Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Ein Hymddiriedolwyr a’n Prif Swyddog Gweithredol

Bwrdd Ymddiriedolwyr Cymorth i Ferched Cymru

Ein Bwrdd Ymddiriedolwyr sy’n gyfrifol am lywodraethu cyffredinol a chyfeiriad strategol y sefydliad. Mae’r Bwrdd yn cyfarfod yn rheolaidd i drafod, penderfynu ac adolygu ein strategaethau a’n polisïau a derbyn adroddiadau a diweddariadau gan ein uwch dîm rheoli. Maen nhw’n sicrhau ein bod yn cydymffurfio â’r holl ofynion cyfreithiol a rheoleiddiol angenrheidiol. Mae ein hymddiriedolwyr yn gweithio i ni’n wirfoddol i wneud yn siŵr ein bod yn gwneud popeth a allwn i ddileu cam-drin domestig a phob math o drais yn erbyn menywod a phlant.

  • Danielle Dolby: daw â chyfoeth o brofiad cyllidol i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr. Ymunodd â Heddlu Dyfed Powys yn 2008 fel cyfrifydd dan hyfforddiant, gan lwyddo yn ei harholiadau terfynol gyda CIPFA yn 2012. Mae wedi parhau i weithio gyda Heddlu Dyfed Powys yn yr adran cyfrifon ariannol. Danielle yw Trysorydd Cymorth i Ferched Cymru.
  • Joy Dyment: mae wedi ymwneud â chodi ymwybyddiaeth a hyrwyddo gwasanaethau cam-drin domestig ar lefel weithrediadol a strategol drwy gydol ei gyrfa ac mae ganddi rwydweithiau sydd wedi’u datblygu’n dda ar draws Gogledd Cymru mewn cyrff statudol, cyfiawnder troseddol a gwirfoddol. Mae Joy wedi gweithio yn y sector cyfiawnder troseddol ers llawer o flynyddoedd gydag oedolion a phlant, i ddechrau gyda Gwasanaeth Profiannaeth Gogledd Cymru ac yn fwy diweddar gyda Gwasanaethau Plant. Joy bellach yw Prif Weithredwr Stepping Stones Gogledd Cymru, gan gefnogi oedolion sydd wedi’u cam-drin yn rhywiol pan oedden nhw’n blant.
  • Mae gan Rachael Eagles dros 4 mlynedd profiad o gweithio yn y maes cam-drin domestig ac yn Brif Weithredwr Calan DVS. Mae Rachael wedi hyfforddi a chymhwyso’n IDVA, hi yw Cadeirydd Fforwm Lleol Cam-drin Domestig Ceredigion, ac mae’n cynrychioli gwasanaethau Cymorth i Ferched mewn partneriaethau rhanbarthol yn rhanbarth canolbarth a gorllewin Cymru.
  • Morgan Fackrell: bu’n weithredwr ac ymgyrchydd cymunedol ers dros 30 o flynyddoedd. Drwy ei gwaith yn y mudiad menywod, cyngor ac eiriolaeth, a’r mudiad rhyddid hoyw a lesbaidd mae wedi datblygu sgiliau, gwybodaeth ac arbenigedd sydd wedi ffurfio ei hagwedd at ei gwaith cymunedol a’i gwasanaeth cyhoeddus. Ers yn agos i 25 mlynedd mae Morgan wedi gweithio ar lefel uwch/strategol neu brif weithredwr ac ar hyn o bryd hi yw Prif Weithredwr Cymorth i Ferched Caerdydd, ond dyw hi ddim wedi colli ei chysylltiad â’r gwaith dydd i ddydd.
  • Julia Hobbs: ymunodd fel Prif Weithredwr Cymorth i Ferched Glyndŵr ym mis Mehefin 2013, yn dilyn gyrfa’n rhychwantu’r sectorau iechyd, busnes ac elusennol. Roedd lle ar gynllun arweinyddiaeth y GIG yn gyfle i Julie fanteisio ar ei hagwedd arloesol at hybu iechyd a rheolaeth yn y DU, UDA a Chanada.
  • Jessica Taylor: ymgynghorydd datblygu sefydliadol yng Nghymru a Lloegr gyda thros 15 mlynedd o brofiad yn datblygu, cyflenwi, rheoli ac adeiladu capasiti amrywiaeth o wasanaethau i bobl y mae eu bywydau wedi’u heffeithio gan drais domestig, trais rhywiol, ac ymddygiad tramgwyddus ar lefel weithrediadol a strategol.
  • Paula Walters: Cyfarwyddwr Canolfan y GIG er Cydraddoldeb a Hawliau Dynol. Mae Paula’n eistedd ar fwrdd Cynllun Cydraddoldeb Strategol Llywodraeth Cymru, Grŵp Cynghori’r Gyllideb dros Gydraddoldeb, y Grŵp Cynghori Anabledd a’r Grŵp Rhanddeiliaid Hawliau Dynol yn ogystal â nifer o grwpiau partneriaeth a phrosiect eraill i ddylanwadu ar wneuthurwyr polisi allweddol ac asiantaethau darparwyr gwasanaeth.

Ein staff a’n gwirfoddolwyr

Mae Cymorth i Ferched Cymru’n cyflogi tua 50 o staff ymroddedig ar draws Cymru, sy’n gweithio ar aelodaeth ac ymgysylltu, cyfathrebu, hyfforddiant, polisi a materion cyhoeddus, datblygu gwasanaethau, ymglymiad goroeswyr, cymorth busnes a gwasanaethau uniongyrchol. Hefyd mae gennym wirfoddolwyr rheolaidd sy’n gweithio yn ein gwasanaethau uniongyrchol.

Ein Prif Swyddog Gweithredol

eleri-butler-ceo

Ymunodd Eleri Butler â Cymorth i Ferched Cymru ym mis Tachwedd 2014, ar ôl gweithio am 28 o flynyddoedd mewn sawl swydd ar gam-drin domestig, cydraddoldeb, ac atal trais yn erbyn menywod yn Lloegr.

Daw Eleri yn wreiddiol o Aberystwyth ac mae ganddi gefndir mewn cymdeithaseg a thai, a gradd Meistr mewn Ffilm. Mae ei gyrfa’n cynnwys datblygu, cyflenwi, rheoli a chomisiynu gwasanaethau cam-drin domestig/trais yn erbyn menywod; datblygu a chyflenwi polisi a strategaeth; partneriaeth a chydlynu amlasiantaethol; rheoli prosiectau cydraddoldeb Ewropeaidd; hyfforddiant, ymgyrchoedd ac ymgynghori. Mae hyn yn cynnwys gweithio ar linell gymorth cam-drin domestig genedlaethol ac mewn gwasanaethau lloches, arwain ar gam-drin domestig yn Nhîm Gweithredu Cenedlaethol Cefnogi Pobl San Steffan, cyfrannu at Strategaeth gyntaf Llywodraeth y DU ar Drais yn erbyn Menywod a Merched, gweithio fel arweinydd ar Drais yn erbyn Menywod yn y Comisiwn Menywod Cenedlaethol, comisiynu gwasanaethau cam-drin domestig a rhywiol, a chyflenwi prosiectau ymglymiad goroeswyr.

Ymunodd Eleri â Cymorth i Ferched Cymru ar ôl gweithio fel Prif Swyddog Gweithredol mewn canolfan menywod a gwasanaethau trais yn erbyn menywod yn Llundain. Mae Eleri’n cyfrannu at amrywiaeth o fyrddau cynghori cenedlaethol a rhanbarthol yng Nghymru, gan gynnwys Bwrdd Cynghori Cenedlaethol Llywodraeth Cymru ar Drais yn erbyn Menywod. Mae’n ymrwymo i sicrhau bod menywod a phlant sydd wedi profi trais a cham-drin yn ganolog i ddatblygu a chyflenwi gwelliannau mewn gwasanaethau, polisi a phartneriaethau yng Nghymru. Yn 2007, dyfarnwyd MBE i Eleri am wasanaeth i fenywod a phlant sy’n profi trais domestig.

With local lockdowns being brought into more Welsh areas this weekend, we know that many survivors will be anxious about what this means for support. -Specialist services are still operating -@LiveFearFree is still offering 24/7 support -Help is available. You are not alone pic.twitter.com/wLzCfNouCg

About a day ago from WelshWomensAid's Twitter