Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Newyddion

02 Chwefror, 2021

16 Diwrnod o Weithredu, Rôl Llysgennad Cymunedol a Fi – Gemma Price

Yn yr haf gwelais hysbysiad ar Facebook gan Cymorth i Ferched Cymru’n hysbysebu rôl ‘Llysgennad Cymunedol’. Yn llawn chwilfrydedd, darllenais yr hysbyseb i weld beth oedd hyn.

Mae Cymorth i Ferched Cymru yn elusen fydd bob amser yn agos at fy nghalon. Ar ôl goroesi deng mlynedd o gam-drin domestig, roeddwn i’n meddwl y byddwn i’n gallu uniaethu â’r hyn roedden nhw’n ceisio ei gyflawni. Roeddwn i wedi dod allan o’r cam-drin – profais gyfnod tywyll iawn dan law tad fy merch ieuengaf – ond fi oedd un o’r rhai lwcus ac rwy’n gwybod nad yw hyn yn wir i bob menyw.

Gyda’r hyn roeddwn i wedi’i ddioddef, roeddwn i’n awyddus i helpu pobl eraill, felly ymgeisiais am rôl Llysgennad Cymunedol gan edrych ymlaen at y rhaglen hyfforddi dau ddiwrnod.

Roedd yr hyfforddiant mor dda!
Roedd dod i ddeall y gwahanol fathau o gam-drin mor ddiddorol – ond y peth gwaethaf oedd yr ystadegau – roedden nhw’n syndod, ond mewn ffordd, doedden nhw ddim chwaith.

Mae pawb yn gwybod bod cam-drin yn digwydd, ond nad yw’n cael ei gofnodi gan amlaf gan na chaiff yr heddlu eu hysbysu – felly roedd gwybod bod yr ystadegau’n debygol o fod lawer yn uwch yn anodd ei ddirnad.

Roedd clywed bod menywod yn ei chael yn anodd dweud wrth yr heddlu am y cam-drin yn taro tant gyda fi – wnes i ddim gwneud felly gallwn i gydymdeimlo’n llawn â’r menywod. Hefyd dysgais am yr holl gefnogaeth sydd ar gael – mae cymaint o asiantaethau lle gall menywod gael cymorth. Roedd yn dda gwybod bod llinell gymorth Byw Heb Ofn 24/7 ar gael i bawb, yn ddynion, menywod ac ymarferwyr allu holi am gyngor hefyd. Erbyn hyn rwyf i wedi gosod sticeri’r llinell gymorth yn y toiledau yn y gampfa rwy’n ei rhedeg.
Gosodais bost ar fy nghyfrifon Facebook ac Instagram ar ôl gorffen yr hyfforddiant a dod yn Llysgennad Cymunedol. Cyrhaeddodd dwy neges gan ffrindiau o fewn awr i fi ei bostio.

Roedd un ffrind yn gofyn ble gallai hi gael cymorth – doedd hi ddim yn meddwl bod y cam-drin roedd hi wedi’i ddioddef yn werth ffonio’r llinell gymorth amdano – esboniais mai dyna’n union pam ei fod e yna – ar ôl siarad am ychydig, ffoniodd a chael apwyntiad gyda chyfreithiwr a’i rhoi mewn grŵp cymorth – doedd hi ddim yn gwybod bod y lefel yna o gefnogaeth ar gael.

Holodd ffrind arall am rif y llinell gymorth gan fod ganddi ffrind mewn perthynas o gam-drin ac am fod yn gymorth iddi hi pan fyddai angen.

Yn bendant mae mantais bod yn Llysgennad Cymunedol – rwyf i bellach yn deall ble i gyfeirio pobl. Mae gen i hyder i siarad gyda menywod / dynion sy’n dioddef cam-drin heb orfod trafod fy mhrofiad i (oni bai bod angen gwneud).

Rwyf i’n defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn rheolaidd i bostio’r diweddaraf gan Cymorth i Ferched Cymru ac yn gobeithio trefnu digwyddiad rywbryd y flwyddyn nesaf.

Ar ôl gadael fy mherthynas sefydlais glwb bocsio o’r enw Boxing Pretty – grŵp bociso i fenywod yn unig lle gall menywod ddod i ddysgu bocsio. Mae bocsio’n ffordd wych i wella iechyd meddwl a lles. Unwaith i fy mherthynas ddod i ben, roedd gen i gymaint o ddicter a rhwystredigaeth wedi’u cronni roedd angen amgylchedd dan reolaeth i’w rhyddhau – yn bendant bocsio a’r gampfa bocsio achubodd fi.

Sylweddolais os wyf i’n teimlo fel hyn – mae’n rhaid bod menywod eraill yn teimlo’r un fath ac yn wir mae ‘na lawer. O ddosbarth o 6 menyw yn hyfforddi unwaith yr wythnos, mae gen i bellach dros 30 o fenywod yn hyfforddi a 4 dosbarth bob wythnos. Mae’r dosbarth yn tyfu ac yn amgylchedd anogol a chefnogol i fenywod hyfforddi ynddo. Caiff menywod eu hannog i ddod â’u plant os yw gofal plant yn broblem – dwyf i ddim am i unrhyw fenyw deimlo’n ynysig am fod ganddi blant. Fel mam sengl doedd gen i neb i ofalu am fy merched pan oedd angen i fi hyfforddi. Mae hyn yn chwalu rhwystr i fenywod – mae gwybod y gallan nhw ddod â’u plant yn gwneud hyfforddi gyda ni yn haws fyth.

Ym mis Tachwedd rwyf i’n rhan o Ŵyl WOW (Women of the World) sy’n dathlu popeth yn ymwneud â menywod. Mae’n cynnwys amrywiol berfformiadau, sgyrsiau, paneli, celfyddydau – mae’n benwythnos o ddathlu menywod. Rwyf i’n rhan o banel gwadd o’r enw Bad Ass Women of Cardiff ac yn cael siarad am Boxing Pretty a’r bywyd rwyf i wedi’i fyw a sut y defnyddiais i brofiad negyddol cam-drin a’i droi’n rhywbeth mor gadarnhaol â Boxing Pretty.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am rôl y Llysgennad Cymunedol – ebostiwch: [email protected]

 

Today @WelshGovernment launched the #VAWDASV Strategy 22-26. The ambition for Wales to be ‘the safest place to be a woman’ is a bold one considering the reality of epidemic rates of violence and abuse far too many are experiencing. Our full statement: bit.ly/3sUdQZf pic.twitter.com/fo7p2cWaU4

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter