Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi

Tim Ymgysylltu

 

Gwendolyn Sterk
Pennaeth Materion Cyhoeddus a Chyfathrebu

Cynrychioli anghenion goroeswyr trais yn erbyn menywod i wneuthurwyr polisi a phobl ddylanwadol, gan gynnwys llywodraeth Cymru a’r DU a datblygu ac arwain ymgyrchoedd ar sail profiadau goroeswyr i godi proffil trais yn erbyn menywod a merched, cam-drin domestig a thrais rhywiol, a Cymorth i Ferched Cymru.

 

 

Jordan Brewer
Swyddog Polisi ac Ymchwil

Yn gyfrifol am gefnogi datblygiad deddfwriaeth, polisi ac arfer effeithiol ym maes trais yn erbyn menywod, monitro ac ymateb i newidiadau deddfwriaethol a pholisi, cefnogi gwell gwaith amlasiantaethol a hyrwyddo polisïau ac arferion priodol o fewn yr holl asiantaethau perthnasol, ac ymhlith gwasanaethau arbenigol.

 

 

 

Sophie Weeks
Swyddog Cyfryngau a Chysylltiadau Allanol

Cyfrifol am ddatblygu a chyflenwi cynllun ymgyrchoedd cenedlaethol wedi’i lywio gan wasanaethau arbenigol ac anghenion goroeswyr, blaenoriaethau polisi a datblygiadau deddfwriaethol, ac am godi ymwybyddiaeth gyhoeddus o gwmpas a natur trais yn erbyn menywod, anghenion goroeswyr a sut i’w atal.

 

 

 

Charlotte Archibald
Swyddog Cyfathrebu Strategol

Mae Charlotte yn gweithio i gyfrannu at waith cyfathrebu, ymgyrchoedd a materion cyhoeddus Cymorth i Ferched Cymru, gyda ffocws strategol penodol ar herio diwylliant aflonyddu rhywiol menywod a merched, cam-drin rhywiol a chael eu cosbi yng Nghymru, gan gadw lleisiau goroeswyr yn ganolog.

 

 

Catherine Phillips
Cynydlydd Atal Mae Plant yn Bwysig

Gweithio i ddylanwadu ar bolisi sy’n hybu newid cadarnhaol i blant a phobl ifanc yn ymwneud ag effaith trais yn erbyn menywod a merched, gan gynnwys cam-drin domestig a thrais rhywiol a galluogi ei atal.

 

 

 

 

Heddwen Daniel
Swyddog Atal

Mae Heddwen yn chwarae rhan weithredol yn natblygiad a chyflwyniad integreiddio dulliau ataliol i mewn i bolisi, deddfwriaeth ac arfer ledled Cymru sy’n cefnogi’r genhadaeth Cymorth i Ferched a’i haelodau i roi diwedd ar drais yn erbyn menywod a merched.

 

 

 

 

Miriam Merkova
Pennaeth Ymgysylltu

Yn gyfrifol am reoli’r timau materion cyhoeddus, aelodaeth a datblygu gwasanaethau. Mae Tina yn arwain ar gyfeiriad strategol y timau ymgysylltu, gan sicrhau cyfranogiad a datblygiad aelodau a rhanddeiliaid yn unol â strategaeth Cymorth Menywod Cymru.

 

 

 

Becky Jones
Rheolwr Datblygu Gwasanaethau

Yn gyfrifol am reoli o fewn y tîm Ymgysylltu’n gyfrifol am gynllunio, rheoli a chryfhau gweithgareddau datblygu gwasanaeth Cymorth i Ferched Cymru i’n haelodaeth genedlaethol. Arwain ac gydweithio gydag aelod-wasanaethau i gyflenwi ymatebion gwasanaeth gwell i fenywod, dynion, plant a phobl ifanc a effeithir gan gam-drin gyda ffocws ar fynd i’r afael ag anfantais ac anghenion cymhleth niferus.

 

Sara Timothy
Swyddog Datblygu Gwasanaethau Aelodaeth

Cyfrifol am oruchwylio nod ansawdd Safonau Ansawdd Cenedlaethol i aelod wasanaethau Cymorth i Ferched.

 

 

 

 

 

Ffion Matthews
Swyddog Datblygu Gwasanaethau 

Mae Ffion yn cefnogi gwasanaethau arbenigol ledled Cymru i adeiladu gallu, tystiolaethu effaith a darparu cefnogaeth o ansawdd uchel. Hyn yn cynnwys darparu gwybodaeth, adnoddau a hyfforddiant, a chefnogi gwasanaethau lleol a rhanbarthol a chonsortia o wasanaethau aelodau lle bo angen.

 

 

 

Rhian Price
Swyddog Cymorth Prosiect Datblygu Gwasanaethau

Mae Rhian yn darparu cefnogaeth i’r tîm Datblygu Gwasanaethau.

 

E-newsletter

Get the latest updates direct to your inbox

We were pleased to contribute to this report on nightlife reopening in Wales, from a survivor perspective. Alcohol is NEVER an excuse for violence or abuse-it is everyone's right to live fear free. twitter.com/WalesVPU/statu…

About 3 hours ago from WelshWomensAid's Twitter