Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Newyddion

03 Ebrill, 2020

COVID-19 Canllawiau ar gyfer Gwasanaethau i Gyflawnwyr: Pwyntiau allweddol i ymarferwyr

Diogelwch goroeswyr a’u plant yw diben rhaglenni i gyflawnwyr.

Cynhyrchwyd Coronafeirws (COVID-19): Canllawiau ar gyfer gwasanaethau i gyflawnwyr trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol (VAWDASV) gan Lywodraeth Cymru er mwyn galluogi hynny. Gan roi pwyslais ar ddiogelu, mae’r canllawiau hyn yn bodoli i gefnogi ymarferwyr i barhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol drwy gydol y cyfnod digynsail hwn. Gwelwch isod, os gwelwch yn dda, rai pwyntiau allweddol i ymarferwyr a ddarparwyd gan Cymorth i Ferched Cymru i gydfynd â COVID 19: Canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer Gwasanaethau i Gyflawnwyr.

  • Caiff VAWDASV ei gyflawni mewn amrywiol ffyrdd. Mae’r rhain yn cynnwys trais rhywiol, anffurfio organau cenhedlu benywod (FGM), yr hyn a elwir yn drais ar sail anrhydedd a chamfanteisio’n rhywiol ynghyd ag achosion o gam-drin domestig.
  • Cymorth i oroeswyr y mae eu dioglewch yn un o ddibenion rhaglenni i gyflawnwyr. Ar adeg pan fo goroeswyr yn cael llai o gysylltiad wyneb yn wyneb â gwasanaethau a phan fo cynllunio diogelwch yn cael ei gyfaddawdu o ganlyniad i hunanynysu a chadw pellter cymdeithasol, mae’n hanfodol mai hyn yw canolbwynt rhaglenni i gyflawnwyr. Mae Cymorth i Ferched Cymru wedi datblygu Cyngor ar Ddioglewch a Hunanofal i Oroeswyr sy’n Hunanynysu, y gellir ei weld yma.
  • Mae canllawiau Respect ar gyfer ymarferwyr rhaglenni i gyflawnwyr cam-drin domestig yn amlinellu cyngor ynghylch arferion diogel a dylai gwasanaethau sydd wedi’u hachredu gan Respect lynu ato: http://respect.uk.net/wp-content/uploads/2020/03/Respect-Covid19-Guidance-for-Practitioners-March-2020.pdf
  • Anogir rhaglenni i gyflawnwyr feithrin cysylltiadau â gwaith diogelu goroeswyr, lle ceir cyfle i nodi pryderon ynghylch diogelu plant sydd mewn perygl. Gallai hyn fod yn bryder penodol i ferched a effeithir gan FGM neu’r hyn a elwir yn drais ar sail anrhydedd. Mae Cymorth i Ferched Cymru wedi datblygu canllaw Cefnogi plant a phobl ifanc drwy bandemig Coronafeirws, y gellir ei weld yma: https://www.welshwomensaid.org.uk/2020/03/supporting-children-and-young-people-through-the-coronavirus-pandemic/
  • Mae arbenigedd gan wasanaethau cymorth arbenigol yn awgrymu y gallai cyflawnwyr ddefnyddio mesurau COVID-19 i barhau â’u hymddygiad sy’n gorfodi a rheoli. Mae Respect yn cynnal ymgyrch ar hyn o bryd sy’n targedu cyflawnwyr ac sy’n darparu cefnogaeth llinell gymorth. Gellir gweld manylion yma: https://twitter.com/RespectUK/status/1245622205435629571
  • Mae adroddiadau gan oroeswyr i wasanaethau cymorth arbenigol yn dangos bod cyflawnwyr yn defnyddio mesurau COVID-19 i barhau i gam-drin yn ystod trefniadau cyswllt plant a/neu dorri’r trefniadau. Dylai ymarferwyr sicrhau eu bod yn ymwybodol o hyn gan ei fod yn gosod peryglon amddiffyn a diogelu i blant a goroeswyr.

A huge thank you/diolch to @kiripritchardmc for sharing this wonderful photo of her in her Chopsy necklace!

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter