Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Newyddion

26 Ebrill, 2020

Cyngor ar Ddiogelwch a Hunanofal ar gyfer Goroeswyr sy’n Ynysu

Os ydych yn goroesi camdriniaeth, neu wedi ei goroesi yn y gorffennol, gall y cyfyngiadau a’r newidiadau presennol i’r drefn ddyddiol, gweithgareddau a chyfleoedd cymdeithasol eraill gael effaith ddirfawr ar eich diogelwch a’ch lles. Rydym am eich sicrhau bod cymorth ar gael. Byddwn ni, ynghyd â’r holl wasanaethau arbenigol lleol yng Nghymru, yn gwneud ein gorau glas i’ch cynorthwyo drwy’r cyfnod hwn o ansicrwydd a newid. Sgroliwch i lawr os gwelwch yn dda i ddod o hyd i’n cyngor ar gadw’n ddiogel ac yn iach.

 

Ydych chi’n hunanynysu neu’n cadw pellter cymdeithasol tra’n profi camdriniaeth?

 

Gwyddom fod llawer o bobl sy’n byw ar hyn o bryd gyda chyflawnwr eu camdriniaeth yn ofni bod y gamdriniaeth yn mynd i ddwysáu yn ystod y cyfnod hwn o hunanynysu. Yn yr un modd, efallai y bydd llawer yn parhau i gael eu cam-drin o bell drwy ddyfeisiau digidol neu safleoedd cyfryngau cymdeithasol.

 

Isod mae darnau allweddol o gyngor ar ddiogelwch:

 

Os ydych chi’n medru gwneud, dylech bob amser gadw ffôn symudol sydd wedi’i wefru gyda chi.

 

Os credwch eich bod chi a / neu eich plant mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch yr Heddlu ar 999. Mae’r Heddlu yn dal i ymateb i alwadau brys.

 

Mae SMS brys yn darparu gwasanaeth neges destun ar gyfer pobl fyddar, trwm eu clyw a phobl sydd â nam ar eu lleferydd yn y DU i anfon negeseuon SMS i wasanaeth 999 y DU lle cânt eu trosglwyddo i’r Heddlu.

 

Os ydych yn ofni cael eich clywed yn ffonio 999, gallwch ddefnyddio’r System Ateb Tawel. Mae hyn eich galluogi i hysbysu’r heddlu, heb i chi siarad, eich bod mewn argyfwng. Wedi deialu 999, bydd gweithredwr yn gofyn i chi pa wasanaeth argyfwng sydd ei angen arnoch. Os na fyddwch yn dweud unrhyw beth, bydd yr alwad yn cael ei hafnon ymalen at y system weithredu. Yna, rhaid i chi bwyso 55 – bydd hyn yn hysbysu’r gweithredwr ei fod yn argyfwng a byddant yn trosglwyddo’r alwad i’r heddlu. Dilynwch y ddolen hon i gael mwy o fanylion.

 

Mae Byw Heb Ofn, y llinell gymorth genedlaethol ar gyfer Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) yng Nghymru, yn parhau i weithredu 24/7 ac ar gael i unrhyw un a effeithir gan gamdriniaeth neu drais yn ogystal ag unrhyw un sy’n pryderu am rywun arall.

Ffôn: 0808 80 10 800
Neges destun: 07800 77333
Gwe-sgwrs: livefearfree.gov.wales

 

Lle bo’n bosibl ac yn ddiogel i wneud hynny, cadwch mewn cysylltiad â’r rheini sy’n agos atoch chi ac y gallwch chi ymddiried ynddyn nhw, naill ai ar y ffôn neu ar-lein!

 

Amddiffyniadau cyfreithiol

 

Hefyd, mae amrywiaeth o amddiffyniadau cyfreithiol y mae gennych hawl iddynt os ydych yn byw gyda chyflawnwr cam-drin domestig. Ymhlith y rhain, gallwch wneud cais am:

 

  • Gorchymyn Meddiannaeth – gall y gorchymyn hwn wahardd cyflawnwr camdriniaeth rhag byw mewn eiddo, hyd yn oed os mai ef/hi yw perchennog neu unig berchennog yr eiddo.
  • Gorchymyn Amddiffyn rhag Trais Domestig – mae hwn yn orchymyn dros dro a gall symud y drwgweithredwr o’ch preswylfa a’i (g)wahardd rhag cysylltu â chi am hyd at 28 diwrnod.
  • Os nad ydych yn byw gyda’r drwgweithredwr ond yn parhau i brofi camdriniaeth, gallwch wneud cais am Gorchymyn Pedido ag Ymyrryd sy’n atal y drwgweithredwr rhag plagio, aflonyddu neu ymyrryd.

 

I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau a’ch opsiynau cyfreithiol, gallwch droi at wefan Rights for Women yma. I dderbyn cyngor, gallwch ffonio’r llinell gymorth cyfraith teulu genedlaethol ar 020 7251 6577. Sylwch os gwelwch yn dda fod oriau agor y llinell gymorth ar hyn o bryd wedi’u cyfyngu i:

Dydd Mawrth a dydd Mercher 7pm – 9pm, a dydd Gwener 12pm-2pm.

 

Cyswllt Plant

 

Mae trefniadau cyswllt plant yn peri pryder i lawer o oroeswyr yn ystod cyfnod lle argymhellir hunanynysu. Mae drwgweithredwyr yn debygol o ddefnyddio COVID-19 i ddefnyddio trefniadau cyswllt plant ymhellach fel ffordd o reoli drwy orfodaeth. Gall goroeswyr hefyd bryderu y byddant yn cael eu cyhuddo o dorri gorchymyn llys drwy beidio, er enghraifft, â chaniatáu cyswllt. Mae Rights of Women wedi cynhyrchu tudalen gymorth ddefnyddiol yma.

 

Mae Llywydd Yr Is-Adran Deuluoedd wedi cyhoeddi’r canlynol: Guidance on Compliance with Family Court Child Arrangement Orders’ during COVID 19.

 

Ydych chi’n ystyried ymadael?

 

Efallai eich bod yn pryderu bod y rheolau newydd ynghylch hunanynysu yn ei gwneud yn anos i chi ymadael â’ch cartref mewn argyfwng. Gall drwgweithredwyr geisio drysu rheoliadau hunanynysu er mwyn ynysu goroeswyr yn ddiangen. Mae Llywodraeth y DU wedi cadarnhau bod dioddefwyr cam-drin domestig yn cael ymadael â’u cartref i ddianc rhag eu camdriniwr a / neu i ofyn am gymorth yn ystod y cyfyngiadau symud ac y bydd llochesi yn parhau i fod ar agor:

 

“Whilst our advice is to stay at home, anyone who is at risk of, or experiencing, domestic abuse, is still able to leave and seek refuge. Refuges remain open, and the police will provide support to all individuals who are being abused –whether physically, emotionally, or otherwise” (Priti Patel, Ysgrifennydd Cartref)

 

Mae canllawiau i lochesi ar sut i ddarparu cymorth yn ystod pandemig COVID 19 gan gynnwys ar gyfer goroeswyr a phlant y gallai fod angen iddynt hunanynysu gyda nhw.

Os yw’n bosibl, ceisiwch gynllunio’ch absenoldeb ymlaen llaw. Bydd hyn yn eich galluogi i ystyried beth yw’r ffordd orau o sicrhau eich diogelwch eich hun a dioglewch eich plant (os oes gennych blant). I gael cyngor ar gynllunio diogelwch cyn ac ar ôl ymadael â pherthynas gamdriniol, ewch i dudalen ‘Mae angen help arnaf i’ ar ein gwefan –  gweler yma.

 

Cymorth a Chefnogaeth

Gall rheoliadau’r COVID-19 newydd achosi pryder arbennig i oroeswyr unrhyw fath o gamdriniaeth, p’un a yw’r cam-drin yn parhau neu wedi digwydd yn y gorffennol. Mae hyn yn cynnwys plant a phobl ifanc. Gall cadw pellter cymdeithasol a hunanynysu oddi wrth ffrindiau, teulu, cydweithwyr a rhwydweithiau cymdeithasol eraill wneud ymdopi a’r llwybr at adferiad hyd yn oed yn galetach fyth.

 

Er bod gwasanaethau wedi gorfod addasu eu gwaith cymorth wyneb-yn-wyneb neu grŵp o achos rheoliadau cadw pellter cymdeithasol a hunanynysu COVID-19, mae cymorth ar gael o hyd!

 

Cymorth a Chefnogaeth VAWDASV Arbenigol

 

Mae Byw Heb Ofn, y llinell gymorth genedlaethol ar gyfer Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yng Nghymru, yn parhau i weithredu 24/7. Gallwch ffonio (0808 80 10 800); tecstio (0786 00 77 333); e-bostio ([email protected]); neu ddefnyddio’r gwasanaeth sgwrs fyw (ewch i gov.wales/live-fear-free) unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos, unrhyw ddydd o’r wythnos. Mae’r Llinell Gymorth yn cynnig cyngor i bob goroeswr trais neu gamdriniaeth, yn ogystal ag unigolion sy’n pryderu am rywun a allai fod yn drwgweithredu neu’n dioddef camdriniaeth.

 

Holwch eich gwasanaethau lleol ynghylch pa gymorth y maen nhw’n ei gynnig. Er enghraifft, efallai y byddwch chi’n gallu parhau gyda’ch cwnsela ar y ffôn neu ar-lein. Gallwch ddarganfod ble mae’r gwasanaeth agosaf atoch chi a gweld eu manylion cyswllt yma.

 

Gallwch hefyd dderbyn cyngor gan y canlynol:

 

Galop (ar gyfer goroeswyr cam-drin domestig lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol)
Ffôn: 0800 999 5428
Gwefan: www.galop.org.uk

 

Prosiect Dyn Cymru Ddiogelach (ar gyfer goroeswyr gwrywaidd cam-drin domestig)

Ffôn: 0808 801 0321

Gwefan: https://www.dynwales.org

 

BAWSO (ar gyfer goroeswyr duon a lleiafrifoedd ethnig VAWDASV)

Ffôn: 0800 731 8147

Gwefan: https://bawso.org.uk

 

Rape Crisis England & Wales
Ffôn: 0808 802 9999
Gwefan: www.rapecrisis.org.uk

 

Childline

Ffôn: 0800 11 11

Sgwrs 1-i-1 gyda Chwnselydd Ar-lein

 

Deaf Hope (cymorth emosiynol ac ymarferol i bobl fyddar, gan gynnwys goroeswyr cam-drin domestig)

Gwefan: www.signhealth.org.uk

Respect (ar gyfer pobl sy’n pryderu am eu hymddygiad ac sy’n dymuno ei reoli a’i newid)
Ffôn: 0808 8024040

 

Hunanofal

 

 

Fforwm Goroeswyr

 

Mae Cymorth i Ferched Cymru yn rhedeg y Rhwydwaith Cenedlaethol i Oroeswyr, sef fforwm goroeswyr ar-lein i fenywod sydd wedi profi cam-drin domestig neu drais rhywiol. Gallwch gael gafael ar amrywiaeth o adnoddau ac ymgysylltu â goroeswyr a gwasanaethau eraill. Gallwch gofrestru ar gyfer y fforwm yma.

 

Cymorth a Chefnogaeth Gyffredinol yn ymwneud â Lles ac Iechyd Meddwl

 

Mind Cymru

Ffôn: 0300 123 3393

Neges destun: 86463.

Ebost: [email protected]

Canllawiau penodol ar les gan Mind yn wyneb COVID-19: www.mind.org.uk/information-support/coronavirus-and-your-wellbeing/#collapse51ed0

Samaritans
Ffôn:  116 123

 

Childline

0800 11 11

Sgwrs 1-i-1 gyda Chwnselydd Ar-lein

 

Deaf Hope

Gwefan: www.signhealth.org.uk

 

Rhai syniadau ar gyfer helpu plant a phobl ifanc i ymdopi:

https://www.mghclaycenter.org/hot-topics/7-ways-to-support-kids-and-teens-through-the-coronavirus-pandemic

 

https://youngminds.org.uk

 

A pheidiwch ag anghofio cadw mewn cysylltiad â’r rheini sy’n agos atoch chi ac y gallwch chi ymddiried ynddyn nhw, naill ai ar y ffôn neu ar-lein!

Today @WelshGovernment launched the #VAWDASV Strategy 22-26. The ambition for Wales to be ‘the safest place to be a woman’ is a bold one considering the reality of epidemic rates of violence and abuse far too many are experiencing. Our full statement: bit.ly/3sUdQZf pic.twitter.com/fo7p2cWaU4

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter