Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi

Ardal yr Aelodau: Buddion Aelodaeth

Rydych chi, ein haelodau, yn ffurfio ffederasiwn Cymreig o wasanaethau arbenigol sy’n gweithio fel rhan o ffederasiwn Women’s Aid ar draws y DU i ddarparu llais cyfunol cryf ar faterion o bwys i ni yn ein gwaith i ddileu cam-drin domestig a phob math o drais yn erbyn menywod.

Mae buddion Aelodaeth Lawn Cymorth i Ferched Cymru’n cynnwys:

 • Cyfleoedd i gyfrannu at ddatblygiadau polisi rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol. Mae cyfleoedd yn cynnwys, er enghraifft:
  – Cyfarfodydd aelodau rhanbarthol a chenedlaethol i gasglu adborth ar faterion polisi / deddfwriaethol / strategaeth berthnasol.
  – Cyfarfodydd grwpiau gorchwyl a gorffen thematig i gasglu tystiolaeth ac adborth i gynorthwyo Llywodraeth Cymru (e.e. ar faterion cyllido, i lywio datblygu model ar gyfer cyllido gwasanaethau arbenigol).
 • Y diweddariadau a’r cylchlythyrau electronig diweddaraf sy’n cynnwys gwybodaeth am ein gwaith, am bolisi ac ymchwil perthnasol i’r sector, pecynnau cymorth a chanllawiau.
 • Cyfleoedd i gyfrannu at ymgyrchoedd cenedlaethol a rhyngwladol, a lywir gan brofiad ac anghenion ein gwasanaethau arbenigol a’n goroeswyr, a mynediad at rwydweithiau a deunyddiau ymgyrchu.
 • Cyngor a gwybodaeth ar gyfer darparu gwasanaethau arbenigol ac ymarfer newydd, addawol a gorau yn y sector, gan gynnwys cymorth i broffilio eich gwasanaeth yn genedlaethol.
 • Y cyfle i gyfrannu at ddatblygu a chyflenwi model ‘Newid sy’n Para’ ar gyfer ymyrraeth gynnar i ymdrin â trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
 • Gwybodaeth a chymorth ymarferol ar Adnoddau Dynol a datblygu busnes, gan arweinwyr AD a datblygu busnes Cymorth i Ferched Cymru, gyda chyswllt â chymorth pellach ar gyfradd ymgynghori ostyngol.
 •  Mynediad at gyflenwi allan o oriau a dargyfeirio galwadau i Linell Gymorth Byw Heb Ofn Cymru, a gyllidir gan Lywodraeth Cymru ac a gyflenwir gan Cymorth i Ferched Cymru.
 • Cydnabyddiaeth fel Aelod Cyflawn yn unol â’n Memorandwm a’n Erthyglau Cymdeithasu a hawliau pleidleisio yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol; cedwir isafswm o 4 lle ar ein Bwrdd Ymddiriedolwyr ar gyfer Aelodau Cyflawn.
 • Cyngor a chymorth un i un ar bolisi ac arweiniad ymarfer, a mynediad at gymorth i helpu i adeiladu capasiti a chynaladwyedd eich gwasanaethau.
 • Y cyfle i ymuno â Cymorth i Ferched Cymru mewn partneriaeth genedlaethol wedi’i chydlynu i gyflenwi gwasanaethau, fel bo’r cyfle’n codi ac yn amodol ar anghenion ein haelodau a goroeswyr (e.e. Gwasanaeth Hyfforddi Cenedlaethol).
 • Cymhwysedd i ymgeisio am achrediad cenedlaethol drwy Safonau Ansawdd Cenedlaethol Cymorth i Ferched Cymru ar gyfer gwasanaethau arbenigol.
 • Y cyfle i gyfrannu at ddiwygio cynllun busnes strategol tair blynedd a blaenoriaethau gweithredu blynyddol Cymorth i Ferched Cymru.
 • Buddion ariannol drwy ostyngiadau grŵp a drefnir i aelodau e.e. yswiriant (Polisi Yswiriant Lloches Arbenigol ar gael i’n haelodau drwy DE Ford Insurance Brokers sy’n cynnwys mynediad at wefan Iechyd a Diogelwch benodol a chyngor ffôn am ddim – Cliciwch yma am rhagor o wybodaeth); Rheoli achosion ar-lein a system cofnodi data (OASIS).
 • Rhwydwaith i Brif Swyddogion a Chyfarwyddwyr rannu syniadau ac ymarfer ar waith sy’n ymwneud â llywodraethiant, datblygu strategol a gwaith partneriaeth, gyda chefnogaeth Prif Weithredwr Cymorth i Ferched Cymru.
 • Mynediad at adroddiadau dadansoddi data rhanbarthol a chenedlaethol i gefnogi asesiadau lleol o anghenion, datblygu busnes a chodi arian.
 • Cyfraddau gostyngol ar gyfer hyfforddiant arbenigol ac achrededig.
 • Mynediad am ddim a gostyngol, gyda blaenoriaeth archebu i raglen o seminarau, gweminarau a digwyddiadau, a’r cyfle i gefnogi cynlluniau cyfathrebu cenedlaethol.
 • Defnydd o logo Cymorth i Ferched Cymru (Aelodau Cyflawn yn unig) i ddangos eich cyswllt â Cymorth i Ferched Cymru.

Lawrlwytho Pecyn Aelodaeth Lawn: Ffurflen Gais y Gwasanaethau Arbenigol
Lawrlwytho Cytundeb Lefel Gwasanaeth
Lawrlwytho logo Cymorth i Ferched Cymru

Mae aelodaeth yn cael ei adnewyddu bob blwyddyn.

Canfod Swyddi Elusennol – Cynnig i Aelodau
Mae Cymorth i Ferched Cymru’n falch i gyhoeddi partneriaeth gyda Canfod Swyddi Elusennol, i gyd-fynd ag ail-lansio ein gwefan genedlaethol newydd fydd yn cynnwys adran recriwtio benodol ar gyfer swyddi mewn elusennau trais yn erbyn menywod a cham-drin domestig yng Nghymru a’r Trydydd Sector yng Nghymru’n gyffredinol.
Llwyfan swyddi ar-lein yn unig ar gyfer y Trydydd Sector yng Nghymru yw Canfod Swyddi Elusennol. Mae modd ei ddefnyddio ar gyfrifiadur pen desg, symudol a thabled sy’n golygu bod swyddi’n hawdd eu gweld a’u cyrchu ar bob dyfais. Mae Canfod Swyddi Elusennol yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i dargedu unigolion drwy oed, rhyw a demograffeg gan sicrhau bod yr ymgeiswyr iawn yn cael eu teilwra i’ch swyddi chi. Mae’n cyrraddd dros 30,000 o bobl yng Nghymru bob wythnos drwy Facebook ac yn derbyn 14,000 argraff yr wythnos drwy Twitter a chaiff ei optimeiddio drwy’r holl lwyfannau cyfryngau cymdeithasol eraill. Ar hyn o bryd mae dros 2000 o unigolion wedi cofrestru ar gyfer hysbysiadau swyddi Canfod Swyddi Elusennol, ac mae’n cael budd o hyrwyddo parhaus drwy’r llwyfan Android.
Gall Cymorth i Ferched Cymru gynnig cyfradd ostyngol arbennig i’n haelodau o £135* yn unig am bob swydd (fel arfer mae’n £150) i hysbysebu ar lwyfan Canfod Swyddi Elusennol sy’n cysylltu â gwefan Cymorth i Ferched Cymru. Mae’r costau’n is ar gyfer swyddi niferus, a bydd y swyddi’n parhau’n fyw ar y ddau safle am faint bynnag o amser sydd ei angen.
I drafod sut y gallai Canfod Swyddi Elusennol eich helpu cysylltwch â Matt Bates ar [email protected] neu 07771 920370 neu [email protected] neu ar 07557 132390.

E-newsletter

Get the latest updates direct to your inbox

Thanks to the Cross Party Group on Women for the chance to speak today about the response to violence against women and girls in Wales ⁦@WENWales⁩ ⁦@OxfamCymru#endVAWG pic.twitter.com/0k1rLIWwon

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter