Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi

Ein Ymddiriedolwyr

Cymorth i Ferched Cymru
Bwrdd Ymddiriedolwyr


Ein Bwrdd Ymddiriedolwyr sy’n gyfrifol am lywodraethu cyffredinol a chyfeiriad strategol y sefydliad. Mae’r Bwrdd yn cyfarfod yn rheolaidd i drafod, penderfynu ac adolygu ein strategaethau a’n polisïau a derbyn adroddiadau a diweddariadau gan ein uwch dîm rheoli. Maen nhw’n sicrhau ein bod yn cydymffurfio â’r holl ofynion cyfreithiol a rheoleiddiol angenrheidiol. Mae ein hymddiriedolwyr yn gweithio i ni’n wirfoddol i wneud yn siŵr ein bod yn gwneud popeth a allwn i ddileu cam-drin domestig a phob math o drais yn erbyn menywod a phlant.

 

  • WWA Charlie Arthur: Cadeirydd Cymorth i Ferched Cymru. Prif Weithredwr Cymorth i Ferched RCT. Fe’i penodwyd i uno 3 sefydliad annibynnol – Cymorth i Ferched Pontypridd, Cwm Cynon a’r Rhondda – i ffurfio gwasanaeth newydd ar draws y wlad yn darparu llety argyfwng, cymorth cymunedol i fenywod, plant a phobl ifanc a chanolfan sgiliau menywod.

 

  • WWA Danielle Dolby: daw â chyfoeth o brofiad cyllidol i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr. Ymunodd â Heddlu Dyfed Powys yn 2008 fel cyfrifydd dan hyfforddiant, gan lwyddo yn ei harholiadau terfynol gyda CIPFA yn 2012. Mae wedi parhau i weithio gyda Heddlu Dyfed Powys yn yr adran cyfrifon ariannol. Danielle yw Trysorydd Cymorth i Ferched Cymru.

 

  • Joy Dyment: mae wedi ymwneud â chodi ymwybyddiaeth a hyrwyddo gwasanaethau cam-drin domestig ar lefel weithrediadol a strategol drwy gydol ei gyrfa ac mae ganddi rwydweithiau sydd wedi’u datblygu’n dda ar draws Gogledd Cymru mewn cyrff statudol, cyfiawnder troseddol a gwirfoddol. Mae Joy wedi gweithio yn y sector cyfiawnder troseddol ers llawer o flynyddoedd gydag oedolion a phlant, i ddechrau gyda Gwasanaeth Profiannaeth Gogledd Cymru ac yn fwy diweddar gyda Gwasanaethau Plant. Joy bellach yw Prif Weithredwr Stepping Stones Gogledd Cymru, gan gefnogi oedolion sydd wedi’u cam-drin yn rhywiol pan oedden nhw’n blant.

 

  • Mae gan Rachael Eagles dros 4 mlynedd profiad o gweithio yn y maes cam-drin domestig ac yn Brif Weithredwr Calan DVS. Mae Rachael wedi hyfforddi a chymhwyso’n IDVA, hi yw Cadeirydd Fforwm Lleol Cam-drin Domestig Ceredigion, ac mae’n cynrychioli gwasanaethau Cymorth i Ferched mewn partneriaethau rhanbarthol yn rhanbarth canolbarth a gorllewin Cymru.

 

  • Morgan Fackrell: bu’n weithredwr ac ymgyrchydd cymunedol ers dros 30 o flynyddoedd. Drwy ei gwaith yn y mudiad menywod, cyngor ac eiriolaeth, a’r mudiad rhyddid hoyw a lesbaidd mae wedi datblygu sgiliau, gwybodaeth ac arbenigedd sydd wedi ffurfio ei hagwedd at ei gwaith cymunedol a’i gwasanaeth cyhoeddus. Ers yn agos i 25 mlynedd mae Morgan wedi gweithio ar lefel uwch/strategol neu brif weithredwr ac ar hyn o bryd hi yw Prif Weithredwr Cymorth i Ferched Caerdydd, ond dyw hi ddim wedi colli ei chysylltiad â’r gwaith dydd i ddydd.

 

  • Julia Hobbs: ymunodd fel Prif Weithredwr Cymorth i Ferched Glyndŵr ym mis Mehefin 2013, yn dilyn gyrfa’n rhychwantu’r sectorau iechyd, busnes ac elusennol. Roedd lle ar gynllun arweinyddiaeth y GIG yn gyfle i Julie fanteisio ar ei hagwedd arloesol at hybu iechyd a rheolaeth yn y DU, UDA a Chanada.

 

  • Siân James: yn flaenorol roedd yn gweithio i godi arian i Achub y Plant ac yn Gyfarwyddwr Cymorth i Ferched Cymru, ac o 2005 bu’n cynrychioli Dwyrain Abertawe fel Aelod Seneddol cyn sefyll i lawr yn etholiad cyffredinol 2015. Mae Siân bellach yn gweithio i Abellio Trains, ynghyd â gweithio’n wirfoddol gyda nifer o gyrff i hybu dull Corston i fenywod sy’n gwrthdaro â’r gyfraith yng Nghymru.

 

  • Mutale Merrill: nodweddir ei gyrfa a’i gwaith gwirfoddol â chyfrifoldebau llywodraethu a rheoli ar ran cyrff sy’n ymrwymo i alluogi pobl ymylol a bregus i wireddu eu potensial er gwaethaf rhwystrau parhaus anghydraddoldeb ac eithrio sy’n eu hwynebu. Mae’r diben hwn yn rhedeg drwy ei gwaith fel sylfaenydd a Phrif Weithredwr Bawso, ac fel Ymddiriedolwr sefydlu elusen Datblygu Rhyngwladol (Abesu).

 

  • Jessica Taylor: ymgynghorydd datblygu sefydliadol yng Nghymru a Lloegr gyda thros 15 mlynedd o brofiad yn datblygu, cyflenwi, rheoli ac adeiladu capasiti amrywiaeth o wasanaethau i bobl y mae eu bywydau wedi’u heffeithio gan drais domestig, trais rhywiol, ac ymddygiad tramgwyddus ar lefel weithrediadol a strategol.

 

  • Paula Walters: Cyfarwyddwr Canolfan y GIG er Cydraddoldeb a Hawliau Dynol. Mae Paula’n eistedd ar fwrdd Cynllun Cydraddoldeb Strategol Llywodraeth Cymru, Grŵp Cynghori’r Gyllideb dros Gydraddoldeb, y Grŵp Cynghori Anabledd a’r Grŵp Rhanddeiliaid Hawliau Dynol yn ogystal â nifer o grwpiau partneriaeth a phrosiect eraill i ddylanwadu ar wneuthurwyr polisi allweddol ac asiantaethau darparwyr gwasanaeth.

E-newsletter

Get the latest updates direct to your inbox

And here's where you can find out more & donate 😊welshwomensaid.org.uk/support…

About 4 hours ago from WelshWomensAid's Twitter