Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Newyddion

21 Mehefin, 2021

Cymorth i Ferched Cymru’n Canfod Cynnydd Mawr mewn Profiadau o Aflonyddu Rhywiol yn y Gweithle ymhlith Menywod LHDTQ+ yng Nghymru

Yn ôl data a gaiff ei lansio heddiw gan Cymorth i Ferched Cymru mae menywod LHDTQ+ yng Nghymru yn fwy tebygol o brofi aflonyddu rhywiol yn y gwaith o’u cymharu â menywod heterorywiol.

 

Canfu arolwg o ymgyrch #DimArdalLwyd Cymorth i Ferched Cymru fod 97% o fenywod LHDTQ+ yng Nghymru wedi profi aflonyddu rhywiol yn y gweithle, o’i gymharu â 77% o fenywod heterorywiol.

 

Mae’r canfyddiadau hefyd yn dangos bod 81% o fenywod LHDTQ+ wedi profi aflonyddu rhywiol yn y gwaith ar fwy nag un achlysur, o’i gymharu â 67% o fenywod heterorywiol.

 

Dywedodd Prif Weithredwr Cymorth i Ferched Cymru, Sara Kirkpatrick; “Fe wyddom fod y mwyafrif llethol o fenywod yng Nghymru wedi profi aflonyddu rhywiol yn y gweithle ac mae ein hymchwil yn dangos bod menywod LHDTQ+ yn profi lefelau hyd yn oed yn uwch o aflonyddu rhywiol yn y gweithle na’u cydweithwyr heterorywiol.

“Yn ein hymdrechion i fynd i’r afael ag aflonyddu rhywiol mae’n hanfodol ein bod yn deall sut mae’r cam-drin hwn yn croestorri â mathau eraill o wahaniaethu yn y gweithle. Mae hyn yn cael effaith negyddol iawn ar ddiogelwch swyddi a chyfleoedd gyrfa menywod LHDTQ+ yng Nghymru.

“Mae gan bawb yr hawl i weithio mewn amgylchedd sy’n rhydd o aflonyddu rhywiol. Mae angen i gyflogwyr sicrhau bod eu gweithleoedd yn fannau diogel a chynhwysol a bod goroeswyr yn teimlo eu bod yn cael eu credu a’u cefnogi os ydyn nhw’n datgelu aflonyddu rhywiol.”

 

Siaradodd Cymorth i Ferched Cymru gyda Lucy* sydd wedi profi blynyddoedd o aflonyddu rhywiol mewn diwydiant lle mae’r rhan fwyaf sy’n gweithio ynddo’n ddynion. Dywedodd: “Cyn gynted ag y clywodd pobl fod gen i gariad benywaidd, roedd yr aflonyddu rhywiol a dderbyniais i’n erchyll. Roedd y pethau rhywiol anllad roedden nhw’n eu dweud yn ffiaidd. Bydden nhw’n eu dweud yn y swyddfa o flaen llond ystafell o bobl ac roedd mor ddiraddiol ac yn peri embaras. Roeddwn ni’n cael fy nhorri i lawr i ddim byd mwy na fy rhywioldeb. Roedd yn ofnadwy.

“Bob tro roeddwn i’n gofyn iddyn nhw stopio, byddwn i’n clywed ‘dim ond jôc oedd e’. Pan ry’ch chi’n clywed hynny mor aml, ry’ch chi’n dechrau cwestiynu eich hun a meddwl tybed a oes rhywbeth o’i le gyda’r ffordd ry’ch chi’n ymateb i’r pethau hyn.

“Roedd un cydweithiwr yn dweud pethau wrthyf i am fy nghorff ac yn fy holi am fy mherthnasoedd. Byddai’n fy ngor-rywioli i’r pwynt y byddwn i’n gwisgo siaced waith fawr y cwmni i’r swyddfa i wneud bywyd yn haws. Ddylai fod dim rhaid i fi wneud hynny.

 “Mae diwylliant o ‘glwb bechgyn’ mewn cymaint o ddiwydiannau ac maen nhw’n cael gwneud beth maen nhw’n ei ddymuno. Mae teimlad na allan nhw godi llais yn erbyn yr ymddygiad. Maen nhw’n gwybod y bydd eu cydweithwyr yn gwneud hwyl am eu pennau. Mae’n teimlo fel cylch na allwch chi ei dorri.”

Roedd y canlynol ymhlith canfyddiadau arolwg Cymorth i Ferched Cymru o 200 o fenywod (32 oedd yn uniaethu’n LHDTQ+):

  • dywedodd 68% o fenywod LHDTQ+ a ymatebodd i’r arolwg eu bod wedi profi aflonyddu rhywiol yn y gwaith gan fwy nag un unigolyn.

 

  • dywedodd 100% o fenywod LHDTQ+ a ymatebodd i’r arolwg eu bod wedi profi aflonyddu rhywiol yn y gwaith gan ddyn.

 

  • mae menywod LHDTQ+ yn llawer mwy tebygol (70%>49%) o gael pobl yn dweud bod sgyrsiau oedd yn gwneud iddyn nhw deimlo’n anghyfforddus yn ‘jôcs’ neu ‘banter’, o’i gymharu â menywod heterorywiol.

 

  • mae menywod LHDTQ+ yn llawer mwy tebygol (87%>54%) o brofi cyffwrdd corfforol dieisiau yn y gwaith na menywod heterorywiol.

 

  • ni riportiodd y rhan fwyaf o fenywod LHDTQ+ (73%) eu profiad o aflonyddu rhywiol yn y gwaith.

 

  • mae’r rhan fwyaf o fenywod LHDTQ+ (69%) yn teimlo y gallai cyflogwyr wneud mwy i fynd i’r afael ag aflonyddu rhywiol yn y gwaith.

 

Gall unrhyw un yng Nghymru sy’n profi aflonyddu rhywiol, cam-drin domestig, trais rhywiol a mathau eraill o drais yn erbyn menywod neu sy’n poeni am rywun arall gysylltu â’r Llinell Gymorth 24-awr Byw Heb Ofn (rhif: 0808 80 10 800, sgwrsio gwe: www.livefearfree.wales, testun: 078600 77 333, ebost: [email protected]) am help a chefnogaeth gyfrinachol.

*newidiwyd yr enw i ddiogelu ei hunaniaeth

Dim Ardal Lwyd- Aflonyddu Rhywiol yn y Gweithle a Brofir gan Fenywod LHDTQ+ yng Nghymru

DIWEDD

Nodiadau i olygyddion

  • I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Charlotte Archibald (Swyddog Cyfathrebu Strategol) Cymorth i Ferched Cymru ar [email protected] neu Sophie Weeks, (Swyddog Cyfryngau a Chysylltiadau Allanol) Cymorth i Ferched Cymru ar [email protected]
  • Cymorth i Ferched Cymru yw’r elusen genedlaethol yng Nghymru sy’n gweithio i ddileu cam-drin domestig a phob math o drais yn erbyn menywod. Rydym ni’n ffederasiwn o sefydliadau arbenigol yng Nghymru (yn gweithio fel rhan o rwydwaith o wasanaethau yn y DU) sy’n cynnig gwasanaethau sy’n achub bywydau i oroeswyr trais a cham-drin – menywod, dynion, plant, teuluoedd – ac yn cyflenwi gwasanaethau ataliol mewn cymunedau lleol. Ceir rhagor o wybodaeth yma: http://www.welshwomensaid.org.uk/

Today @WelshGovernment launched the #VAWDASV Strategy 22-26. The ambition for Wales to be ‘the safest place to be a woman’ is a bold one considering the reality of epidemic rates of violence and abuse far too many are experiencing. Our full statement: bit.ly/3sUdQZf pic.twitter.com/fo7p2cWaU4

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter