Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Ein gweledigaeth, cenhadaeth, gwerthoedd

Beth sy’n gwneud Cymorth i Ferched Cymru yn lle cyffrous, bywiog a difyr i weithio ynddo? Y menywod sy’n gweithio yma. Drwy’r sefydliad cyfan ceir angerdd a symbyliad clir. Mae ein penderfyniad diflino i lwyddo yn ein huno ac yn creu diwylliant gwaith unigryw.

Yn greiddiol i’r diwylliant hwn mae ein gweledigaeth, cenhadaeth a gwerthoedd:

Gweledigaeth

Byd lle mae menywod a phlant yn byw’n rhydd o gam-drin domestig neu fygythiad o gam-drin domestig a phob math o drais yn erbyn menywod.

Cenhadaeth

Atal cam-drin domestig a thrais yn erbyn menywod a sicrhau gwasanaethau o ansawdd uchel i oroeswyr sy’n cael eu harwain gan anghenion, sy’n ymateb i rywedd ac sy’n holistig.

Gwerthoedd

Mae’r gwerthoedd a’r egwyddorion sy’n llywio ein gwaith yn seiliedig ar gydraddoldeb rhyw, hawliau dynol a dim gwahaniaethu.

  • Ffeministiaeth a chydraddoldeb: Rydym ni’n gweithio gydag ethos ffeministaidd ac fel rhan o’r mudiad cyfiawnder cymdeithasol sy’n galw am ac yn mynd ati’n gadarnhaol i sicrhau hawliau menywod ar sail cydraddoldeb gwleidyddol, cymdeithasol ac economaidd.
  • Grymuso: Rydym ni’n bleidiol dros ddull sy’n seiliedig ar hawliau gan greu cyd-destun lle gall menywod a phlant sicrhau ymreolaeth a grym, er mwyn gallu ffynnu a chyflawni eu potensial.
  • Cydweithio: Rydym ni’n ymrwymo i gydweithio gyda goroeswyr, ein haelodau a phartneriaid allanol, gan rannu gwybodaeth ac arbenigedd i wneud y gorau o bob cyfle i wneud cynnydd at gyflawni ein gweledigaeth.
  • Unplygrwydd: Lleisiau’r goroeswyr sy’n ganolog yn ein gwaith, ac rydym ni’n dal ein hunain yn atebol yn unigol ac yn gyfunol am ein gweithredoedd gan weithredu yn unol â’n credoau a’n gwerthoedd ar bob achlysur.
  • Rhagoriaeth: Mae ein gwasanaethau’n esblygu mewn ymateb i anghenion sy’n codi, poblogaethau newidiol a ffyrdd newydd/diwygiedig o feddwl am drais yn erbyn menywod a phlant, ac rydym ni’n ymrwymo i sicrhau ein bod yn cyflenwi’r gorau y gallwn ni ei gyflawni.

Hoffech chi ymuno â ni?

Cymerwch olwg ar ein swyddi gwag cyfredol. Gallwch edrych drwy’r swyddi ac ymgeisio yma.

"We would like more of a light shone on this area of work." Read @SwanseaWA blog for #16DaysofActivism here! welshwomensaid.org.uk/2019/12…

About 14 hours ago from WelshWomensAid's Twitter