Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Ein gweledigaeth, cenhadaeth, gwerthoedd

Beth sy’n gwneud Cymorth i Ferched Cymru yn lle cyffrous, bywiog a difyr i weithio ynddo? Y menywod sy’n gweithio yma. Drwy’r sefydliad cyfan ceir angerdd a symbyliad clir. Mae ein penderfyniad diflino i lwyddo yn ein huno ac yn creu diwylliant gwaith unigryw.

Yn greiddiol i’r diwylliant hwn mae ein gweledigaeth, cenhadaeth a gwerthoedd:

“Mae rhannu gwerthoedd a dadansoddiad o drais yn erbyn menywod, a chael bod
yn aelod o sefydliad cenedlaethol sy’n dadansoddi’r materion yn yr un ffordd,
yn rhywbeth sydd o’r gwerth mwyaf i ni” gwasanaeth arbenigol lleol

Sefydliad ffeministaidd yw Cymorth i Ferched Cymru, ac mae ein gwerthoedd wedi’u seilio ar ymrwymiad i hawliau dynol, gwrth-wahaniaethu a rhyddid rhag gormes. Rydyn ni’n cefnogi’r dystiolaeth fyd-eang bod trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn faterion y mae rhywedd yn ganolog iddynt, sy’n achosi ac yn deillio o safle anghyfartal menywod a merched yn ein cymdeithas, yn torri hawliau dynol, ac yn hollol bosib eu hatal.

Mae ein dull wedi’i seilio ar y sylfaen gwerthoedd canlynol:

Rydyn ni’n ffeministiaid sy’n rhoi gwerth ar amrywiaeth profiadau bywyd menywod – rydyn ni’n mwyhau lleisiau amrywiol, gan gydnabod bod hunaniaethau a phrofiadau bywyd yn effeithio ar brofiadau o gam-drin a mynediad at gymorth, diogelwch a chyfiawnder. Rydyn ni’n eiriol dros roi diwedd ar drais yn erbyn menywod a merched ochr yn ochr â rhyddhau pob menyw a merch o afael gormes lluosog fel rhywiaeth, hiliaeth, rhagfarn ar sail dosbarth, homoffobia, rhagfarn ar sail oedran, rhagfarn ar sail abledd, trawsffobia, er mwyn sicrhau cyfiawnder cymdeithasol i bawb.

Rydyn ni’n hyrwyddo uniondeb – rydyn ni’n atebol, ac yn gwneud lleisiau goroeswyr a’u profiadau bywyd yn ganolog i’n gwaith. Rydyn ni’n annog parch, tryloywder a dysgu o brofiad, rydyn ni’n herio camddefnydd o rym ac yn hyrwyddo cyfrifoldeb cymdeithasol ym mhopeth a wnawn.

Rydyn ni’n cydweithio – rydyn ni’n gweithio gyda goroeswyr, gwasanaethau arbenigol, sefydliadau eraill, unigolion a chymunedau, i adeiladu capasiti gwasanaethau ac i roi tystiolaeth a chyflawni’r hyn sy’n gweithio o ran atal trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Rydyn ni’n grymuso – rydyn ni’n eiriol dros ddull yn seiliedig ar hawliau fel bod menywod a phlant yn gallu cyflawni eu llawn botensial, ac rydyn ni’n hyrwyddo gwasanaethau ar gyfer menywod/grwpiau lleiafrifoledig a gwasanaethau sy’n cael eu harwain ganddynt fel rhywbeth sy’n hanfodol i fodloni anghenion a sicrhau rhyddid cymdeithasol, economaidd a gwleidyddol rhag patriarchaeth, hiliaeth, a gormes arall.

Rydyn ni’n gweddnewid – rydyn ni’n ymrwymedig i herio anghydraddoldebau a gwahaniaethu, i gyfuno gwasanaethau o ansawdd uchel ac ymgyrchu dros newid cymdeithasol, ac adeiladu mudiad sy’n rhoi diwedd ar drais yn erbyn menywod a merched ac yn rhyddhau menywod a merched rhag gormes lluosog sy’n rhyngblethu er lles pawb.

“Proffesiynol, cydweithredol, agored … rydw i wedi cael cymaint o negeseuon yn cynnig cymorth mewn gwahanol feysydd – cyfeillgar, agored a chymwynasgar”
gwasanaeth arbenigol lleol

Mae ein gwerthoedd a’n dulliau yn sail i’n gwaith yn genedlaethol a gwaith ein haelodau.
Mae gwneud y gwerthoedd yma’n ganolog i’n dulliau yn golygu ein bod yn eu gwreiddio yn ein prosesau recriwtio, yn y ffordd rydyn ni’n gweithio a’r ffordd rydyn ni’n cydweithio ag eraill. Mae’n golygu bod yn ddigyfaddawd pan fyddwn ni’n wynebu arferion gormesol neu gamddefnydd o rym, mae’n golygu rhannu arbenigedd, derbyn na fyddwn yn cael popeth yn iawn bob tro, ond bod yn ymrwymedig i ddysgu a symud ymlaen er lles pawb sy’n dioddef camdriniaeth.

Mae ein dull wedi’i seilio ar dystiolaeth bod menywod a merched, a dynion a bechgyn, yn profi ac yn cyflawni trais a chamdriniaeth mewn ffyrdd gwahanol. Mae rhyw a rhywedd y dioddefwr a’r tramgwyddwr yn dylanwadu ar natur y gamdriniaeth, ei difrifoldeb, y niwed mae’n ei achosi a pha mor angheuol ydyw. Mae menywod a merched, yn benodol, yn profi camdriniaeth a rheoli yn eu bywydau bob dydd ar gyfraddau uwch, a dynion, ar draws pob grŵp, sydd fwyaf tebygol o gyflawni camdriniaeth yn erbyn menywod, dynion a phlant.

Mae trais yn digwydd mewn perthnasau o’r un rhyw ac yn erbyn pobl draws, ac mae menywod yn defnyddio trais hefyd. Felly, rydyn ni’n ymrwymedig i arferion gwrth-wahaniaethol a sicrhau diogelwch, cymorth, amddiffyniad a chyfiawnder i bob menyw a merch, dyn a bachgen, ac i bobl draws. Mae ein polisi trawsrywedd yn ymrwymo i gefnogi gwireddu hawliau pobl draws, a darparu gwasanaethau a chymorth traws-gynhwysol.

Rydyn ni’n cefnogi tystiolaeth am bwysigrwydd gofodau a gwasanaethau un rhyw er lles menywod (a gefnogir drwy eithriadau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010), a’r angen am wasanaethau wedi’u dylunio, eu darparu a’u harwain ‘gan ac ar gyfer’ menywod, menywod Duon a lleiafrifoledig a grwpiau eraill. Mae tystiolaeth yn dangos mai gwasanaethau ‘gan ac ar gyfer’ sy’n llwyddo orau i fodloni anghenion cymorth, a’u bod hefyd yn cyfrannu at ryddid cymdeithasol economaidd a gwleidyddol rhag patriarchaeth, hiliaeth a gormes arall.

Nid yw’r gwerthoedd a’r dulliau yma’n atal sefydliadau yn ein ffederasiwn rhag cyflogi dynion, cefnogi dynion a bechgyn, na gweithio gyda thramgwyddwyr. Mae darparu gwasanaethau wedi’u harwain gan anghenion, sy’n sensitif i ryw, rhywedd, ethnigrwydd, diwylliant, rhywioldeb, oedran a gallu yn elfen hanfodol o wasanaethau arbenigol, cefnogi goroeswyr yn effeithiol ac ymyrryd gyda thramgwyddwyr.

Rydyn ni’n deall pwysigrwydd hanfodol canolbwyntio ar drais yn erbyn menywod a merched fel ffurfiau penodol o gamdriniaeth sy’n gysylltiedig. Mae normau ac ystrydebau rhywedd, sy’n aml yn sail ar gyfer trais yn erbyn menywod a merched, yn atgyfnerthu ac yn rhyngblethu â rhywiaeth, hiliaeth, homoffobia a mathau eraill o wahaniaethu, sy’n ein niweidio ni i gyd, yn gormesu menywod a merched fel grŵp, ac yn rhwystr i gyflawni cydraddoldeb. Rydyn ni’n ymrwymedig i’r gwaith o herio, chwalu a newid normau cymdeithasol a diwylliannol a datgymalu patriarchaeth a strwythurau a systemau rhyngblethol sy’n cynnal camdriniaeth, niwed ac anghydraddoldeb.

“Mae’r safbwynt ffeministaidd yn hanfodol i’r weledigaeth hirdymor o gael gwared â thrais yn erbyn menywod, does dim byd rydyn ni’n ei wneud y tu allan i’r lens honno, ac rydw i am i fy sefydliad cenedlaethol fod yr un mor llafar a diysgog ar y mater – rhaid i ni beidio colli hynny”
gwasanaeth arbenigol lleol