Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Newyddion

07 Mai, 2019

Cerdyn Sgorio Ffeministiaeth 2019: pa mor ffeministaidd yw’r Llywodraeth?

Mae Cymorth i Ferched Cymru, yr elusen genedlaethol sy’n gweithio i ddileu pob math o drais yn erbyn menywod a phlant, yn pryderu yn dilyn sgôr Llywodraeth Cymru ar Gerdyn Ffeministiaeth 2019 newydd Rhwydwaith Cydraddoldeb Merched Cymru (WEN Cymru) ac Oxfam Cymru, a gyhoeddwyd yr wythnos hon. Mae’r adroddiad yn defnyddio system goleuadau traffig i nodi’r cynnydd a wnaed gan Lywodraeth Cymru tuag at sicrhau cydraddoldeb i fenywod a merched ar draws chwe ardal.

Wrth ganolbwyntio ar drais yn erbyn menywod a merched, nodwyd bod cynnydd Llywodraeth Cymru yn goch gydag “ychydig o gynnydd” yn unig yn cael ei wneud. Er bod deddfwriaeth arloesol ar gyfer trais yn erbyn menywod a merched yng Nghymru, daw’r cerdyn sgorio i’r casgliad bod y gwaith o weithredu hyn wedi bod yn araf iawn a bod strategaethau yn hwyr yn dod i’r amlwg. Mae hefyd diffyg cyllido cynaliadwy ar gyfer gwasanaethau arbenigol trais yn erbyn menywod ar draws Cymru, a rhestrau aros hir i oroeswyr gael mynediad at wasanaethau. O dderbyn adborth gan ein haelodaeth o wasnaethau arbenigol, gwyddom y gall yr amser aros fod hyd at chwe mis neu fwy ar gyfartaledd.

Y llynedd, clywsom gan y Prif Weinidog ar y pryd, Carwyn Jones, sut yr addawodd sicrhau mai Cymru yw’r wlad fwyaf diogel yn Ewrop. Fodd bynnag, mae Cymorth i Ferched Cymru yn cwestiynu sut y mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau hyn? Gwyddom fod menywod yn methu â theimlo’n ddiogel yn eu cartrefi eu hunain, bod 66% o ferched yng Nghymru yn profi sylw rhywiol neu gyswllt corfforol mewn mannau cyhoeddus, ac yn olaf nad yw goroeswyr cam-drin domestig a thrais rhywiol yn medru cael mynediad at wasanaethau uniongyrchol a fydd yn cynnig diogelwch yn syth rhag y rheini sy’n cyflawni trais.

Yn adroddiad y Cerdyn Sgorio noda Catherine Fookes (WEN Cymru) a Rachel Cable (Oxfam Cymru):

“Er gwaethaf deddfwriaeth gadarn a bwriadau da i hybu cydraddoldeb rhywiol, yn aml mae diffyg cyllid, diffyg strategaeth, a diffyg brys i’w wireddu.”

Hoffai Cymorth i Ferched Cymru weld mwy o weithredu yn digwydd i wneud Llywodraeth Cymru yn llywodraeth wirioneddol ffeministaidd, ac i gyflawni’r uchelgais yn y pendraw o sicrhau mai Cymru yw’r lle mwyaf diogel yn Ewrop i fod yn fenyw.

A huge thank you/diolch to @kiripritchardmc for sharing this wonderful photo of her in her Chopsy necklace!

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter