Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi

Tim Ymgysylltu

 

Gwendolyn Sterk
Rheolwr Materion Cyhoeddus
Cyfrifol am gynllunio a rheoli tîm polisi ac ymgyrchoedd Cymorth i Ferched er mwyn cryfhau sefyllfa Cymorth i Ferched Cymru fel y corff polisi ac ymgyrchu arweiniol yng Nghymru ar gyfer cam-drin domestig a thrais yn erbyn menywod.

 

  

 

 

Becky James
Swyddog Cyfryngau a Chysylltiadau Allanol
Cyfrifol am ddatblygu a chyflenwi cynllun ymgyrchoedd cenedlaethol wedi’i lywio gan wasanaethau arbenigol ac anghenion goroeswyr, blaenoriaethau polisi a datblygiadau deddfwriaethol, ac am godi ymwybyddiaeth gyhoeddus o gwmpas a natur trais yn erbyn menywod, anghenion goroeswyr a sut i’w atal.

 

 

 

 

 

Catherine Phillips
Cynydlydd Atal Mae Plant yn Bwysig
Gweithio i ddylanwadu ar bolisi sy’n hybu newid cadarnhaol i blant a phobl ifanc yn ymwneud ag effaith trais yn erbyn menywod a merched, gan gynnwys cam-drin domestig a thrais rhywiol a galluogi ei atal.

 

 

 

 

 

 

Miriam Merkova
Rheolwr Datblygu Gwasanaethau
Yn gyfrifol am gynllunio, rheoli a chryfhau gweithgareddau datblygu gwasanaeth Cymorth i Ferched Cymru i’n haelodaeth genedlaethol. Yn arwain ac gydweithio gydag aelod-wasanaethau i gyflenwi ymatebion gwasanaeth gwell i fenywod, dynion, plant a phobl ifanc a effeithir gan gam-drin gyda ffocws ar fynd i’r afael ag anfantais ac anghenion cymhleth niferus.
Yn arwain rhaglen waith Cymorth i Ferched Cymru i gyflwyno Safonau Ansawdd Gwasanaeth Cenedlaethol i aelod-wasanaethau, codi capasiti gwasanaethau i gwrdd ag anghenion plant a effeithir gan gam-drin a chyflenwi rhaglenni atal, peilota a chyflwyno’r model gwasanaeth ‘newid sy’n para’ yng Nghymru ac adeiladu capasiti gwasanaethau arbenigol i ymateb i amgylcheddau comisiynu.

 Christina Parker
Swyddog Datblygu Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc
Canolbwyntio ar raglenni ataliol a chanfod prosiectau sy’n cyflenwi gwasanaethau a arweinir gan anghenion, eu llywio gan drawma ac yn seiliedig ar gryfderau, a lledaenu dysgu ac ymarfer da ar gyfer gwella atal, darpariaeth a chymorth i wasanaethau sy’n gweithio i ddileu trais yn erbyn menywod a merched i blant a phobl ifanc yng Nghymru, gan gynnwys aelodau Cymorth i Ferched Cymru.

 

 

 

Ami Willcox
Swyddog Atal Cenedlaethol
Canolbwyntio ar agenda’r Dull Addysg Gyflawn ac ataliol, gyda chyfrifoldeb am ddod â phartneriaid allweddol at ei gilydd i gynyddu arbenigedd ar draws y gwasanaethau arbenigol a chomisiynwyr yng Nghymru i gynorthwyo plant a phobl ifanc a effeithir gan drais yn erbyn menywod a phlant.

 

 

 

 

Anna Rogers
Swyddog Datblygu Gwasanaethau Aelodaeth

Cyfrifol am oruchwylio nod ansawdd Safonau Ansawdd Cenedlaethol i aelod wasanaethau Cymorth i Ferched.

 

 

 

 

 

Sara Timothy (Cyfnod Mamolaeth ar gyfer Anna Rogers)
Swyddog Datblygu Gwasanaethau Aelodaeth

Cyfrifol am oruchwylio nod ansawdd Safonau Ansawdd Cenedlaethol i aelod wasanaethau Cymorth i Ferched.

 

 

 

 

Helen Twidle
Swyddog Datblygu Gwasanaethau
Cyllidir y swydd hon gan Brosiect Adeiladu Capasiti Sefydliad Banc Lloyds ac mae’n gweithio mewn partneriaeth i wella capasiti gwasanaethau arbenigol ar draws Cymru. Mae’r rôl yn cefnogi gwasanaethau arbenigol ar draws Cymru i adeiladu eu capasiti, tystio i effaith eu gwaith a chyflwyno cymorth ansawdd uchel.

 

 

 

 

Eli Crouch – Puzey
Swyddog Polisi ac Ymchwil

Cyfrifol am gefnogi datblygiad deddfwriaeth, polisi ac ymarfer effeithiol ym maes trais yn erbyn menywod, monitro ac ymateb i newidiadau deddfwriaethol a pholisi.

E-newsletter

Get the latest updates direct to your inbox

Rydym yn chwilio am hyfforddwr arbenigol sydd â gwybodaeth ragorol am atal trais yn erbyn menywod a rôl gwasanaethau wrth ymateb i oroeswyr. Cewch wybod mwy yma: welshwomensaid.org.uk/joinus

About 2 hours ago from WelshWomensAid's Twitter