Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Ein gweledigaeth, cenhadaeth, gwerthoedd

Beth sy’n gwneud Cymorth i Ferched Cymru yn lle cyffrous, bywiog a difyr i weithio ynddo? Y menywod sy’n gweithio yma. Drwy’r sefydliad cyfan ceir angerdd a symbyliad clir. Mae ein penderfyniad diflino i lwyddo yn ein huno ac yn creu diwylliant gwaith unigryw.

Yn greiddiol i’r diwylliant hwn mae ein gweledigaeth, cenhadaeth a gwerthoedd:

“Mae rhannu gwerthoedd a dadansoddiad o drais yn erbyn menywod, a chael bod
yn aelod o sefydliad cenedlaethol sy’n dadansoddi’r materion yn yr un ffordd,
yn rhywbeth sydd o’r gwerth mwyaf i ni” gwasanaeth arbenigol lleol

Sefydliad ffeministaidd yw Cymorth i Ferched Cymru, ac mae ein gwerthoedd wedi’u seilio ar ymrwymiad i hawliau dynol, gwrth-wahaniaethu a rhyddid rhag gormes. Rydyn ni’n cefnogi’r dystiolaeth fyd-eang bod trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn faterion y mae rhywedd yn ganolog iddynt, sy’n achosi ac yn deillio o safle anghyfartal menywod a merched yn ein cymdeithas, yn torri hawliau dynol, ac yn hollol bosib eu hatal.

Mae ein dull wedi’i seilio ar y sylfaen gwerthoedd canlynol:

Rydyn ni’n ffeministiaid sy’n rhoi gwerth ar amrywiaeth profiadau bywyd menywod – rydyn ni’n mwyhau lleisiau amrywiol, gan gydnabod bod hunaniaethau a phrofiadau bywyd yn effeithio ar brofiadau o gam-drin a mynediad at gymorth, diogelwch a chyfiawnder. Rydyn ni’n eiriol dros roi diwedd ar drais yn erbyn menywod a merched ochr yn ochr â rhyddhau pob menyw a merch o afael gormes lluosog fel rhywiaeth, hiliaeth, rhagfarn ar sail dosbarth, homoffobia, rhagfarn ar sail oedran, rhagfarn ar sail abledd, trawsffobia, er mwyn sicrhau cyfiawnder cymdeithasol i bawb.

Rydyn ni’n hyrwyddo uniondeb – rydyn ni’n atebol, ac yn gwneud lleisiau goroeswyr a’u profiadau bywyd yn ganolog i’n gwaith. Rydyn ni’n annog parch, tryloywder a dysgu o brofiad, rydyn ni’n herio camddefnydd o rym ac yn hyrwyddo cyfrifoldeb cymdeithasol ym mhopeth a wnawn.

Rydyn ni’n cydweithio – rydyn ni’n gweithio gyda goroeswyr, gwasanaethau arbenigol, sefydliadau eraill, unigolion a chymunedau, i adeiladu capasiti gwasanaethau ac i roi tystiolaeth a chyflawni’r hyn sy’n gweithio o ran atal trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Rydyn ni’n grymuso – rydyn ni’n eiriol dros ddull yn seiliedig ar hawliau fel bod menywod a phlant yn gallu cyflawni eu llawn botensial, ac rydyn ni’n hyrwyddo gwasanaethau ar gyfer menywod/grwpiau lleiafrifoledig a gwasanaethau sy’n cael eu harwain ganddynt fel rhywbeth sy’n hanfodol i fodloni anghenion a sicrhau rhyddid cymdeithasol, economaidd a gwleidyddol rhag patriarchaeth, hiliaeth, a gormes arall.

Rydyn ni’n gweddnewid – rydyn ni’n ymrwymedig i herio anghydraddoldebau a gwahaniaethu, i gyfuno gwasanaethau o ansawdd uchel ac ymgyrchu dros newid cymdeithasol, ac adeiladu mudiad sy’n rhoi diwedd ar drais yn erbyn menywod a merched ac yn rhyddhau menywod a merched rhag gormes lluosog sy’n rhyngblethu er lles pawb.

“Proffesiynol, cydweithredol, agored … rydw i wedi cael cymaint o negeseuon yn cynnig cymorth mewn gwahanol feysydd – cyfeillgar, agored a chymwynasgar”
gwasanaeth arbenigol lleol

Mae ein gwerthoedd a’n dulliau yn sail i’n gwaith yn genedlaethol a gwaith ein haelodau.
Mae gwneud y gwerthoedd yma’n ganolog i’n dulliau yn golygu ein bod yn eu gwreiddio yn ein prosesau recriwtio, yn y ffordd rydyn ni’n gweithio a’r ffordd rydyn ni’n cydweithio ag eraill. Mae’n golygu bod yn ddigyfaddawd pan fyddwn ni’n wynebu arferion gormesol neu gamddefnydd o rym, mae’n golygu rhannu arbenigedd, derbyn na fyddwn yn cael popeth yn iawn bob tro, ond bod yn ymrwymedig i ddysgu a symud ymlaen er lles pawb sy’n dioddef camdriniaeth.

Mae ein dull wedi’i seilio ar dystiolaeth bod menywod a merched, a dynion a bechgyn, yn profi ac yn cyflawni trais a chamdriniaeth mewn ffyrdd gwahanol. Mae rhyw a rhywedd y dioddefwr a’r tramgwyddwr yn dylanwadu ar natur y gamdriniaeth, ei difrifoldeb, y niwed mae’n ei achosi a pha mor angheuol ydyw. Mae menywod a merched, yn benodol, yn profi camdriniaeth a rheoli yn eu bywydau bob dydd ar gyfraddau uwch, a dynion, ar draws pob grŵp, sydd fwyaf tebygol o gyflawni camdriniaeth yn erbyn menywod, dynion a phlant.

Mae trais yn digwydd mewn perthnasau o’r un rhyw ac yn erbyn pobl draws, ac mae menywod yn defnyddio trais hefyd. Felly, rydyn ni’n ymrwymedig i arferion gwrth-wahaniaethol a sicrhau diogelwch, cymorth, amddiffyniad a chyfiawnder i bob menyw a merch, dyn a bachgen, ac i bobl draws. Mae ein polisi trawsrywedd yn ymrwymo i gefnogi gwireddu hawliau pobl draws, a darparu gwasanaethau a chymorth traws-gynhwysol.

Rydyn ni’n cefnogi tystiolaeth am bwysigrwydd gofodau a gwasanaethau un rhyw er lles menywod (a gefnogir drwy eithriadau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010), a’r angen am wasanaethau wedi’u dylunio, eu darparu a’u harwain ‘gan ac ar gyfer’ menywod, menywod Duon a lleiafrifoledig a grwpiau eraill. Mae tystiolaeth yn dangos mai gwasanaethau ‘gan ac ar gyfer’ sy’n llwyddo orau i fodloni anghenion cymorth, a’u bod hefyd yn cyfrannu at ryddid cymdeithasol economaidd a gwleidyddol rhag patriarchaeth, hiliaeth a gormes arall.

Nid yw’r gwerthoedd a’r dulliau yma’n atal sefydliadau yn ein ffederasiwn rhag cyflogi dynion, cefnogi dynion a bechgyn, na gweithio gyda thramgwyddwyr. Mae darparu gwasanaethau wedi’u harwain gan anghenion, sy’n sensitif i ryw, rhywedd, ethnigrwydd, diwylliant, rhywioldeb, oedran a gallu yn elfen hanfodol o wasanaethau arbenigol, cefnogi goroeswyr yn effeithiol ac ymyrryd gyda thramgwyddwyr.

Rydyn ni’n deall pwysigrwydd hanfodol canolbwyntio ar drais yn erbyn menywod a merched fel ffurfiau penodol o gamdriniaeth sy’n gysylltiedig. Mae normau ac ystrydebau rhywedd, sy’n aml yn sail ar gyfer trais yn erbyn menywod a merched, yn atgyfnerthu ac yn rhyngblethu â rhywiaeth, hiliaeth, homoffobia a mathau eraill o wahaniaethu, sy’n ein niweidio ni i gyd, yn gormesu menywod a merched fel grŵp, ac yn rhwystr i gyflawni cydraddoldeb. Rydyn ni’n ymrwymedig i’r gwaith o herio, chwalu a newid normau cymdeithasol a diwylliannol a datgymalu patriarchaeth a strwythurau a systemau rhyngblethol sy’n cynnal camdriniaeth, niwed ac anghydraddoldeb.

“Mae’r safbwynt ffeministaidd yn hanfodol i’r weledigaeth hirdymor o gael gwared â thrais yn erbyn menywod, does dim byd rydyn ni’n ei wneud y tu allan i’r lens honno, ac rydw i am i fy sefydliad cenedlaethol fod yr un mor llafar a diysgog ar y mater – rhaid i ni beidio colli hynny”
gwasanaeth arbenigol lleol

With local lockdowns being brought into more Welsh areas this weekend, we know that many survivors will be anxious about what this means for support. -Specialist services are still operating -@LiveFearFree is still offering 24/7 support -Help is available. You are not alone pic.twitter.com/wLzCfNouCg

About a day ago from WelshWomensAid's Twitter