathon on 28 March 2021! If a large event doesn't feel right for you, simply run wherever you choose on any date during March. Find out more here: welshwomensaid.org.uk/support… pic.twitter.com/zvnCfGbFMw

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter