Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Newyddion

04 Hydref, 2021

Mae aelodau’r gymuned yn chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o greu newid sy’n para er mwyn dileu trais a chamdriniaeth.

DATGANIAD I’R WASG

Mae adroddiad newydd yn amlinellu sut mae Cymorth i Ferched Cymru a gwasanaethau arbenigol lleol wedi bod yn gweithio gydag aelodau’r gymuned a gweithwyr proffeisynol i gynorthwyo cymunedau i rymuso goroeswyr camdriniaeth i gael mynediad at gymorth ac i adeiladu bywydau heb gamdriniaeth.

Yn Cymorth i Ferched Cymru, rydym yn gwybod bod dioddefwyr neu oroeswyr trais neu gamdriniaeth yn debygol o ddatgelu i rywun o fewn eu cymuned yn gyntaf, cyn ystyried estyn allan am gymorth arbenigol. O ganlyniad, mae ymateb cywir y rheini o fewn ein cymunedau – cydweithwyr, cymdogion, ffrindiau, arweinwyr ffydd ac ati – yn elfen hanfodol o’n cenhadaeth i ddileu trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Crëwyd Newid Sy’n Para i gefnogi cymunedau i wneud yr union beth yna. Mae’r model hwn a ddatblygwyd gan Women’s Aid Federation Lloegr mewn partneriaeth â Cymorth i Ferched Cymru a goroeswyr, yn un sy’n hyrwyddo codi ymwybyddiaeth ac ymyrraeth ddiogel mewn perthynas â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol ac, yn hollbwysig, mae’n fodel sydd ag anghenion goroeswyr wrth ei wraidd. Gan mai’r flaenoriaeth yw adferiad goroeswr o drawma ac adennill ac ailgysylltu â’r bywyd mae hi’n dymuno’i fyw, caiff cymorth ei gynnig ar sail anghenion y goroeswr, gan adeiladau ar ei chryfderau a’r adnoddau sydd ganddi. Gan fabwysiadu dull holistaidd, mae model Newid Sy’n Para hefyd yn blaenoriaethu ymyrraeth gynnar – gan gynnwys mynd i’r afael â’r achosion sydd wrth wraidd camdriniaeth a mynd i’r afael â’r rheini sy’n defnyddio ymddygiad niweidiol. Mae hyn yn arwain nid yn unig at newid cynaliadwy hirdymor ond gall hefyd leihau’n sylweddol y niwed i bawb sy’n gysylltiedig a gall arbed arian ar draws sectorau a gwasanaethau.

Mae gan Newid Sy’n Para dair cangen, gan gynnwys cynllun Gofyn i Fi. Mae Gofyn i Fi yn cynnwys hyfforddiant a chefnogaeth i ‘lysgenhadon cymunedol’ i wella ymwybyddiaeth, dealltwriaeth ac ymatebion o fewn y gymuned ehangach. Nid arbenigwyr na phobl sy’n gweithio yn y sector trais yn erbyn menywod yw’r rhain, ond y rheini sydd â rolau cyffredin yn eu cymunedau lleol ac sydd am chwarae rhan weithredol yn y gwaith o ddileu trais a chamdriniaeth. Mae llwyddiant cynllun Gofyn i Fi eisoes yn bellgyrhaeddol. Nododd adroddiad interim diweddar fod 117 o unigolion wedi ymuno â chynllun Gofyn i Fi. Mae aelodau wedi chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o godi ymwybyddiaeth; gan ddosbarthu 3,998 darn o lenyddiaeth bwysig i aelodau o’r cyhoedd, a chan gyrraedd 13,747 o unigolion drwy eu gweithgareddau cymunedol. Mae sgyrsaiu ar-lein a chyfeirio hefyd wedi bod yn llwyddiant, gyda’r cyfryngau cymdeithasol yn cyrraedd 20,310 o bobl.

Rwy’n teimlo’n fwy gwybodus am sut i ymateb i oroeswr sy’n ymddiried ynof i … Mae fy ngwybodaeth i am yr help sydd ar gael a sut i gyfeirio rhywun i’r cyfeiriad cywir wedi rhoi’r hyder yma i fi (Adborth am Gofyn i Fi).

Mae effaith ganlyniadol buddsoddi yng nghynllun Gofyn i Fi yn arwyddocaol – mae wedi cyrraedd bron i 10% o boblogaeth Caerdydd gyda deunyddiau a sgyrsiau am drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Dywedodd Miriam Merkova, Pennaeth Datblygu Prosiectau Cymorth i Ferched Cymru:

Newidiodd pandemig Covid-19 rôl cymunedau a phwysleisiodd eu pwysigrwydd nhw. Pan gafodd unigolion eu gorfodi i hunanynysu mewn cartrefi anniogel, neu i gyfyngu cyswllt i hanfodion yn unig, daeth pob lle y bydden nhw’n mynd iddo a phob rhyngweithiad yn hollbwysigl. Wrth i’r cyfyngiadau ddechrau newid ar draws y wlad, mae Cymorth i Ferched Cymru yn falch iawn o gyflwyno mwy o hyfforddiant Gofyn i Fi mewn ardaloedd newydd o Gymru.

Dywedodd Comisiynydd Heddlu a Throseddau De Cymru, Alun Michael:

“Mae Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn ddinistriol ac yn aml yn arwain at oes o ofidiau i ddioddefwyr, eu teuluoedd a’u cymunedau. Dyw e ddim yn gwhaniaethu – mae’n ffiaidd ond mae modd ei atal, a dyna pam ein bod ni wedi ymrwymo i weithio mewn ffordd arloesol gyda’n partneriaid i fynd i’r afael â’r pla yma. Mae trais a cham-drin domestig ynddo’i hun yn sbardun i drais a niwed pellach mewn nifer o ffyrdd ac mae’n hynod o niweidiol i deuluoedd a chymunedau.

“Rwy’n falch iawn o fod wedi ariannu prosiect hynod uchelgeisiol Newid Sy’n Para gan ei fod yn enghraifft wych o ddull gweithredu sy’n seiliedig ar gryfderau ac wedi’i arwain gan anghenion, sy’n cefnogi goroeswyr cam-drin domestig a’u plant i feithrin gwydnwch sy’n arwain at annibyniaeth. Mae’n gweithio – mae’n gwneud gwahaniaeth go iawn. Drwy ddysgu o brofiad goroeswyr, mae’n gosod diogelwch dioddefwyr wrth ei wraidd, gan sicrhau bod systemau’n cael eu sefydlu i asesu drwgweithredwyr a darparu ymyriadau priodol.”

Dywedodd Jo Todd, Prif Swyddog Gweithredol Respect: Yn Newid Sy’n Para, mae Cymorth i Ferched Cymru wedi creu dull gweithredu integredig arloesol sy’n helpu i drawsnewid ymatebion cymunedau i gam-drin domestig. Mae eu dull nhw’n gosod anghenion goroeswyr yn y canol, mae’n symud y pwyslais ar ymwbyddiaeth gymunedol, ac mae’n grymuso gweithwyr proffesiynol heb arbenigedd i ymateb yn hyderus i gamdriniaeth.

“Rydyn ni’n falch iawn o fod yn gweithio ochr yn ochr â Cymorth i Ferched Cymru i integreiddio ymateb i ddrwgweithredwyr i waith Newid Sy’n Para. Drwy ariannu’r gwaith yma, mae Comisiynydd Heddlu a Throseddau De Cymru wedi nodi ei ymrwymiad i roi cyfleoedd ystyrlon i ddrwgweithredwyr newid, fel rhan o ddull gweithredu ehangach sy’n sicrhau bod pob drwgweithredwr yn derbyn ymateb priodol. Rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio gyda Cymorth i Ferched Cymru i gynyddu’n gallu, fel bod mwy o ddrwgweithredwyr yn gallu cael mynediad i’r cymorth sydd ei angen arnyn nhw, a fel bod goroeswyr a phlant yn fwy diogel.”

Cafodd y prosiect ei dreialu yng Nghaerdydd ac mae ei lwyddiant yn y ddinas wedi arwain at gyfleoedd cyffrous i ehangu i ardaloedd eraill yn Ne Cymru. Cyn hir, bydd Gofyn i Fi ar gael mewn mwy o leoedd mewn cydweithrediad â gwasanaethau arbenigol hanfodol gan gynnwys; Cymorth i Ferched Abertawe, Safer Merthyr Tydfil ym Merthyr Tudful, Cymorth i Ferched Rhondda Cynon Taf yn Rhondda Cynon Taf, Atal Y Fro ym Mro Morgannwg a Thrive yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Dywedodd Lucy Reynolds, Cyfarwyddwr Cymorth i Ferched Thrive:
“Rydyn ni’n falch iawn o fod yn gweithio ochr yn ochr â Cymorth i Ferched Cymru i ddatblygu Gofyn i Fi yng Nghastell-nedd Port Talbot. Mae datblygu dull cymunedol yn bodloni’n blaenoriaeth strategol i fabwysiadu a hyrwyddo dull system gyfan o atal trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol er mwyn creu newid parhaol yn ein cymuned.”

Dewch o hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf am gyrsiau hyfforddi Gofyn i Fi sy’n cael eu cyflwyno drwy ein dilyn ar @WelshWomensAid ar Twitter, Instagram a Facebook.

DIWEDD

Nodiadau i olygyddion:

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch os gwelwch yn dda â Gwendolyn Sterk, Pennaeth Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, Cymorth i Ferched Cymru ar 073 7555 9518 neu [email protected]
  2. Darllenwch yr adroddiad interim llawn ar gyfer model Newid Sy’n Para yma: Change That Lasts Evaluation CYM
  3. Gall unrhyw un sydd wedi’i effeithio gan drais yn erbyn menywod, camdrin domestig neu drais rhywiol yng Nghymru gysylltu â llinell gymorth Byw Heb Ofn ar 0808 80 10 800, drwy ebost, drwy sgwrs fyw, neu neges destun – 07860077333 i gael gwybodaeth a chymorth cyfrinachol 24/7.

Do you want to help end violence against women? Why not attend our free #AskMe training in Cardiff on the 14th of July. For more info visit tinyurl.com/nryjvhx4 #ChangeThatLasts pic.twitter.com/NbujjIEFlp

About 11 hours ago from WelshWomensAid's Twitter