Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Newyddion

03 Ebrill, 2020

COVID-19 Canllawiau ar gyfer Gwasanaethau i Gyflawnwyr: Pwyntiau allweddol i ymarferwyr

Diogelwch goroeswyr a’u plant yw diben rhaglenni i gyflawnwyr.

Cynhyrchwyd Coronafeirws (COVID-19): Canllawiau ar gyfer gwasanaethau i gyflawnwyr trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol (VAWDASV) gan Lywodraeth Cymru er mwyn galluogi hynny. Gan roi pwyslais ar ddiogelu, mae’r canllawiau hyn yn bodoli i gefnogi ymarferwyr i barhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol drwy gydol y cyfnod digynsail hwn. Gwelwch isod, os gwelwch yn dda, rai pwyntiau allweddol i ymarferwyr a ddarparwyd gan Cymorth i Ferched Cymru i gydfynd â COVID 19: Canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer Gwasanaethau i Gyflawnwyr.

  • Caiff VAWDASV ei gyflawni mewn amrywiol ffyrdd. Mae’r rhain yn cynnwys trais rhywiol, anffurfio organau cenhedlu benywod (FGM), yr hyn a elwir yn drais ar sail anrhydedd a chamfanteisio’n rhywiol ynghyd ag achosion o gam-drin domestig.
  • Cymorth i oroeswyr y mae eu dioglewch yn un o ddibenion rhaglenni i gyflawnwyr. Ar adeg pan fo goroeswyr yn cael llai o gysylltiad wyneb yn wyneb â gwasanaethau a phan fo cynllunio diogelwch yn cael ei gyfaddawdu o ganlyniad i hunanynysu a chadw pellter cymdeithasol, mae’n hanfodol mai hyn yw canolbwynt rhaglenni i gyflawnwyr. Mae Cymorth i Ferched Cymru wedi datblygu Cyngor ar Ddioglewch a Hunanofal i Oroeswyr sy’n Hunanynysu, y gellir ei weld yma.
  • Mae canllawiau Respect ar gyfer ymarferwyr rhaglenni i gyflawnwyr cam-drin domestig yn amlinellu cyngor ynghylch arferion diogel a dylai gwasanaethau sydd wedi’u hachredu gan Respect lynu ato: http://respect.uk.net/wp-content/uploads/2020/03/Respect-Covid19-Guidance-for-Practitioners-March-2020.pdf
  • Anogir rhaglenni i gyflawnwyr feithrin cysylltiadau â gwaith diogelu goroeswyr, lle ceir cyfle i nodi pryderon ynghylch diogelu plant sydd mewn perygl. Gallai hyn fod yn bryder penodol i ferched a effeithir gan FGM neu’r hyn a elwir yn drais ar sail anrhydedd. Mae Cymorth i Ferched Cymru wedi datblygu canllaw Cefnogi plant a phobl ifanc drwy bandemig Coronafeirws, y gellir ei weld yma: https://www.welshwomensaid.org.uk/2020/03/supporting-children-and-young-people-through-the-coronavirus-pandemic/
  • Mae arbenigedd gan wasanaethau cymorth arbenigol yn awgrymu y gallai cyflawnwyr ddefnyddio mesurau COVID-19 i barhau â’u hymddygiad sy’n gorfodi a rheoli. Mae Respect yn cynnal ymgyrch ar hyn o bryd sy’n targedu cyflawnwyr ac sy’n darparu cefnogaeth llinell gymorth. Gellir gweld manylion yma: https://twitter.com/RespectUK/status/1245622205435629571
  • Mae adroddiadau gan oroeswyr i wasanaethau cymorth arbenigol yn dangos bod cyflawnwyr yn defnyddio mesurau COVID-19 i barhau i gam-drin yn ystod trefniadau cyswllt plant a/neu dorri’r trefniadau. Dylai ymarferwyr sicrhau eu bod yn ymwybodol o hyn gan ei fod yn gosod peryglon amddiffyn a diogelu i blant a goroeswyr.

If you are worried about yourself or someone you know, the Live Fear Free Helpline is there for you whatever time of day or night. Whether you want information, advice or support, they are there for you. Get in touch via phone, text, email or webchat. pic.twitter.com/vkdXxXQ6Vz

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter