Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi

Ardal yr Aelodau: Safonau

Mae Safonau Ansawdd Cenedlaethol Cymorth i Ferched Cymru yn ffurfio set o feini prawf achrededig y gall gwasanaethau arbenigol penodol sy’n ymwneud â cham-drin domestig eu defnyddio i dystio ansawdd eu darpariaeth.

Mae’r rhain yn ymgorffori egwyddorion cyfranogi, llywodraethu tryloyw a chyflenwi gwasanaeth ar sail anghenion, ac yn gosod natur a safon y ddarpariaeth sydd ei hangen i alluogi pobl a effeithir gan gam-drin domestig i ymdopi a gwella oddi wrth eu profiadau o gam-drin. Mae’r Safonau Ansawdd Cenedlaethol yn cynnig fframwaith i wasanaethau cam-drin domestig arbenigol gyflwyno tystiolaeth am eu hansawdd a’u heffeithiolrwydd i randdeiliaid a defnyddwyr gwasanaeth.

Mae’r Safonau’n unol ag arweiniad statudol Deddf Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 sy’n cael ei ddatblygu a hefyd cânt eu mapio ar ofynion y fframwaith hyfforddi cenedlaethol. Maen nhw’n ystyried agweddau strategol sydd heb eu datganoli gan y Swyddfa Gartref a’r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn ogystal â safonau’r UE a safonau darpariaeth gwasanaeth ataliol, amddiffynnol a chefnogol a gydnabyddir yn rhyngwladol.

Mae aelodau o Cymorth i Ferched Cymru’n gymwys i ymgeisio am Safonau Ansawdd Cenedlaethol Cymorth i Ferched Cymru. Ar hyn o bryd nid oes ffi’n gysylltiedig â’r broses asesu gan fod Llywodraeth Cymru’n cefnogi cyflwyno’r safonau yng Nghymru yn ystod 2017-18.

Yng ngeiriau’r Ymgynghorydd Cenedlaethol:
“Un o fy nghyfrifoldebau allweddol fel Ymgynghorydd Cenedlaethol yw gwella cysondeb, cydlyniad ac ansawdd darpariaeth gwasanaeth yng Nghymru i alluogi unigolion, lle bynnag y bônt, i gyrchu gwasanaethau cynhwysol, ansawdd uchel sy’n diwallu eu hanghenion. Mae Safonau Ansawdd Cenedlaethol Cymorth i Ferched Cymru’n cynnig fframwaith sicrwydd ansawdd ar sail tystiolaeth i’r darparwyr, y comisiynwyr a’r defnyddwyr sy’n cyrchu’r gwasanaethau. Dylai cyflwyno’r Safonau Ansawdd Gwasanaeth fod yn sail ar gyfer modelau comisiynu cynaliadwy ar gyfer gwasanaethau VAWDASV; gan gynnig nod ansawdd y dylai pob darparwr geisio ei gyflawni.”
Rhian Bowen-Davies, Ymgynghorydd Cenedlaethol ar gyfer Trais yn Erbyn Menywod, mathau eraill o Drais ar Sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol.

lawrlwytho Dogfen Gyflwyno’r Safonau Ansawdd Cenedlaethol
lawrlwytho Llawlyfr Gwasanaeth y Safonau Ansawdd Cenedlaethol

i gael rhagor o wybodaeth am y safonau, neu i ymgeisio, ebostiwch [email protected]

Mae’r gwasanaethau canlynol wedi pasio’n llawn:

  • Cymorth i Ferched Cyfannol
  • Gwasanaethau uniongyrchol WWA (Wrexham a Colwyn)
  • Bawso
  • Cymorth i Ferched RCT
  • Cymorth i Ferched Abertawe
  • Cymorth i Ferched Caerdydd

Mae’r gwasanaethau canlynol wedi pasio’n amodol:

  • Canolfan Argyfwng Teuluol Montgomeryshire
  • Gwasanaeth Cam-drin Domestig yn y Cartref Gorllewin Cymru
  • Cymorth i Ferched Casnewydd
  • Cymorth i Ferched Port Talbot ac Afan


Gwasanaethau’n derbyn eu tystysgrifau Safonau Ansawdd Cenedlaethol yn y digwyddiad Mae Plant yn Bwysig, mis Mawrth 2017.

E-newsletter

Get the latest updates direct to your inbox

Join our team for the Cardiff Half Marathon on 28 March 2021! If a large event doesn't feel right for you, simply run wherever you choose on any date during March. Find out more here: welshwomensaid.org.uk/support… pic.twitter.com/zvnCfGbFMw

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter