Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Newyddion

07 Mai, 2019

Cymorth i Ferched Cymru ac Anabledd Cymru yn lansio adrodddiad ar y cyd yng nghyfarfod y Grŵp Trawsbleidiol

Y bore yma, fel lansiodd Cymorth i Ferched Cymru ac Anabledd Cymru eu hadroddiad ar y cyd, “Cefnogi pobl anabl sy’n dioddef trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yng Nghymru.”  Fe lansiodd y sefydliadau trydydd sector yr adroddiad yn y Cyd-Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd a’r Grŵp Trawsbleidiol ar Drais yn erbyn Menywod a Phlant, yn Adeilad Tŷ Hywel ym Mae Caerdydd.

Gwyddom fod pobl anabl yn dioddef cyfraddau uwch anghymesur o gam-drin o’u cymharu â’u phobl nad ydynt yn anabl, a bod y trais a ddioddefir hefyd yn seiliedig ar rywedd, gyda menywod anabl yn fwy tebygol o ddioddef trais a cham-drin, a hynny dros gyfnodau hirach o amser.

Mae’r adroddiad yn dangos canfyddiadau tri arolwg a roddwyd i wasanaethau arbenigol a goroeswyr cam-drin. Dosbarthodd Cymorth i Ferched Cymru ac Anabledd Cymru ddau arolwg; un ar gyfer gwasanaethau arbenigol trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol ac un ar gyfer goroeswyr, a ddarparywd hefyd ar ffurf hawdd ei darllen.

Mae’r adroddiad yn dangos:

  • Bod 382 o oroeswyr anabl, o’r rheini a ymatebodd, wedi’u cyfeirio at wasanaethau arbenigol am gymorth yn ystod 2017/18.
  • Bod y mwyafrif o oroeswyr anabl wedi datgelu iddynt ddioddef trais o fewn cyd-destun cam-drin domestig, gyda’r mwyafrif yn nodi bod y drwgweithredwr yn (gyn) bartner gwrywaidd. Mae’r adroddiad yn dangos hefyd bod llawer wedi datgelu drwgweithredwyr niferus, gan gynnwys nid yn unig bartneriaid ond aelodau’r teulu yn ogystal.

Thema a godwyd o’r adborth a roddwyd gan oroeswyr anabl oedd anfodlonrwydd gydag ymateb yr heddlu pan wnaethant adrodd am y cam-drin, sy’n nodedig gan i’r adborth hwn ymddangos yn ein hadroddiad yn 2011 hefyd. Y tro hwn, nododdd bron i hanner (47%) y goroeswyr anabl a gyfranogodd yn yr arolwg eu pryderon ynghylch y ffaith na ddigwyddodd unrhyw beth i’r sawl a gyflawnodd y cam-drin, wedi’r datgeliad.

Mae argymhellion yr adroddiad hwn, a lywiwyd gan oroeswyr a gwasanaethau arbenigol yn cynnwys:

  1. Dylai asiantaethau weithio er mwyn adnabod goroeswyr anabl a’u profiadau o gam-drin cyn gynted â phosibl, gan sicrhau bod staff wedi’u hyfforddi i ddeall y rhwystrau penodol i ddatgelu sy’n wynebu pobl anabl, a’u bod yn gwybod sut i’w lliniaru a’u lleihau.
  2. Bod angen i asiantaethau adnabod a deall y ffyrdd penodol y gall trais yn erbyn menywod anabl ei amlygu ei hun.
  3. Dylai gwybodaeth hygyrch am drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol fod ar gael mewn amrywiaeth o ffurfiau.
  4. Dylai ymgyrchoedd cyhoeddusrwydd sy’n mynd i’r afael â cham-drin domestig gynnwys pobl anabl ac amrywiaeth ar draws gwahanol fathau o anableddau o fewn gwahanol gymunedau, gan gydnabod nad yw pobl anabl yn grŵp unffurf.

Yr argymhellion ar gyfer gwasanaethau statudol (iechyd, gofal cymdeithasol, tai, addysg, system cyfiawnder ayyb):

  1. Dylai Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi (HMIC) gynnal adolygiad o ymddygiad yr heddlu wrth ymateb i oroeswyr anabl trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
  2. Dylai holl luoedd yr heddlu gael eu hyfforddi am reolaeth gymhellol a thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol gan gynnwys mewn perthynas â menywod anabl.
  3. Dylai pob gwasanaeth statudol fod yn wybodus am wasanaethau anabledd a dylent gyfeirio pobl at wasanaethau arbenigol trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol sy’n medru cefnogi goroeswyr anabl.

Dywedodd Tina Reece, Pennaeth Ymgysylltu Cymorth i Ferched Cymru:

“Oherwydd problemau’n ymwneud â chyllid ac adnoddau, nododd goroeswyr rwystaru i gael mynediad at gymorth gan wasanaethau, rhestrau aros ar gyfer cymorth arbenigol, diffyg mynediad at adnoddau priodol sydd wedi’u cynllunio ar gyfer pobl anabl ac sy’n hygyrch iddyn nhw, a hefyd ddiffyg cymorth trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae angen inni sicrhau ein bod yn darparu’r cymorth mwyaf priodol i bawb sydd ei angen yng Nghymru”.

Dywedodd Miranda Evans, Rheolwr Polisi a Rhaglenni Anabledd Cymru:

“Mae menywod anabl ddwywaith yn fwy tebygol o ddioddef cam-drin domestig o’u cymharu â menywod nad ydyn nhw’n anabl. Mae angen dull amlasiantaeth unedig o fynd i’r afael â’r trais a’r cam-drin a ddioddefir gan fenywod anabl ar draws Cymru. 

Mae angen i fenywod anabl deimlo’n hyderus i adrodd am gam-drin pan fo’n digwydd.  Rhaid i bolisïau a’r gwasanaeth a ddarperir gydnabod gofynion menywod anabl.  Mae angen cymryd camau cadarnhaol i fynd i’r afael â’r rhwystrau a wynebir gan fenywod anabl sy’n dioddef cam-drin domestig.  Mae menywod anabl yn bwysig hefyd!”

I ddarllen yr adroddiad yn Saesneg cliciwch yma, os gwelwch yn dda, neu ar gyfer y Gymraeg cliciwch yma os gwelwch yn dda.

A huge thank you/diolch to @kiripritchardmc for sharing this wonderful photo of her in her Chopsy necklace!

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter