Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Newyddion

08 Mawrth, 2019

Mae’r Amser ar Ben: Briff ac Adduned i Weithredu ar Ddiwrnod Rhyngwaldol y Menywod 2019

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod diwethaf (Mawrth 8fed) arweiniodd Cymorth i Ferched Cymru dros 150 o weithredwyr, ymgyrchwyr, eiriolwyr a goroeswyr benywaidd i sefyll mewn undod gyda goroeswyr ar draws Cymru i ddweud bod yr Amser ar Ben ar ddrwgweithredwyr pob math o drais, cam-drin ac aflonyddu yn erbyn menywod, ac ar yr agweddau a’r diwylliant sy’n caniatáu i hynny ffynnu.

Gyda’n gilydd fe fynnom fod[1]:

 • yr Amser ar Ben ar beidio ag adnabod, herio a chosbi ymddygiad drwgweithredwyr.
 • yr Amser ar Ben ar fenywod a merched yn gorfod byw gyda’r profiad o aflonyddu, bygwth, trais a cham-drin o ddydd i ddydd.
 • yr Amser ar Ben ar beidio â chredu goroeswyr aflonyddu rhywiol a’u beio am y cam-drin.

Eleni, i gyd-fynd â Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ac i adeiladau ar weithredoedd ymgyrch ‘Mae’r Amser ar Ben’ yng Nghymru trwy gydol 2018-19,  hoffem eich gwahodd i addunedu i gefnogi cynllun gweithredu 5-pwynt er mwyn sicrhau bod yr Amser ar Ben ar aflonyddu rhywiol a cham-drin yng Nghymru. Dangoswch eich cefnogaeth os gwelwch yn dda i holl oroeswyr cam-drin ac i’r angen i ddal drwgweithredwyr i gyfrif.

Heddiw, safwn mewn undod i ddatgan bod yr Amser ar Ben ar aflonyddu rhywiol yng Nghymru, nid yw’n anochel a gellir ei atal trwy ei wrthsefyll gyda’n gilydd. Galwn am fyd lle mae cymunedau yn herio aflonyddu, trais a cham-drin menywod a merched, lle nad yw aflonyddu rhywiol yn cael ei oddef o gwbl o fewn ein sefydliadau addysgol, ein gweithleoedd, Senedd y DU na Chynulliad Cymru. Mae’r diffyg gweithredu i ddileu aflonyddu rhywiol a cham-drin yng Nghymru hyd yn hyn yn cael effaith  negyddol ar oroeswyr, ac ar bob menyw a merch, ac mae’n effeithio ar yr hyder cyffredinol mewn systemau i fynd i’r afael ag aflonyddu rhywiol a cham-drin.

Addunedwn i alw ar gyflogwyr, sefydliadau ac unigolion yng Nghymru i gymryd 5 cam i ddileu aflonyddu rhywiol a cham-drin:

 1. Peidiwch cadw’n dawel. Helpwch greu cymunedau a gweithleoedd lle nad yw aflonyddu rhywiol a cham-drin yn cael ei oddef, a lle bo’n digwydd, sicrhewch y gweithredir arno ac y caiff drwgweithredwyr eu herio a’u dal i gyfrif.
 2. Anogwch gyflogwyr i ddefnyddio polisïau cadarn, gweithdrefnau atebolrwydd clir a hyfforddiant effeithiol yn y gweithle er mwyn sicrhau bod y rheini sy’n datgelu aflonyddu rhywiol a cham-drin yn cael eu credu.
 3. Grymuswch fenywod a merched i wybod eu hawliau ac i fanteisio arnynt ac i gael cyfiawnder heb gosb, a hynny mewn ffyrdd sy’n cynnwys anghenion menywod a merched Duon a lleiafrifol, menywod sy’n rhan o’r system cyfiawnder troseddol, menywod mudol, menywod hŷn, menywod anabl, menywod trawsrywiol, a menywod a merched mewn ardaloedd gwledig.
 4. Mynnwch gyllid cynaliadwy i wasanaethau arbenigol hanfodol ar draws Cymru fel eu bod ar gael pryd bynnag a lle bynnag y bydd goroeswyr eu hangen.
 5. Heriwch a dilëwch anghydraddoldeb rhywiol fel achos a chanlyniad aflonyddu rhywiol a cham-drin, ynghyd â systemau cysylltiedig o orthrwm a ddioddefir gan fenywod a merched megis rhagfarn ar sail rhyw, hil, gallu, dosbarth cymdeithasol neu oed, a homoffobia, trawsffobia, deuffobia, senoffobia ayyb.

 

#Mae’r Amser ar Ben#NifyddCymru’nCadw’nDawel

Llofnodwyr:

Adam Price, Assembly Member, Plaid Cymru
Ali White
Alice Lilley
Alicja Zalesinska, Tai Pawb
Alun Michael, South Wales Police and Crime Commissioner
Amber-Ainsley Pritchard, Rewards Strategy
Ami Willcox
Amy Jolliffe
Anais Laurent
Andrew White, Stonewall Cymru
Ann Courtney Sherwood, Y Bont
Ann Williams, Live Fear Free Helpline
Arfon Jones, North Wales Police and Crime Commissioner
Auriol Miller
Bethan Lewis
Bethan Morgan
Bethan Sayed, Assembly Member, Plaid Cymru
Cara Carmichael Aitchison, Vice-Chancellor, Cardiff Metropolitan University
Carl Foulkes, Chief Constable of North Wales Police
Carolyn Harris MP, Swansea East
Catherine Fookes, Women’s Equality Network (WEN) Wales
Catherine Philips
Cathy Elder
Catrin Lloyd
Charlie Arthur, Women’s Aid Rhondda Cynon Taff
Cheyenne Mahoney
Chisomo Phiri, NUS Wales
Chris Moore Williams
Chrissie Nicholls
Christina Parker
Crash Wigley
Crisiant McEvoy
Dafydd Llywelyn, Dyfed Powys Police and Crime Commissioner
Daniel De’Ath, Cardiff Council
Dawn Bowden, Welsh Labour Assembly Member
Debbie Palmer
Debbie Wilcox, Newport City Council
Deborah Davies, Newport Council
Delyth Jewell, Assembly Member, Plaid Cymru for South Wales East
Dr Victoria Leonard
Eleri Butler, Welsh Women’s Aid
Emily Underwood-Lee, George Ewart Evans Centre for Storytelling
Emma Harris
Emma Renold, Professor of Childhood Studies, Cardiff University
Ffion Thomas, Cardiff University
Fflur Emlyn, RASASC North Wales
Frances Beecher, Llamau
Gemma Coleman
Georgina Miles
Gwendolyn Sterk
Helen Jones, Atal y Fro
Helen Twidle
Helena Herklots CBE, Older People’s Commissioner for Wales
Hilary Watson
Huw Irranca Davies, Assembly Member
Jane Henshaw, Labour, Cardiff Council
Jane Ruthe, RASASC North Wales
Jane Stephens, Montgomeryshire Family Crisis Centre
Jeff Cuthbert, Gwent Police and Crime Commissioner
Jemma Wray
Jennie Henderson, Stepping Stones
Jennie Rathbone, Assembly Member, Labour
Jessica Taylor, Vice Chair
Jo Todd, Respect
Joanna Harris
Joanne Hopkins, Adverse Childhood Experiences Hub
Jocelyn Davies, Welsh Women’s Aid Ambassador
John Griffiths, Assembly Member for Newport East
John Puzey, Director, Shelter Cymru
Joy Dyment, Trustee
Joyce Watson, Assembly Member, Welsh Labour
Julie Richards
Karen Ling, Newport Women’s Aid
Kate Jones, Thrive Women’s Aid
Katie Dalton, Cymorth Cymru
Katie Nash
Laura Carter
Leanne Wood, Assembly Member, Plaid Cymru
Lindsay Birrell, CAHA Women’s Aid
Liz Dominey, Soroptimist International of Great Britain and Ireland
Llinos Price
Lynda Thorne, Cardiff Council
Lynne Neagle, Assembly Member, Welsh Labour
Lynne Sanders, Swansea Women’s Aid
Majella Kavanagh
Margot Parker, East Midlands MEP
Mark Collins, Chief Constable Dyfed Powys Police
Mark Isherwood, Assembly Member, Conservative Party
Michelle Pooley, West Wales Domestic Abuse Service
Michelle Whelan, Calan Domestic Violence Service
Mick Antoniw, Assembly Member, Welsh Labour
Miriam Merkova
Mirka Johanna Virtanen, The Green Party of England and Wales
Morgan Fackrell, Cardiff Women’s Aid
Mutale Merrill, BAWSO
Mwenya Chimba
Natalie Blakeborough
Natasha Hirst
Natasha Sullivan-Dungey
Nick Capaldi, Arts Council of Wales
Owen Jones, Labour Councillor for Splott
Paul Davies, Leader of the Welsh Conservative Assembly
Paula Hardy, South Wales Police
Paula Walters, Chair of Welsh Women’s Aid Board of Trustees
Peter Tangney
Peter Wong
Philip Walker, The Survivors Trust
Rachel Eagles, CEO, Calan Domestic Violence Service
Rachel Williams, Welsh Women’s Aid Ambassador
Rebecca James
Rhiannon Maniatt
Rose Baxter
Sally Holland, Children’s Commissioner for Wales
Sara Kirkpatrick, Respect
Sara Timothy
Sarah Evans, Cadwyn Housing Association
Sarah Ingham
Sarah Merry,  Cardiff Council
Sarah Thomas, National Federation of Women’s Institutes Wales
Shavanah Taj, TUC Wales
Sian Gwenllian, Assembly Member, Plaid Cymru
Sian Harries, Welsh Women’s Aid Ambassador
Siwan Richards
Sophie Howe, Future Generations Commissioner
Stephen Hughes, North Wales Police and Crime Commissioner
Sue Roberts, Stepping Stones North Wales
Suzy Davies, Assembly Member, Welsh Conservative Party
Tessa Marshall
Tina Reece
Vicky Lang
Victoria Samuel
Vikki Howells, Assembly Member, Welsh Labour

Adroddiad ar gynnydd ymgyrch ‘Mae’r Amser ar Ben’ yng Nghymru hyd yn hyn:

Yn 2018, aeth Cymorth i Ferched Cymru ag ymgyrch codi ymwybyddiaeth ‘Mae’r Amser ar Ben’ i wobrau  BAFTA Cymru ac i Ŵyl Ffilm Ryngwladol Caerdydd. Cawsom gyllid gan gronfa Cyfiawnder a Chydraddoldeb Time’s Up UK, a sefydlwyd o ganlyniad i Time’s Up byd-eang a’r mudiad #MeToo er mwyn darparu hyfforddiant a fydd yn cynyddu gwybodaeth a sgiliau gwasanaethau cymorth i fenywod ar draws Cymru i helpu menywod sydd wedi dioddef aflonyddu rhywiol a cham-drin.

Rydym hefyd wedi cyfarfod a chynnal digwyddiadau gyda gweithredwyr, gweithwyr proffesiynol ym myd diwydiant, y gyfraith ac addysg,  undebau, a chynrychiolwyr myfyrwyr er mwyn codi ymwybyddiaeth o brofiadau menywod. Clywsom gan fenywod o amrywiol gefndiroedd a phrofiadau er mwyn adnabod y camau sydd angen eu cymryd yng Nghymru i ni ddod yn genedl lle gall menywod a merched fyw yn rhydd o aflonyddu, a lle gallant gael y cyfle i ffynnu o fewn cymdeithas ddiogel a chydradd.

Er mwyn cyflawni hyn, mae rhwydwaith ein hymgyrch ‘Mae’r Amser ar Ben’ wedi’n hysbysu bod angen:

 • Ymroddiad gan gyflogwyr i ddefnyddio polisïau cadarn, gweithdrefnau atebolrwydd clir a hyfforddiant effeithiol ac i hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol o fewn y gweithle
 • Hyrwyddo hawliau merched, gan gynnwys sicrhau bod modd i bob menyw fanteisio ar ei hawliau cyfreithiol a sifil er mwyn herio aflonyddu rhywiol
 • Gwasanaethau cymorth arbenigol ar draws Cymru a gyllidir yn gynaliadwy fel eu bod ar gael pryd bynnag a lle bynnag y bydd goroeswyr eu hangen
 • Dull trawsgysylltiol wedi’i weu i wneuthuriad ein gweithredoedd, gan sicrhau ein bod yn datgelu ac yn dileu’r holl agweddau, ymddygiadau a systemau gwahaniaethol sy’n cynnal ac yn lluosogi anghydraddoldeb i bob menyw

[1] http://www.welshwomensaid.org.uk/2018/03/women-wales-press-progress/

If you are worried about yourself or someone you know, the Live Fear Free Helpline is there for you whatever time of day or night. Whether you want information, advice or support, they are there for you. Get in touch via phone, text, email or webchat. pic.twitter.com/vkdXxXQ6Vz

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter